Finansijska Supervizija

Departman za bankarski nadzor
Na osnovu Zakona br. 03/L – 209, primarni cilj Centralne banke Republike Kosova (CBK) je promovisanje i održavanje stabilnog finansijskog sistema. Ovaj cilj je direktno povezan sa dužnostima i odgovornostima Departmana za bankarski nadzor (DBN). Glavna odgovornost DBN-a je nadzor banaka, mikro-finansijskih institucija i ne-bankarskih finansijskih institucija.
Ostale direktne dužnosti i odgovornosti DBN-a su: nadzor bankarskih institucija, mikro-finansijskih institucija, institucija koja se bave lizingom, uslugama plaćanja, kreditnih institucija, menjačnica, agencija za transfer novca i svih ostalih finansijskih institucija osim osiguravajućih kompanija i penzijskih fondova; utvrđivanje politika za promovisanje i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema; prikupljanje, analiziranje i objavljivanje relevantnih finansijskih informacija; saradnja i učešće u ime CBK-a u relevantnim domaćim i međunarodnim savetima i organizacijama.
DBN ima za cilj sprovođenje i razvoj politika, najboljih praksi za regulisanje i nadzor finansijske delatnosti sa ciljem osiguranja stabilnosti bankarskog sistema, odnosno smanjenje rizika od gubitka za deponente. Aktivnost DBN-a je podeljena na tri posebne funkcije (divizije) i to: (i) Divizija za nadzor u zemlji, (ii) Divizija za izveštavanje i analize, i (iii) Divizija za nadzor mikro-finansijskih institucija (MFI) i ne-bankarskih finansijskih institucija (NBFI).
Funkcija (divizija) za nadzor u zemlji (za komercijalne banke) – obuhvata procenu bankarskih rizika kao što su: kreditni rizik, rizik likvidnosti, operativni rizik, tržišni rizik i ostali rizici, kroz usvajanje i razvoj pristupa zasnovanog na riziku, putem analiza odnosno procena zasnovanih na finansijskim podacima prijavljenih od strane banaka, kao i tokom ispitivanja u zemlji.
Funkcija (divizija) za izveštavanje i analize – obuhvata analizu i tumačenje finansijskih podataka prijavljenih od banaka i od ostalih finansijskih institucija, kao i procenu finansijskih kretanja. Praćenje finansijskog zdravlja banaka, mikro-finansijskih institucija i ne-bankarskih finansijskih institucija kroz identifikaciju institucija koja pokazuju finansijsko pogoršanje, su primarni zadaci ove funkcije u Departmanu za bankarski nadzor.
Funkcija (divizija) za nadzor u zemlji (za mikro-finansijske institucije i ne-bankarske finansijske institucije) – obuhvata u skladu sa pristupom koji se primenjuje za komercijalne banke, procenu rizika institucija u pitanju uključujući kreditni rizik, rizik likvidnosti i ostale rizike, putem usvajanja i razvoja pristupa nadzora zasnovanog na riziku. To, na osnovu analiza/procena finansijskih podataka izveštavanih od finansijskih institucija kao i tokom ispitivanja u zemlji.
Departman za bankarski nadzor obavlja sledeće glavne funkcije:
• Sastavlja i organizuje strategiju za nadzor banaka, MFI-a i NBFI-a;
• Obavlja nadzorne aktivnosti u zemlji i spoljni nadzor banaka, MFI-a i NBFI-a;
• Procenjuje prikladnost i delotvornost upravljanja, uključujući učinak odbora direktora, izvršnih organa upravljanja, kao i drugih rukovodećih nivoa, u skladu sa važećim zakonodavstvom;
• Prati i procenjuje nivo izloženosti banaka, MFI-a i NBFI-a prema kreditnim rizicima i ostalim relevantnim rizicima, sistema za upravljanje rizicima, zahtevima za kapital za pokrivanje rizika, načina procene rizika, odvijanja i održivosti finansijskog rezultata;
• Nadgleda usaglašenost aktivnosti banaka, MFI-a i NBFI-a sa pravnim i regulativnim nadzornim okvirom i najboljim praksama koje se odnose na njihovu delatnost;
• Procenjuje adekvatnost i prikladnost politika, procedura, sistema i metodologija za upravljanje rizicima;
• Procenjuje adekvatnost i delotvornost sistema za unutrašnju reviziju radi pravovremenog evidentiranja i praćenja slabosti;
• Procenjuje adekvatnost i delotvornost sistema informacione tehnologije;
• Preporučuje izricanje administrativnih mera koje treba preduzeti prema bankama, MFI-ma i NBFI-ma radi podizanja svesti i poboljšanja u upravljanju u skladu sa važećim zakonodavstvom;
• Predlaže obavezujuće mere prema bankama, MFI-ma i NBFI-ma i prati sprovođenje preporuka, zahteva i obavezujućih mera koje su izrečene protiv njih;
• Poverava tačnost i potpunost izveštaja dostavljenih od strane banaka, MFI-a i NBFI-a;
• Priprema i objavljuje analize i izveštaje o finansijskom stanju banaka, MFI-a i NBFI-a;
• Učestvuje u izradi politika, regulatornih dokumenata i relevantnih unutrašnjih pravila;
• Učestvuje i predstavlja CBK u relevantnim domaćim i međunarodnim savetima i organizacijama.

Departman za nadzor osiguranja

Na osnovu Zakona br. 03/L – 209, primarni cilj Centralne banke Republike Kosova (CBK) je promovisanje i održavanje stabilnog finansijskog sistema. Ovaj cilj je direktno povezan sa dužnostima i odgovornostima Departmana za nadzor osiguranja (DNO). Glavna odgovornost DNO-a je nadzor finansijskih institucija osiguranja.
Pored toga, drugi zadaci koji su odgovornost DNO-a su: nadzor osiguravajućih kompanija; prikupljanje i objavljivanje relevantnih finansijskih informacija; saradnja i učešće u ime CBK-a u relevantnim domaćim i međunarodnim savetima i organizacijama.
Departman za nadzor osiguranja ima za cilj sprovođenje i razvoj najboljih praksi za regulisanje i nadzor aktivnosti osiguranja, sa ciljem osiguranja stabilnosti sistema osiguranja. Aktivnost DNO-a je podeljena na dve posebne divizije: Divizija izveštavanja i analize i Divizija za nadzor u zemlji.
Pored ostalih, Departman za nadzor osiguranja obavlja sledeće glavne funkcije:
• Sastavlja i organizuje strategiju za nadzor osiguravajućih kompanija;
• Procenjuje prikladnost i delotvornost upravljanja, uključujući učinak odbora direktora, menadžmenta i drugih nivoa, u skladu sa važećim zakonodavstvom;
• Nadgleda usaglašenost aktivnosti osiguravajućih kompanija sa važećim pravnim okvirom i najboljim praksama koja se odnose na njihovu delatnost;
• Procenjuje adekvatnost i delotvornost sistema informacione tehnologije;
• Prima i razmatra mesečne izveštaje premija i štete, kao i relevantno izveštavanje;
• Prima i razmatra godišnje planove poslovanja osiguravajućih kompanija;
• Prima i razmatra tromesečne finansijske izveštaje osiguravajućih kompanija, kao i priprema odgovarajuće analize u vezi sa likvidnošću i osiguravajućim rizikom, finansijsku snagu kompanije, minimalni zahtevani kapital, tehničke provizije i ostale obaveze, minimalnu marginu solventnosti, finansijski učinak kompanije, program i ugovore reosiguranja i ostale relevantne pokazatelje;
• Razmatra izveštaje spoljnog revizora osiguravajućih kompanija i posrednika osiguranja, i priprema odgovarajuće godišnje izveštaje, vrši neophodno praćenje i rešavanje;
• Priprema plan za ispitivanje i vrši realizaciju planova odobrenih od ispitivanja na osnovu odgovarajućih priručnika;
• Vrši potpuna i usredsređena ispitivanja osiguravajućih kompanija
• Prati sprovođenje zahtevanih mera na osnovu utvrđenih nalaza;
• Učestvuje u izradi politika, regulatornih dokumenata i relevantnih unutrašnjih pravila.

Departman za licenciranje i standardizaciju
Na osnovu Zakona br. 03/L – 209, primarni cilj Centralne banke Republike Kosova (CBK) je promovisanje i održavanje zdravog i stabilnog finansijskog sistema. Ovaj cilj je blisko povezan sa dužnostima i odgovornostima Departmana za licenciranje i standardizaciju (DLS). Glavna odgovornost DLS-a je licenciranje svih finansijskih institucija, aspekata njihovog regulisanja i standardizacije, kao i zaštita njihovih klijenata.
Pored toga, zadaci koji su direktna odgovornost DLS-a su: sprovođenje pravnog okvira za licenciranje, registraciju i regulisanje svih finansijskih institucija; izgradnja i razvoj prikladnog pravnog i regulativnog okvira za finansijski nadzor, sprovođenje i adekvatna usaglašenost sa zakonima, uredbama i standardima finansijskog nadzora sa ciljem promovisanja i očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, kao i praćenje i nadgledanje ponašanja finansijskih institucija na tržištu, koje su naročito orijentisane u pravcu adekvatnog otkrivanja informacija i zaštite potrošača.
Departman ima za cilj sprovođenje i razvoj politika i najboljih međunarodnih praksi za licenciranje, registraciju i regulisanje finansijskih aktivnosti. Aktivnost Departmana za licenciranje i standardizaciju je podeljena na dve posebne funkcije (divizije) i to: (i) Divizija za licenciranje i standardizaciju, (ii) Divizija za regulisanje i standardizaciju.
i. Funkcija (divizija) za licenciranje i standardizaciju – obuhvata razmatranje zahteva za licenciranje finansijskih institucija, osigurajući ulazak na finansijsko tržište samo onim institucijama koje imaju dovoljno kapitala za merenje i praćenje rizika, politike i procedure za njegovu kontrolu i koje predlažu administratore sa visokim stepenom kvalifikacija, stručnosti i etike; kao i razmatranje zahteva za prethodna potrebna odobrenja tokom vremena kada institucija razvija njenu aktivnost;
ii. Funkcija (divizija) za standardizaciju i regulisanje – obuhvata izgradnju regulativnog okvira koji se sastoji od minimalne celovitosti kriterijuma i pravila koje treba da se sprovode od finansijske industrije, njeno stalno poboljšanje i revizija kako bi bio u potpunosti u skladu sa međunarodnim standardima, prati sprovođenje pravnog okvira, usvajanje principa i najboljih međunarodnih praksi, proces stalnog metodološkog i praktičnog poboljšanja modela za nadzor finansijskih institucija u funkciji njegove standardizacije, daljeg rasta efikasnosti, kao i proširenja kapaciteta za procenu rizika.

Departman za licenciranje i standardizaciju vrši ove glavne funkcije:
• Obezbeđivanje i proveru tačnosti i potpunosti dokumentacije zahteva za licenciranje/registraciju/ovlašćenje kao posebna finansijska institucija;
• Razmatranje dokumentacije zahteva finansijskih institucija za usvajanje u vezi sa imovinskim, upravnim, administrativnim i operativnim aspektima;
• Stalne konsultacije sa divizijom za regulisanje i standardizaciju, kao i Pravnim odeljenjem u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama finansijskog nadzora u vezi sa tretiranjem zahteva za licenciranje/registraciju/ovlašćenje ili usvajanje;
• Priprema preporuka za odluke u vezi sa zahtevima za licenciranje/registraciju/ovlašćenje ili usvajanje, kao i u vezi sa oduzimanjem dobijenih licenci/registracija/ovlašćenja ili ukidanjem prethodnih odobrenja;
• Vođenje centralnih registara finansijskih institucija koje su licencirane/registrovane/ovlašćene, kao i onih kojima se oduzeta licenca/registracija/ovlašćenje;
• Saradnja sa relevantnim jedinicama finansijskog nadzora za obezbeđivanje koordinacije i realizacije zajedničkih aktivnosti, učešće u razmatranje i uspostavljanje prakse i metodologije nadzora;
• Učešće u izradi relevantnih politika, regulatornih instrumenata i unutrašnjih pravila finansijskog nadzora; praćenje i analiza relevantnih razvoja, posebno direktiva Evropske unije;
• Tumačenje raznih zahteva koji dolaze iz finansijskih institucija u vezi sa sprovođenjem regulativnog okvira unutar nadležnosti i funkcije Departmana;
• Razmatranje preporuka o prinudnim merama od odgovarajućih jedinica finansijskog nadzora i priprema preporuka za odgovarajuće odluke;

Divizija za žalbe korisnika finansijskih usluga
Divizija za žalbe korisnika finansijskih usluga obuhvata adekvatnu usklađenost sa zakonima, pravilima i standardima koji orijentišu finansijski nadzor; razmatra upućene žalbe od strane osiguranika i poverioca/dužnika prema finansijskim institucijama pod nadzorom CBK-a, prati i nadgleda ponašanje na tržištu finansijskih institucija koje su orijentisane u pravcu adekvatnog otkrivanja i zaštitu potrošača.
• Angažovanje u unapređenje zakonske i etičke usklađenosti za zaštitu interesa korisnika usluga finansijskih institucija; razmatranje žalbi prema finansijskim institucijama upućivane od strane korisnika finansijskih usluga;
• Praćenje i procena ponašanja na tržištu finansijskih institucija koje su orijentisane u pravcu adekvatnog otkrivanja informacije i zaštite potrošača.


Divizija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Centralna banka Republike Kosova (CBK) kao primarni cilj ima očuvanje i održavanje stabilnog finansijskog sistema. Ovaj cilj je povezan sa dužnostima i odgovornostima Divizije za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Ova divizija je odgovorna za nadzor finansijskih institucija sa fokusom na sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
Dužnosti u kojima doprinosi Divizija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma obuhvataju nadzor finansijskih institucija, u aspektu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, saradnju i učešće u relevantnim međunarodnim savetima i organizacijama i kreiranje politika za podsticanje i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema. Dužnost sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma nije posebno navedena u Zakonu o CBK-u. Ovim pitanjem se bavi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji precizira i odgovarajuću ulogu CBK-a. CBK ima razvijeno i njenu regulativu za dotičnu oblast.
Divizija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma ima za cilj obezbeđivanje usaglašenosti finansijskih institucija sa zakonodavstvom i regulativom na snazi, koja uređuju sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. U bliskoj saradnji sa Finansijskom obaveštajnom jedinicom, kao primarni organ u ovoj oblasti i sa drugim relevantnim subjektima, ova Divizija doprinosi u razvoju i ostvarivanju adekvatnih nacionalnih strategija za upravljanje odgovarajućim rizicima.
Izričito, Divizija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma ima ove ključne funkcije:
• Izrada i realizacija strategije nadzora finansijskih institucija, u aspektu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;
• Sprovođenje ispitivanja finansijskih institucija, u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;
• Procena usklađenosti i efikasnosti upravljanja uključujući učinak upravnih odbora, organa izvršne uprave i drugih nivoa uprave;
• Praćenje i procena nivoa izloženosti institucija prema rizicima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;
• Procena adekvatnosti i usklađenosti politika, postupaka, sistema i metodologija za upravljanje povezanim rizicima;
• Procena usklađenosti i efikasnosti sistema internih revizija za evidentiranje i blagovremeno praćenje evidentiranih nedostataka;
• Izrada strateških dokumenata za razvoj kao i poboljšanje odgovarajućih metoda i praksi nadzora;
• Preporučivanje mera koje treba preduzeti prema finansijskim institucijama i praćenje njihovog ispunjavanja;
• Učešće u domaćim i međunarodnim inicijativama i projektima, u aspektu procene i
• osnaživanja sistema protiv pranja novca i finansiranja terorizma;
• Saradnja sa relevantnim organizacionim jedinicama kao i drugim relevantnim jedinicama.


Divizija za penzioni nadzor i tržišta hartija od vrednosti

Na osnovu Zakona br. 03/L-209, primarni cilj Centralne banke Republike Kosova (CBK) je promovisanje i održavanje zdravog i stabilnog finansijskog sistema. Ovaj cilj je povezan direktno sa dužnostima i odgovornostima Divizije za penzioni nadzor i tržišta hartija od vrednosti. Ključna odgovornost DPN-a i THV-a je nadzor penzijskih fondova i tržišta hartija od vrednosti.
Pored toga, dužnosti koje su direktna odgovornost DPN-a i THV-a su: nadzor penzijskih fondova i tržišta hartija od vrednosti; prikupljanje, analiza relevantnih finansijskih informacija; saradnja i učešće u ime CBK-a na relevantnim domaćim i međunarodnim savetima i organizacijama. Oblast nadzora penzijskih fondova je utvrđen Zakonom o penzijskim fondovima na Kosovu, kao i sekundarnim zakonodavstvom.
Divizija za penzioni nadzor i tržišta hartija od vrednosti ima za cilj sprovođenje i razvoj najboljih politika, praksi za regulisanje i nadzor delatnosti penzijskih fondova i tržišta hartija od vrednosti. Preciznije, DPN i THV obavljaju ove ključne funkcije:
• Izrađuje i realizuje strategiju nadzora penzijskih fondova i tržišta hartija od vrednosti;
• Priprema godišnji plan ispitivanja i vrši realizaciju usvojenih planova ispitivanja na osnovu odgovarajućeg zakonodavstva i priručnika;
• Analizira i vrši ispitivanja na licu mesta penzijskih fondova i tržišta hartija od vrednosti;
• Preporučuje izricanje mera koje treba preduzeti i prati ispunjavanje preporuka od strane penzijskih fondova i tržišta hartija do vrednosti;
• Učestvuje u izradi politika i regulatornih dokumenata i unutrašnjih pravilnika za nadzor penzijskih fondova i tržišta hartija od vrednosti;
• Vrši nadzor usaglašenosti delatnosti penzijskih fondova i tržišta hartija od vrednosti sa zakonskim okvirom i nadzornom regulativom i najboljim praksama koje se nadovezuju sa njihovom delatnošću.

Departman za administraciju
Departman za administraciju je glavna odgovorna jedinica za administrativne poslove CBK-a. Departman za administraciju ima za cilj stvaranje neophodnih uslova za normalno obavljanje poslova CBK-a, obezbeđujući i poboljšajući uslove za rad kroz dobro upravljanje, održavanje drugih aktivnosti podrške. Departman za administraciju sarađuje sa svim organizacionim jedinicama CBK-a u cilju ispunjavanja njegovih funkcija.
Rad Departmana za administraciju je podeljen na tri divizije: Divizija za osiguranje, Divizija za nabavke i Divizija za administrativne usluge i transport. Svaka divizija u okviru Departmana za administraciju ima svoja unutrašnja pravila i procedure za obavljanje njihovih specifičnih funkcija.
Divizija za osiguranje ima dužnost da obezbeđuje i zaštiti osoblje, objekat i imovinu CBK-a, preduzimajući mere i aktivnosti u cilju omogućavanja neprekidnog rada u radnim prostorijama CBK-a. Njegove funkcije se oslanjaju na pravila fizičkog obezbeđenja u CBK-u i deluju na osnovu operativnog plana fizičkog obezbeđenja. U okviru Divizija za osiguranje obuhvataju se radnici fizičkog obezbeđenja, pratioci TVCP-a i recepcioneri.
Divizija za nabavke sprovodi i realizuje postupke javnih nabavki u upotrebi fondova CBK-a i drugih ugovorenih fondova na poseban način kroz sprovođenje pravila javnih nabavki u CBK-u. Divizija za nabavke izrađuje godišnji plan javnih nabavki na osnovu budžeta CBK-a u cilju blagovremene realizacije planiranih projekata i nabavki. Organizuje i prati administrativne postupke za zaključivanje ugovora i prati njihovu realizaciju, kao i vrši i ispitivanje tržišta u cilju što tačnije procene potrebnih fondova i utvrđivanje odgovarajućih postupaka.
Divizija za administrativne usluge i transport realizuje sa članovima svog osoblja i spoljašnjim ugovaračima tehničko održavanje zgrade i razne opreme i prevoz osoblja i opreme CBK-a. U okviru divizije se rade procene i analize na osnovu kojih se izrađuju i predlažu projekti za renoviranje, adaptaciju i korišćenje prostorija zgrade. U saradnji sa relevantnim organizacionim jedinicama u CBK-u izrađuje godišnji plan radova i usluga, kao i plan za njihovu realizaciju. U okviru ove divizije su obuhvaćene jedinica za održavanje, jedinica za prevoz, arhiva i kafić.