Kancelarija Guvernera

Kabinet guvernera sastoji se od savetnika i asistente/saradnika/. Kabinet guvernera popdržava organizaciju i sprovođenje agente guvernera , i odgovoran za relevantno koordiniranje sa zamenicima guvernera i drugim visokim članovima osoblja. Kabinet guvernera takođe redovno komunicira i sarađuje blisko sa ostalim organizacionim jedinicama CBK , o važnim operacionalnim i administrativnim pitanjima.Kabinet guvernera ima sledeće funkcije: 

• Pomaganje i savetovanje guvernera o opštim i posebnim pitanjima;• Nadzor pitanja /specifičnih zadataka /dužnosti /koje nameće guverner i njihovu primenu;

• Praćenje i podrška organizativnih jedinica, koje su pod direktnim nadzorom guvernera;

• Komunikacija i saradnja sa relevantnim organizativnim jedinicama CBK na osnovu zahteva guvernera;

• Briga za sekretarski i logistički rad  u vezi svakodnevnih obaveza guvernera unutar i van CBK;

• Razmatranje različitih materijala unutar i van CBK koje se adresiraju guverneru;• Održavanje datoteke i i važni dokumenti koje guverner prima i šalje. 

Departman Ljudski resursi

Centralna banka Republike Kosova (CBK) pridaje veliki značaj obučavanju , održavanju i profesionalnom razvoju članova i njenom osoblju . Pristup CBK prema članovima njenog osoblja je objektivan i fer u skladu sa relevantnim propisima i najboljim praksama.
Departman Ljudski resursije jedinica odgovorna za upravljanje radnog odnosa. Pored administrativne funkcije, ovaj Departman je odgovoran za rast i razvoj sposobnosti osoblja, kao i pružanje saveta i preporuka u vezi raznih pitanja osoblja. Funkcije Departmana Ljudskih resursi su definisani sa relevantnim politikama i propisima , koje su detaljne i jasne, a koja su dobro poznati od strane osoblja.
Departman Ljudski resursi ima sledeće glavne funkcije:
• Upravljanje i razvoj procesa regrutovanja i osnovne orijentacije novih članova osoblja,
• Upravljanje i razvoj procesa obuke i stručnog razvoja članova osoblja;
• Upravljanje i razvoj procesa procene perfomanse i promocija zaposlenih;
• Upravljanje i razvoj procesa realizacije plata druge beneficije članova osoblja (zdravstveno i životno osiguranje, penzijske doprinose , poreske obaveze , i t.d.)
• Praćanje i izveštavanje o usklađenosti internih politika i propisa osoblja (poštovanje radnog vremena, poštovanje etičkog kodeksa i t.d.);
• Organizovanje i vođenje sastanaka i drugih događaja osoblja; informisanje osoblja u vezi pitanja o radnim odnosima;
• Briga za fajlove članova osoblja , uključujući i opise radnih pozicija;
• Konsultacija sa zaposlenima u nadzornim pozicijama u vezi praktičnih pitanja osoblja;
• Pružanje saveta i preporuka o politikama i praksama radnih odnosa.