Funkcije i Odgovornosti

Skupština Kosova je 27. jula 2010. godine usvojila Zakon br. 03/L-209 o „Centralnoj banci Republike Kosovo”.
Centralna banka Republike Kosovo (CBK), naslednica Centralne bankarskog autoriteta Kosova, je javno pravni subjekat zasnovan na članovima 11. i 140. Ustava i odredaba ovog zakona, koji ima administrativnu, finansijsku i upravljačku autonomiju.

Ciljevi CBK prema važećem zakonu su:

1. Primarni cilj Centralne Banke će biti da podstiče i održava stabilan finansijski sistem, uključujući sigurni, čvrst i efikasni sistem plaćanja.
2. Dodatni cilj Centralne Banke, koji će biti podredjen primarnom cilju Centralne Banke, je kontribut prilikom dostizanja i održavanja stabilnosti domaćih cena.
3. Bez predrasuda na ispunjavanje ova dva ciljeva, Centralna banka podržava opšte ekonomske politike Vlade.
4. Centralna Banka postupa u skladu sa principima ekonomije otvorenog tržišta sa slobodnom konkurencijom, favorizujući efikasnu alokaciju izvora.

Dužnosti Centralne banke u ispunjavanju ciljeva utvrđenih važećim zakonom uključuju:

1. odredjivanje i implementacija politike stabilnog finansijskog sistema uključujući nadzor šeme osiguranja depozita, vršenje tržišnih operacija, i obezbedjivanje hitne likvidnosti;
2. regulisanje,licenciranje, registrovanje i supervizija finansijskih institucija kao što je dalje opisano u ovom Zakonu ili bilo kom drugom Zakonu;
3. promovisanje i nadgledanje sigurnog, jasnog i efikasnog platežnog, kliring i sistema obveznica;
4. održavanje odgovarajućih zaliha novčanica i kovanica na Kosovu;
5. čuvanje i upravljanje medjunarodnim rezervama;
6. prikupljanje i objavljivanje statistika;
7. doprinosi prilikom dostizanja i održavanja stabilnosti domaćih cena;
8. informisanje Skupštine, Vlade i široke javnosti o svojim politikama, zadacima i operacijama kao što je dalje odredjeno ovim Zakonom;
9. postupati kao bankar, finansijski savetnik i fiskalni agent za Vladu i za bilo koje drugo javno telo i javnu organizaciju na Kosovu;
10. saradnja sa i učestvovanje u medjunarodnim savetima i organizacijama koji se tiču stvari koje su u sklopu odgovornosti; i
11. preduzimanje bilo koje službene aktivnosti radi izvršenja svojih zadataka shodno ovom Zakonu ili bilo kom drugom Zakonu.

U okviru nadležnosti utvrđenih zakonom, Centralna banka, članovi organa koja donose odluke ili osoblje Centralne banke, neće dobijati uputstva od bilo kog drugog lica ili subjekta, uključujući i vladine subjekte. Nezavisnost i autonomija Centralne banke poštuju se u svakom trenutku i nijedno lice ili subjekat neće pokušati da utiče na članove organa koja donose odluke ili na osoblje Centralne banke u realizaciji njihovih dužnosti ili da se upliće u aktivnosti Centralne banke.