Izvršni odbor

Ahmet IsmailiGuvernera – Predsedavajući 
Dardan FushaZamenika guvernera za Bankarske Operacije – Član
Milot CakajZamenik guvernera za finansijski nadzor – Član
Nesrin Shileku ShalaZamenica guvernera za opšte funkcije – Član

Izvršni odbor Centralne banke

Izvršni odbor čine guverner koji je i predsedavajući kao i zamenici guvernera koji će biti odgovorni za sprovođenje politika Centralne banke i njezinih operacija. O broju zamenika guvernera odlučuje Odbor Centralne banke na predlog guvernera. Trenutno Centralna Banka ima tri zamenika guvernera.

  Izvršni odbor ima sledeće nadležnosti i zadaci:

1. U skladu sa članom 7., članom 8., članom 34. ovog zakona, kao i bilo kojim drugim članom ovog Zakona, Odbor Centralne banke ima sledeće nadležnosti i zadatke:

 • utvrđuje i usvaja politiku Centralne Banke radi poboljšanja i održavanja stabilnog finansijskog sistema, uključujući siguran, jasan i efikasan sistem plaćanja;
 • utvrđuje i usvaja politiku Centralne Banke radi davanja doprinosa prilikom dostizanja i održavanja stabilnosti domaćih cena;
 • utvrđuje i usvaja i druge politike Centralne Banke u vezi izvršavanja njenih zadataka, i usvajanje, ukoliko je potrebno, unutrašnja pravila za njihovu implementaciju;
 • određuje opštu politiku i usvaja podzakonska akta i unutrašnja pravila za upravljanje operacijama Centralne Banke;
 • preporučuje Odboru Centralne banke da utvrdi organizacionu strukturu Centralne banke, uključujući i osnivanje i lokaciju kancelarija i radnih objekata;
 • usvaja imenovanja direktora departmenata i divizija;
 • vrši nadležnosti i zadatke Centralne Banke navedenih u Članovima 12, 15, stav 3, Član 19, stav 3, članovi 22 i 30, stav 3, ovog zakona;
 • određuje kategorije sredstava koja će biti u međunarodnim rezervama;
 •  određuje kategorije sredstava koja će biti pogodna za investiciju u finansijske izvore Centralne Banke;
 • odobrava ili odbacuje izdavanje licenci i dozvola za plaćanje, kliring i sistema poravnanja obveznica, i povlačenje ovih licenci i dozvola;
 • odobrava ili odbacuje izdavanje licenci i dozvola za finansijske institucije, i povlačenje ovih licenci i dozvola;
 • preduzima mere sprovođenja, uključujući instrukcije bilo kojoj nadgledanoj banci ili finansijskoj instituciji, ili bilo koje regulisano plaćanje, kliring i system poravnanja obveznica, preduzimanje korektivnih akcija; bilo određivanjem likvidatora za te etnitete; ili nametanjem administrativnih kazni, kao što je navedeno u ovom Zakonu, ili 15 u bilo kom drugom Zakonu i nakon toga izvestiti Odbor centralne banke o takvim akcijama;
 • osniva jedan ili više savetodavnih organa, utvrđuje njihova pravila i uslove o imenovanju njihovih članova, i utvrđuje pravila reference takvih organa;
 • pristup riziku i formulisanje nepredviđenih planova za operacije koje su u toku i sigurnost Centralne Banke;
 •  predlože odredbu o hitnoj asistenciji likvidnosti Odboru centralne banke;
 •  usvaja proceduralna pravila za Izvršni odbor; i
 • vrši i bilo koje druge nadležnosti i zadatke utvrđene ovim i bilo kojim drugim Zakonom.

Izvršni odbor je deo organa za donošenje odluka Centralne banke. Guverner će služiti kao Glavni Izvršni Službenik Centralne Banke odgovoran za svakodnevne operacije Centralne Banke. Zamenici Guvernera će asistirati Guverneru prilikom izvršavanja svakodnevnih operacija Centralne Banke.