Bankarske Operacije

Departman upravljanja sredstvima
Centralna banka Republike Kosova (CBK)  ima primarni cilj očuvanje i održavanje jednog stabilnog finansijskog sistema.  Ovaj cilj je povezan sa zadacima i odgovornostima Departmana upravljanja sredsvima.  Departman upravljanja sredstvima je odgovoran za plasman svih finansijskih sredstava pod upravljanje CBK, kao i za operiranje centralnog depozitnog sistema i platforme za trgovanje hartijama od vrednosti Vlade .  
 
Primarni cilj CBK je definisan u članu 7 Zakona o CBK, dok odgovarajući zadaci su definisani u članu 8.  Takvi zadaci kojim  doprinosi Departman upravljanja sredstvima uključuju održavanje i upravljanje međunarodnim rezervama , delovanje kao bankar , finansijski savetnik,i fiskalni agent Vlade ; promovisanje sigurnih sistema stabilne i efikasno plaćanje , kliringa i saldiranje hartija od vrednosti ; prikupljanje i objavljivanje relevantnih finansijskih informacija ,informisanje Skupštinu , Vladu i širu javnost o poslovanju CBK ; saradnja i učešće u savetima i međunarodnim relevantnim organizacijama; utvrđivanje i postavljanje politika za podsticanje i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema.  Nasamo, zadatak upravljanja međunarodnim rezervima je detaljno opisano u članu 15, dok zadatak delovanja kao bankar , finansijski savetnik i fiskalni agent Vlade je detaljno u članu 30.  
 
Rad Departmana upravljanja sredstvima je podeljen u dve odvojene divizije : Divizija investicije i Divizija hartija od vrednosti Vlade .  Departman upravljanja sredstvima ima sledeće glavne funkcije:
 
• Upravljanje investicijama, dajući prioritet sigurnosti i likvidnosti u odnosu na vraćanje;
• Stvaranje kratkoročni i dugoročni za investiciju sredstava , predviđenje prihoda u godišnjim nivou preporačujući stvaranje jedne adekvatne strukture politika, sistema i procedura, upustva i smernica za identifikovanje, merenje , praćenje, razvoj i kontrolu aktivnosti investicija; 
• Planiranje investicija sredstava bazirajući se na traženu likvidnost, planiranje trgovanja hartija od vrednosti; kontrolu likvidnosti hartija od vrednosti u tržište pre kupovine;
• Sprovođenje i poštovanje geografske raznovrsnosti tokom investicija;
• Davanje preporuka o pristupima koji doprinose stabilnom i efikasno funksionisanje finansijskih investicija;
• Saradnja sa drugim jedinicama u cilju postizanja investicionih operacija;
• Vršenje redovnih kvantitativnih analiza o investicijama i predviđanje kretanja kamatnih stopa i cena finansijskih instrumenata na tržištu.
• Sprovođenje aktivnosti trgovanja i izveštavanja hartija od vrednosti izdate od Trezora;
• Upravljanje operacija za primarno i sekundarno tržište hartija od vrednosti;
• Koordinacija poslova sa predstavnicima Trezora i komercijalnim bankama u vezi trgovanja hartijama od vrednosti; saradnja sa drugim organizativnim jedinicama u CBK;
• Organizovanje aukcije hartija od vrednosti Vlade;
• Registracija, transfer i upravljanje transakcija hartija od vrednosti;
• Sprovođenje kontrole kroz procedure i politika za poslovanje na tržištu;
• Priprema izveštaja i kratkoročni i dugoročni analiza duga i rizika;
• Analiza tržišta novca i rizika i perfomanse relevantnih institucija;
• Izveštavanje o obradi i plaćanja kamate i dospeća hartija od vrednosti;
 
 
Departman gotovine i bankarskih odnosa

Centralna banka Republike Kosova (CBK) ima za primarni ciljc očuvanje i održavanje stabilnog finansijskog sistema. Ovaj cilj je povezan sa zadacima i odgovornostima Departmana za gotovinu i bankarskih odnosa.  Departman gotovine i bankarskih odnosa je odgovoran za upravljanje operacija gotovine i održavanje i transakciju računa klijenata CBK.  Primarni cilj CBK je definisan u članu 7 Zakona o CBK , dok odgovarajući zadaci  su sažeti u članu 8.  Takve zadatke kojima doprinosi Departman gotovine i bankarskih odnosa obuhvata osiguranje odgovarajućeg snabdevanja novčanice i kovanog novca na Kosovu, promovisanje sigurnih stabilnih i efikasnih sistema plaćanja,kliringa i saldiranja hartija od vrednosti, održavanje i upravljanje međunardonih rezervi, koji deluju kao bankar, finansijski savetnik i fiskalni agent Vlade, prikupljanje i objavljivanje relevantnih finansijski informacija; informisanje Skupštinu, Vladu i širu javnost oko poslovanja CBK; saradnju i učeđće u savetima i relevantnim međunarodnim organizacijama; i postavljanje politika za promovisanje i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema.  Posebno , zadaci koji se odnose sa  Departman gotovine i bankarski odnosa navedene u članovima 9, 10, i 16-21.  

 
Rad Departmana gotovine i bankarskih odnosa podeljen u dva odvojena odeljenja/divizija/: Divizija gotovine i Divizija bankarskih odnosa.   Departman gotovine i bankarskih odnosa ima sledeće glavne funkcije:
 
• Upravljanje zone trezora i očuvanje gotovine;
• Organizovanje relevantnih aktivnosti sa strankama; upravljanje i tretman depozita stranaka;
• Upravljanje i tretman stranaka snabdevanja gotovinom;
• Obrada (prebrojavanje, verifikacija, klasifikacija, povezivanje i paketiranje) gotovine primljene od stranaka;
• Povlaćenje iz opticaja zastarele gotovine primljene od stranaka; 
• Dato u opticaj nove gotovine kroz komercijalnih banaka;
• Dnevno praćenje optimalnog kvaliteta i kvantiteta gotovine i samim tim pripremanje relevantnih uvoza i izvoza;
• Koordinacija aktivnosti povezani sa nadležnim organima (tretman i izveštavanje falsifikata u saradnji sa policijom; organizovanje i obučavanje o gotovini sa policijom i t.d.);
• Sastavljanje i objavljivanje obrazovnih materijala i savete građanima u cilju obezbeđenja novca od falsifikovanja u Republici Kosova;
• Pružanje usluga skladištenja;
• Prijem i verifikacija zahteva za otvaranje računa; 
• Prihvatanje ažurirani potpisa (ovlašćeni potpisnici) od klijenata;
• Prihvatanje, validacija i izvršenje odlaznih naloga  klijenata; 
• Praćenje i obaveštavanje klijenata u vezi dolazni naloga ;
• Verifikacija i izvršavanje naloga preko lokalnog interfejsa;
• Raspodela pregleda naloga klijenta;
• Prijem i verifikacija zahteva za zatvaranje računa;
• Održavanje i razvoj dobri radni odnosa sa svim klientima CBK.
 

Departman za statistike

Centralna banka Republike Kosova (CBK) ima primarni cilj (i) da promoviše i održava stabilan finansijski sistem i jedan zdrav platni, solventni e efikasan sistem , (ii) da doprinese u postizanju i očuvanju stabilnosti cena , (iii) da podrži opšte ekonomske politike na Kosovu i (iv) i deluje u skladu sa principima otvorene tržišne ekonomije i slobodne konkurencije, u cilju efikasne raspodele sredstava na Kosovu. Ispunjavanje svih ovih ciljeva CBK je povezano sa dužnostima i odgovornostima Departmana za statistiku (DS). DS je glavna organizaciona jedinica odgovorna za prikupljanje, obradu i objavljivanje statistike od strane CBK. Da bi ostvario ovaj zadatak , CBK ima ovlašćenje da obezbedi potrebne statističke podatke. Ovaj pravni aspekt je regulisan Zakonom o CBK , dopunjen propisima o statističkih podataka donetim na osnovu ovog Zakona . Sastavljanje i objavljivanje statistističkih podataka od DS je u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim praksama drugih zemalja. DS blisko sarađuje sa relevantnim jedinicama CBK i drugih spoljni stranaka u cilju pripremi monetarne i finansijske statistike i spoljnog sektora tačne i pouzdane , kao i unapređenje statističkog sistema u skladu sa najboljim međunarodnim praksama.
Ciljevi CBK su navedeni u članu 7 Zakona o CBK , dok odgovarajući zadaci navedeni u članu 8 su detaljno u narednim članovima . Od svih poslova iz člana 8 Zakona o CBK , Departman statistike je uključen više u (1) prikupljanje i objavljivanje statističkih podataka; (2) informiše Skupštinu, Vladu i širu javnost o aktivnostima CBK; (3) saradnju i učešće u savetima i relevantnim međunarodnim organizacijama; (4) deluje kao finansijski savetnik vlade i drugih javnih subjekta; (5) definisanje politika za postizanje i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema; i (6) definisanje politike za doprinos u postizanju i održavanju stabilnosti cena. Odgovornost za prikupljanje i objavljivanje statističkih podataka je detaljno opisano u članovima 25-28 Zakona o CBK. Dužnosti i odgovornosti CBK detaljno su navedeni u propisima CBK. Takođe, i u Zakonu o zvničnoj statistici Republike Kosova je precizirano da CBK je proizvođač zvanične statistike.
Na osnovu karaktera , obima i složenosti aktivnosti Departmana statistike , u okviru kojeg postoji Divizija statistike platnog bilansa , koji je odgovoran za oblast statistike spoljnog sektora, uključujući platni bilans, pozicije međunarodne investicije, spoljni dug i druge statistike spoljnog sektora. Ostali članovi u ovom departmanu brinu za druge oblasti statistike.
CBK je koordinator zemlje za distributivni sistem opštih podataka (angl. General Data Dissemination System – GDDS ) MMF i rukovodi Statistički savet Kosova , koji je kolegionalni organ za davanje saveta za pripremu i sprovođenje programa zvaničnih statistika Kosova i za opšti razvoj statističkog sistema Kosova.
Departman statistike ima sledeće glavne funkcije:
• Priprema pravni osnov da osigura potrebne statističke podatke;
• Identifikuje izveštače i njihove statističke obaveze , oblik izveštavanja , period izveštavanja i način slanja statističkih informacija iz relevantnih institucija;
• Čini proizvodnju (prikupljanje , sastavljanje, opravdanost i raspodelu ) monetarne i finansijske statistike i spoljnog sektora (statistike platnog bilansa , pozicije međunarodnih investicija i statistike spoljnog duga) u skladu sa standardima međunarodne statistike
• Vrši objavljivanje finansijskih rezutata monetarne statistike i spoljnog sektora sa izdavanjem periodičnim i ne periodičnim publikacijama CBK u skladu sa međunarodnim statistističkim standardima;
• Distribuira finansijske monetarne statistike i spoljnog sektora u međunarodnim institucijama kao što su Međunarodni monetarni fond , Svetska banka, Evropska centralna banka , Eurostat, i t.d.;
• Predstavljanje CBK unutar i van Republike Kosova, kao i stvaranje i održavanje saradnje potrebne što se tiče statističkih pitanja;
• Razvoj novih statističkih projekata i postojećih ažuriranja u skladu sa tržišnim kretanjima i promenama u međunarodnim statističkim standardima;
• Sastavljanje i ažuriranje statističke metodologjie, politiku publikacije radne procedure i druge upravne dokumente ;
• Doprinos u ukupnom razvoju statističkih procesa na Kosovu, kao što je navedeno u Zakonu o zvaničnoj statistici Republike Kosova.

Departman sistema plaćanja
Centralna banka Republike Kosova (CBK) za primarni cilj ima očuvanje i održavanje stabilnog finansijskog sistema , uključujući jedan siguran , održiv i efikasan sistem plaćanja.  Ovaj cilj se odnosi na dužnosti i odgovornosti Departmana sistema plaćanja.  Departman sistema plaćanja je odgovoran za operiranje međubankarski sistema plaćanja u vlasništvu CBK i za nadzor i analizu u oblasti platnih sistema u celosti.  
Primarni cilj CBK je definisan u članu 7 Zakona o CBK, dok  odgovarajuće dužnosti su sažete u članu 8 Zadaci na koji doprinosi Departman sistema plaćanja uključujući promovisanje i nadzor sigurnih, održivi, sistema plaćanja, kliringa i saldiranje hartija od vrednosti , prikupljanje i objavljivanje relevantnih finansijskih informacija; informisanje Skupštinu , Vladu i širu javnost oko poslovanja CBK; saradnju i učešće u savetima i međunarodnim relevantnim organizacijama; i postavljanje politika za promovisanje i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema. Posebno, operativni i nadzorni zadaci sistema plaćanja koje se odnose na Departman sistema plaćanja navedeni u članovima 21 i 22.  Oblast sistema plaćanja posebno sanksionisan i sa Zakonom o platnom sistemu.
Rad Departmana sistema plaćanja je podeljen u dva posebna odeljenja/divizija/: Divizija operativnog sistema i Divizija nadzora analiza sistema.  Departman sistema plaćanja ima sledeće glavne funkcije:
• Upravljanje i kontrola operacija kliringa i međbankarsko saldiranje za transakcije plaćanja i hartija od vrednosti;
• Obezbeđivanje integriteta transakcija i pristupa korisnika; 
• Praćenje i upravljanje rezerve banka učesnika; praćenje likvidnosti u bankarskom sistemu;
• Koordinacija i razvoj funkcije novi šema plaćanja; analiziranje i podrška mogućnosti za stvaranje novih šema plaćanja i podsticaja među operiranja postojeći;
• Pružanje tehničke pomoći na nivou aplikacije i baze podataka;
• Analiza i izveštavanje podataka transakcija plaćanja i hartija od vrednosti ; svakodnevno izveštavanje o detaljima plaćanja državnih prihoda;
• Upravljanje o operativnim , finansijskom rizikom i poravnanja računa;
• Upravljanje i rad sistema registra  bankovnih računa nosioca.
• Upravljanje razvojni projekta sistema plaćanja; praćenje kretanja u oblasti platnih sistema , posebno onih u Evropskoj uniji;
• Posvećenost za razvoj infrastrukture i usluga plaćanja; iniciranje i podrška širenju dometa instrumenta plaćanja;
• Učeđće u izradi politika i regulatornih instrumenata koji se odnose na oblasti platni sistema ; izradi procedura za nadzor platnih sistema;
• Obezbeđivanje da platni sistemi funksionišu sigurno i efikasno i da sistemi i instrumenti plaćanja su regulisani odgovarajućim pravnim okvirom;
• Analiziranje stanja i razvoja platni sistema ; identifikacija i praćenje potencijalnih relevantnih rizika; procena u skladu sa međunardonim principima;
• Učešće u proceni zahteva za licenciranje operatora platni sistema i zahtevima za ovlašćenje finansijski institucija za pružanje usluga plaćanja.
 
Departman za informacione tehnologije 
 Departman informacione tehnologije je odgovoran za upravljanje informacionim sistemima Centralne banke Republike Kosova  (CBK), koji osiguravaju protok informacija unutar CBKili u okviru finansijskog sektora. Takođe je odgovoran za obezbeđivanje poverljivosti i integriteta podataka u vlasništvo ili posedu CBK, kao podršku za nastavak svog rada.  Departman informacione tehnologije sarađuje sa svim organizativnim jedinicama CBK za ispunjavanje svoje funkcije.
Rad Departmana informacione tehnologije je podeljen na dve divizije: Divizija za tehnologiju i informacione sisteme  i Divizija za održivost rada i bezbednost informacija.  Departman za informacionu tehnologiju ima sledeće glavne funkcije:
• Održavanje i razvoj informacionih sistema koji se upravlaju od CBK , i učešće u razvojnim projektima CBK u vezi informacione tehnologije;
• Pružanje podrške sa efikasnom cenom, orijentisnih za usluge korisnika IT za razne oblasti rada CBK;
• Pomoć relevantnih organizativnih jedinica u urednom vođenju poslova u ključnim informacionih sistema (osnovni bankarski sistem, sistem hartija od vrednosti, platni sistem, sistem kreditnog registra, sistem registra bankovnih računa)
• Briga za rad za funksionisanje elektronske pošte internet stranice CBK;
• Upravljanje informacione bezbednosti u skladu sa važećim odredbama , međunarodnim standardima i najboljim praksama u sličnim ustanovima;
• Regulisanje i praćenje pristupa korisnika unutar i van sistema informacija CBK; regulisanje i praćenje pristupa institucija učesnica u raznim sistemima informisanja;
• Razvoj , implementacija i redovno ažuriranje plana za obezbeđenje poverljivosti i integriteta informacija i održavanje nivoa pristupačnosti;
• Definisanje bezbednosnih zahteva, koji moraju biti isti ili veći od bezbednosnim zahtevima utvrđenim zakonom ili međunarodnim telima za standardizaciju; 
• Periodična procena sistema i informacionih tehnologija mreža za pretnje i izloženosti u cilju zaštite imovine IT i smanjenja rizika CBK;
• Postupanje aktualnog ili sumnjivog kompromisa imovine i poslovanja IT; 
• Učešće i obezbeđivanje kontinuiteta rada poslovanja CBK;
• Razvoj i impementacija plana da se izbori sa početnim efektima katastrofe i da što pre normalizuje IT operacije , redovno testiranje i ažuriranje plana.
 
Divizija Kreditnog registra
 Centralna banka Republike Kosova (CBK) ima primarni cilj očuvanje i održavanje stabilnog finansijskog sistema .  Ovaj cilj je povezan sa zadacima i odgovornostima Divizije kreditnog rizika.  Divizija kreditnog rizika je odgovorna za operiranje kreditnog rizika koji upravlja CBK.  
Primarni cilj CBK je definisan u članu 7 Zakona o CBK , dok  određeni zadaci su sažeti u članu 8.  Takvi zadaci koji doprinosi Diviziji Kreditnog registra uključuju nadzor finansijskih institucija; prikupljanje i objavljivanje relevantnih finansijskih informacija; informisanje Skupštine , Vlade i širu javnost o radu CBK; saradnju i učešće u savetima i međunarodnim relevantnim organizacijama; i postavljanje politika za promovisanje i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema. Posebno, operativni i nadzorni zadaci sistema plaćanja koje se odnose na Departman sistema plaćanja navedeni u članu 24.  Oblast kreditnog registra koja se upravlja od CBK  je specifično sanksionirana od relevantnih propisa.
Divizija kreditnog registra ima za cilj uticaj na poboljšanje kvaliteta kredita kreditnih institucija i tehničko olakšavanje vršenja nadzorne funkcije CBK . Glavne funkcije  Divizije kreditnog registra obuhvataju:
• Osnaživanje, unapređenje i obezbeđivanje implementacije zakonskog okvira za izveštavanje i upotrebu informacija o kreditima, dužnika i povezanih lica u različitim ulogama na kredit;
• Obezbeđivanje efikasnog funksionisanja kreditnog registra upravljen od CBK;
• Obezbeđivanje pristupa u kreditnom registru od strane svih finansijskih kreditnih institucija i od organizativnih nadzornih jedinica CBK; registraciju, obučavanje, upravljanje i praćenje ovlašćenih korisnika;
• Razmatranje zahteva i generisanje detaljnih kreditni izveštaja za sve relevantne strane kojise fizički pojavljuju; razmatranje i odobravanje pristupa svim fizičkim i pravnim licima u internet portalu kreditnog registra;
• Praćenje i kontrola podataka prijavljenih u kreditnom registru u pogledu poštovanja relevantnih odredbi i njihovom ukupnom kvalitetu;
• Podrška nadzorne funkcije CBK  Pu vezi finansijski i kreditni institucija; i 
• Promovisanje uloge i značaja kreditnog registra kao sistem sa uticajem na finansijsku stabilnost , kroz različite kanale i forme.
 

Divizija za razmatranje

Divizija za razmatranje je odgovorna za sprovođenje postupka razmatranja zahteva finansijskih institucija na preporukama organizacionih jedinica CBK za nametanje administrativnih kazni predviđenih zakonom.
Dužnosti i odgovornosti Divizije su :• Razmatra zahteve stranaka (finansijske institucije) o preporukama organizacionih jedinica CBK za nametanje administrativnih kazni .
• Komunicira sa nadležnim organizacionim jedinicama u CBK da postupak razmatranja sprovodi u skladu sa važećim zakonom i pratećim propisima ovog zakona
• Komunicira sa finansijskim institucijama kako bi postupak razmatranja pokrenut njihovim zahtevom za razmatranje preporuka za nametanje administrativnih kazni sproveo u skladu sa važećim zakonom;
• Odgovoran je za sprovođenje postupka za razmatranje zahteva za preispitivanje od strane stranaka;
• Sprovodi postupke za razmatranje sednici i priprema odgovarajuće preporuke za Izvršni odbor u skladu sa relevantnim procedurama . Za pripremu takvih preporuka može tražiti mišljenje od nadležnih organizacionih jedinica CBK kako bi konačna preporuka bila što profesionalna i pravno zasnivana.
• Može biti deo radnih grupa koje se bave promenom i unapređenjem zakonodavstva koje se odnosi isključivo na oblast razmatranja uvek u skladu sa procedurama utvrđenim politikom za donošenje pravnih akata;
• Po prijemu informacija i detaljnih materijala u vezi zahteva za razmatranje, analizira i razmatra sporove podnete od finansijskih institucija sa preporukama departmana ili odgovarajućih divizija CBK u cilju pravičnog tretmana i u skladu sa zakonodavstvom na snagu ovih zahteva;
• U saradnji sa relevantnim organizacionim jedinicama CBK je odgovoran za sprovođenje pravnih akata i konkretnih odredbi zakona na snazi koje se odnose na pitanja razmatranja odgovarajučih zahteva stranaka.
• Obavlja i druge poslove u okviru delokruga odgovornosti gore navedenih a posebno utvrđena pravnim aktima posvećena odgovarajućoj oblasti.