CBK Odluke Odbora

Decisions of the CBK Board on 30 April 2024

30/04/2024
The Board of the Central Bank of the Republic of Kosovo, at the meeting held on 30 April 2024, made the following decisions:• Decision on the approval of the Regulation on risk retention and reinsurance coverage requirements; • Decision on the approval of the Regulation on the Principles of Country and Transfer Risk Management. Also, […]

Odluke Odbora CBK dana 28.02.2024. godine

29/02/2024
Odbor Centralne banke Republike Kosovo je na sastanku održanog 28. februara 2024. godine doneo sledeće odluke: Takođe, Odbor Centralne banke je bio upoznat i sa:

Odluke Odbora CBK od 24. januara 2024

24/01/2024
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj dana 24. januar 2024. godine, doneo je sledeće odluke: Takođe, Odbor Centralne banke je upoznat sa:

Odluke Odbora CBK od 27. decembra 2023.

28/12/2023
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj dana 27. decembar 2023. godine, doneo je sledeće odluke: Takođe, Odbor Centralne banke je upoznat sa:

Odluke Odbora CBK-a od 26.oktobra 2023. godine

26/10/2023
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 26. oktobra 2023. godine, doneo je odluku o imenovanju g. Dardan Fusha, za zamenika guvernera za bankarske poslove Centralne banke. Takođe, Odbor je obavešten o Mesečnom izveštaju guvernera/Izvršnog odbora.

Odluke Odbora CBK-a 31. avgusta 2023. godine

31/08/2023
Odbor Centralne banke Republike Kosovo na sednici održanoj 31. avgusta 2023. godine doneo je sledeće odluke:• Odluku o usvajanju Uredbe o međubankarskom platnom sistemu.• Odluku o usvajanju Uredbe o upravljanju provizijama i troškovima poslovanja osiguravača. Takođe, Odbor se upoznao sa Mesečnim izveštajem guvernera/Izvršnog odbora, Izveštajem Komiteta za reviziju i Izveštajem interne revizije za period januar-jun […]

Odluke Odbora CBK-a od 10. avgusta 2023. godine

10/08/2023
Odbor Centralne banke Republike Kosovo je na sednici održanoj 10. avgusta 2023. godine doneo sledeće odluke: • Odluka o stavljanju van snage Odluke br. 6/2023;• Odluka o imenovanju g. Dardan Fusha vršilac dužnosti zamenika guvernera za bankarske operacije.

Odluke Odbora CBK-a od 3. avgusta 2023. godine

03/08/2023
Odbor Centralne banke Republike Kosovo je na sastanku održanom 3. avgusta 2023. godine doneo sledeće odluke:• Odluka o pregledu budžeta za 2023. godinu;• Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja CBK-a za prvi kvartal 2023. godine;• Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja CBK-a za drugi kvartal 2023 godine;• Odluka o raspodeli prihoda CBK-a. Odbor je takođe upoznat o […]

Odluke Odbora CBK -a od 26. juna 2023. godine

26/06/2023
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 26. juna 2023. godine, doneo je sledeće odluke: • Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2022. godinu.• Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja CBK-a za 2022. godinu.

Odluke Odbora CBK-a od 19. juna 2023. godine

22/06/2023
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanog 19. juna 2023. godine, obavešten je o mesečnom izveštaju Guvernera/Izvršnog odbora.

Odluke Odbora CBK-a od 29. marta 2023. godine

29/03/2023
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj 29. marta 2023. godine, doneo je sledeću odluku: Uzimajući u obzir okolnosti nastale kao rezultat prestanka mandata guvernera Centralne banke, kao i u odsustvu zamenika guvernera sa punim mandatom (zbog isteka mandata), Odbor Centralne banke na sednici održanoj 29. marta 2023. godine, u skladu sa članom 46. […]

Odluke Odbora CBK donete 28. februara 2023.

01/03/2023
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj 28. februara 2023. godine, doneo je sledeće odluke:• Odluka o usvajanju Pravilnika o izveštavanju banaka;• Odluka o usvajanju Pravilnika o upravljanju rizikom likvidnosti;• Odluka o usvajanju Pravilnika o izveštavanju statistika platnih instrumenata.Takođe, Odbor je upoznat o sledećem:• Mesečnim izveštajem guvernera/Izvršnog odbora;• Izveštaju sa sastanka Komisije za reviziju;• […]

Odluke Odbora CBK-a od 3. februara 2023. godine

03/02/2023
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 3. februara 2023. godine, doneo je sledeću odluku:G. Bashkim Nurboja izabran je za predsednika Odbora Centralne banke.Takođe, Odbor je upoznat sa mesečnim izveštajem Guvernera / Izvršnog odbora.

Odluke Odbora CBK od 20. decembra 2022.

22/12/2022
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj dana 20. decembra 2022. godine, doneo je sledeće odluke:• Odluka o usvajanju budžeta CBK-a za 2023. godinu;• Odluka o usvajanju Uredbe o pristupu platnim računima sa osnovnim uslugama;• Odluka o usvajanju Godišnjeg plana za internu reviziju za 2023. godinu.

Saopštenje za štampu

12/12/2022
Na osnovu Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo i na osnovu kriterijuma definisanih konkursom za popunjavanje 1 (jedne) pozicije za neizvršnog člana u Odboru Centralne banke, Panel za izbor kandidata za gore navedenu poziciju je poslao Skupštini Kosova i Vladi, listu kandidata (abecednim redom) kako sledi: Afrim Atashi, Arta Hoxha, Enver Bajçinca, Florin […]

Odluke Odbora CBK-a od 29.novembra 2022.

30/11/2022
Odbor Centralne banke Republike Kosovo je na sednici održanoj 29.novembra 2022.godine doneo sledeće odluke: • Odluka o usvajanju tromesečnih izveštaja CBK-a za treće tromesečje. Takođe, Odbor Centralne banke je upoznat sa: • Mesečni izvještaj guvernera/izvršnog odbora; • Sadržajni izveštaj sa sednice Komiteta za reviziju; • Izvještaj o aktivnostima Revizije za period januar-septembar.

Odluke Odbora CBK-a dana 15. novembar 2022.

16/11/2022
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom dana 15. novembar 2022. godine, doneo je sledeće odluke: • Odluka o imenovanju Veća za izbor guvernera Centralne banke. Takođe, Odbor Centralne banke je upoznat sa: • Mesečnim izveštajem guvernera/Izvršnog odbora.

Odluke Odbora CBK od 6. oktobra 2022.

07/10/2022
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj dana 6. oktobar 2022. godine, doneo je sledeće odluke: • Odluka o produženju imenovanja spoljnog revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja;• Odluka o imenovanju jednog člana Komiteta za reviziju iz redova neizvršnih članova Odbora CBK;• Odluka o rebalansu budžeta iz 2022. godine za kapitalne rashode;• Odluka o […]

Odluke Odbora CBK od 1. septembra 2022. godine

02/09/2022
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj 1. septembra 2022. Godine, doneo je sledeće odluke:• Odluku o odobrenju finansijskih izveštaja za drugo tromesečje 2022. godine;• Odluku o pregledu budžeta za kapitalne troškove;• Odluku o prihvatanju ostavke g. Sokol Havolli sa pozicije zamenika guvernera Centralne banke;• Odluku o imenovanju gđe. Shkendije Nahi za vršioca dužnosti […]

Odluke Odbora CBK-a od 04.08.2022.

05/08/2022
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 4. avgusta 2022. godine, doneo je sledeće odluke: • Odluka o davanju saglasnosti na Statut unutrašnje revizije;• Odluka o davanju saglasnosti na Priručnik za unapređenje i obezbeđenje kvaliteta unutrašnje revizije;• Odluka o davanju saglasnosti na Etički kodeks za unutrašnje revizore CBK-a;• Odluka o davanju saglasnosti na Priručnik […]

Odluke Odbora CBK od 30. juna 2022. godine

01/07/2022
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj 30. juna 2022. godine, doneo je sledeće odluke:• Odluka o odobravanju računovodstvenih politika Centralne banke;• Odluka o odobravanju Pravilnika o internim revizorima penzionih fondova;Takođe, Odbor Centralne banke je upoznat sa:• Mesečnim izveštajem guvernera/Izvršnog odbora;• Zbirnim izveštajem sa sastanka Komisije za reviziju održanog 13. aprila 2022. godine.• Zbirnim […]

Odluke Odbora CBK-a od 15.06.2022. godine

17/06/2022
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 15. juna 2022. godine, doneo je sledeće odluke:• Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu.• Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja CBK-a za 2021. godinu.• Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja CBK-a za prvo tromesečje 2022. godine.Upravni odbor Centralne banke je takođe obavešten o:• Mesečnom izveštaju guvernera/Izvršnog odbora.

Odluke Odbora CBK-a, 8. jun 2022.

09/06/2022
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj 8. juna 2022. godine, doneo je sledeće odluke:• Odluka o davanju saglasnosti na Uredbu o penzionim davanjima dopunskih penzionih fondova poslodavca.• Odluka o davanju saglasnosti na Statut Komisije za reviziju Centralne banke.Takođe, Upravni odbor Centralne banke je obavešten o:• Mesečnom izveštaju guvernera/izvršnog odbora;• Procesu izrade godišnjeg izveštaja […]

Odluke Odbora CBK-a od 25. marta 2022.godine

28/03/2022
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 25. marta 2022. godine, doneo je sledeće odluke: Odluku o imenovanju gđe. Edona Perjuci Uka članicom (spoljni ekspert) Komiteta za reviziju Centralne banke; Odluku o usvajanju Godišnjeg plana za unutrašnju reviziju za 2022. godinu; Takođe, Odbor Centralne banke obavešten je o: Mesečnom izvještaju guvernera/izvršnog odbora; Sažetom izveštaju […]

Odluke Odbora CBK-a od 28. februara 2022. godine

01/03/2022
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj 28. februara 2022. godine, doneo je sledeću odluku:Odluku o imenovanju dva (2) člana Komisije za reviziju iz redova neizvršnih članova Odbora Centralne banke.Odbor Centralne banke je takođe informisan o Mesečnom izveštaju Guvernera/Izvršnog odbora.

Odluke i aktivnosti Odbora CBK-a na sastanku od 27. januara 2022. godine

28/01/2022
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanog 27. januara 2022. godine, doneo je sledeće odluke: Odluka o usvajanju Pravilnika o instrumentima elektronskog plaćanja; Odluka o usvajanju Pravilnika  o Pravilniku o prenosu i plaćanjima  o prenosu penzionih sredstava; Odluka o usvajanju Pravilnika o određivanju korisnika penzija; Odluka o imenovanju panela za izbor 1 (jednog) člana […]

Odluke Odbora CBK-a donete 20. decembra 2021. godine

23/12/2021
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj dana 20. decembar 2021. godine, doneo je sledeće odluke: Odluka o usvajanju godišnjeg budžeta CBK-a za 2022. godinu; Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja CBK-a za treći kvartal 2021. godine. Takođe, Odbor Centralne banke je obavešten o Mesečnom izveštaju guvernera/Izvršnog odbora.

Saopštenje za štampu

26/04/2021
Na osnovu Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo i na osnovu kriterijuma utvrđenih u konkursu za popunjavanje (jedne) pozicije za neizvršnog člana u Odboru CBK-a, Panel za izbor kandidata za gore navedenu poziciju poslao je u Skupštinu Kosova i u Vladu, spisak kandidata (abecednim redom), kako sledi: Bashkim Nurboja, Bedri Peci, But Dedaj, […]

Saopštenje za štampu

05/11/2020
Na osnovu Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo i na osnovu kriterijuma utvrđenih na konkursu za poziciju dva neizvršna člana u Odboru CBK-a, Veće za izbor kandidata za gore navedenu poziciju, dostavilo je Skupštini Kosova i Vladi sledeću listu kandidata (po azbučnom redu): Behxhet Brajshori, Driton Balaj, Edona Perjuci Uka, Imrije Zeqiri, Nora […]

Odluke Odbora CBK-a od 12. juna 2020. godine

12/06/2020
Odbor Centralne banke Kosova na sastanku održanom 12. Juna 2020. Godine doneo je sledeće odluke:  Odluka o usvajanju Uredbe o sprovođenju  Bonus-Malus sistema; Odluka o usvajanju Uredbe o vođenju evidencije u penzijskim fondovim...

Odluke Odbora CBK-a od 29. maja 2020. godine

29/05/2020
Odbor Centralne banke Republike Kosovo je na sastanku održanom 29. maja 2020. godine  doneo sledeće odluke:  Odluka o usvajanju Pregleda budžeta za  2020. godinu; Preporuka za usvajanje Priručnika za unutrašnju reviz...

Saopštenje za štampu 27. maj 2020

27/05/2020
Na osnovu zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo i na osnovu kriterijuma navedenih u konkursu za poziciju dva neizvršna člana u Odboru CBK-a, Panel za izbor kandidata za gore pomenuto mesto poslao je u Skupštini Kosova...

Odluke Odbora CBK-a od 30. aprila 2020. godine

30/04/2020
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanog 30. aprila 2020. godine,  doneo je sledeće odluke: •Odluku o odobravanju Uredbe o licenciranju banaka i ekspozitura stranih banaka; •Odluku o odobravanju Uredbe za ...

Odluke Odbora CBK-a 26. marta 2020

26/03/2020
Odbor Centralne banke Republike Kosovo je na sednici održanoj 26. marta 2020. godine doneo sledeće odluke:  Odluka o usvajanju Uredbe o izveštavanju bankama; Odluka o usvajanju Uredbe o informacionoj tehnologiji za banke. O...

Odluke Odbora CBK-a donete 28. februara 2020.

28/02/2020
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj dana 28. februara 2020. godine, doneo je sledeću:  Odluku o usvajanju Uredbe o novčanim kaznama za osiguravače, posrednike u osiguranju i ocenjivače štete u osiguranju...

Odluke Odbora CBK-a od 20. februara 2020.

20/02/2020
Odbor Centralne banke Republike Kosovo je na sednici održanoj 20. februara 2020. godine doneo sledeću odluku: Odbor je usvojio imenovanje Šefa interne revizije.

Odluke Odbora CBK-a, od 30. januara 2020. godine

30/01/2020
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj 30. januara 2020. godine, doneo je sledeće odluke:  Odluka o usvajanju Uredbe o reklamiranju finansijskih usluga; Odluka o usvajanju Uredbe o sprečavanju pranja novca i fina...

Saopštenje za štampu 30. decembar 2019. godine

30/12/2019
U skladu za Zakonom br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo, i sa kriterijumima koji su utvrđeni u konkursu za poziciju jednog neizvršnog člana u Odboru CBK-a, Panel za izbor kandidata za gore navedenu poziciju, utvrdio je sledeću ...

Odluke Odbora CBK-a 26 decembra 2019

26/12/2019
Odbor Centralne banke Republike Kosovo je na sednici održanoj 26. decembra 2019. godine doneo sledeće odluke: • Odluka o usvajanju Godišnjeg plana interne revizije za 2020.; • Odluka o usvajanju Uredbe o instrumentima e...

Odluke Odbora CBK-a od 05. decembra 2019. godine

06/12/2019
Odbor Centralne banke Republike Kosovo je na sastanku održanom 05. decembra 2019. godine doneo sledeću odluku:  •    Odluku o usvajanju Budžeta CBK-a za 2020. godinu. Odbor Centralne banke se takođe upoznao sa Še...

Odluke Odbora CBK-a donete 29. novembra 2019

29/11/2019
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom dana 29. novembra 2019. godine, doneo je sledeće odluke:  Odluka o usvajanju Pravilnika o postupcima za izricanje administrativnih kazni; Odluka o usvajanju Pravilnika o izda...

Odluke Odbora CBK-a za 28. oktobar 2019. godine

28/10/2019
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj 28. oktobra 2019. godine, doneo je sledeću odluku:   Odluka o izboru Spoljnjeg revizora CBK-a. Odbor Centralne banke je takođe upoznat sa Mesečnim izveštaje...

Odluke Odbora CBK-a donete 30. septembra 2019. godine

30/09/2019
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, je na svojoj sednici održanoj 30. septembra 2019.    godine  doneo sledeće odluke:  Odobrenje Uredbe o  likvidaciji osiguranika; Odobrenje Uredbe o penzijskim naknadama i...

Odluke Odbora CBK-a od 29. avgusta 2019.

29/08/2019
Odbor Centralne banke Republike Kosovo je na sednici održanoj 29. avgusta 2019. godine doneo sledeće odluke:  Usvajanje Uredbe o korporativnom upravljanju bankama; Usvajanje Uredbe o transakcijama sa licima povezanim sa bankom i zaposl...

Odluke Odbora CBK-a dana 31. jul 2019. godine

31/07/2019
Odbor Centralne Banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 31. jula 2019. godine, doneo je sledeće odluke:  Usvajanje finansijskih izveštaja CBK-a za II. tromesečje 2019. godine; Usvajanje Uredbe o direktorima i višim ...

Odluke Odbora CBK-a od 24. juna 2019. godine

25/06/2019
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj 24. juna 2019. godine, doneo je sledeću odluku: - Usvajanje Uredbe o licenciranju, uređenju i nadzoru operatora platnih sistema. Takođe, Odbor Centralne banke se upoznao o mesečno...

Odluke Odbora CBK-a od 30. maja 2019.

31/05/2019
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 30. maja 2019,  doneo je sledeće odluke:  -    Usvajanje godišnjeg izveštaja CBK-a za 2018; -    Usvajanje Finansijskih Izveštaja CB...

Odluke Odbora CBK-a od 25. aprila 2019

26/04/2019
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 25. aprila 2019. godine, doneo je sledeće odluke:  -   Odluku o usvajanju Uredbe o ponovnoj kupovini hartija od vrednosti sa Centralnom bankom Republike Kosovo; -  &nbs...

Odluke Odbora CBK od 28. marta 2019. godine

28/03/2019
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 28. marta 2019. godine, doneo je sledeće odluke:  Usvajanje Uredbe o upravljanju kreditnim rizikom; Usvajanje Uredbe o nenaplativim kreditima i restrukturiranju; Usvajanje ...

Sastanak Odbora CBK-a, 28. februar 2019. godine

28/02/2019
Na sastanku održanom 28. februara 2019. godine, Odbor Centralne banke Republike Kosovo je informisan o industriji osiguranja na Kosovu i  predstavljen je mesečni izveštaj guvernera/Izvršnog odbora.    

Odluke Odbora CBK-a od 31. januara 2019 . godine

31/01/2019
Odbor Centralne banke Republike Kosovo je na sednici održanoj 31. januara 2019. godine, doneo sledeće odluke: - Usvajanje Uredbe o Efektivnoj kamatnoj stopi i zahtevima za objavljivanje za nebankarske finansijske institucije; - Usvajanje Ured...

Odluke Odbora CBK-a od 27 . decembra 2018. godine

27/12/2018
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 27. decembra 2018. godine, doneo je sledeće odluke: Usvajanje Pravilnika o spoljnoj reviziji nebankarskih finansijskih institucija; Usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj kontrol...

Odluke Odbora CBK-a dana 29. novembar 2018

29/11/2018
Odbor Centralne Banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 29. novembar 2018. godine, doneo je sledeće odluke: - Usvajanje finansijskih izveštaja CBK-a za treći kvartal 2018. godine; - Usvajanje Uredbe o upravnicima penzijskih sredsta...

Odluke Odbora CBK-a dana 29. oktobar 2019. godine

29/10/2018
Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 29. oktobra 2018. godine, doneo je sledeće odluke: - Usvajanje budžeta CBK-a za 2019. godinu; - Usvajanje Uredbe o faktoringu. Takođe, Odbor Centralne banke je bio upoznat sa mesečn...

Sastanak Odbora CBK-a 27. septembra 2018. godine

28/09/2018
Odbor Centralne Banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 27. septembra 2018. godine, je upoznat sa šestomesečnim izveštajem Guvernera/Izvršnog odbora.

Odluke Odbora CBK-a, 30. avgust 2018

30/08/2018
Odbor Centralne Banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 30. avgusta 2018. godine, usvojio je sledeće: - Razmatranje budžeta 2018; Takođe, Odbor Centralne Banke je upoznat sa šestomesečnim izveštajem januar - jun 2018...

Odluke Odbora CBK od 29 marta 2018 godine

30/03/2018
Odbor Cenralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 29 marta 2018 godine odobrio je sledeće : - Pravilnik o licenciranju procenitelje štete u osiguranju

Odluke Odbora CBK od 22 marta 2018 godine

22/03/2018
Odbor Centralne banke Republike Kosova , na sastanku održanom 22 marta 2018 godine, odobrio sledeće odluke : - G. Flamur Mrasori je izabran za predsednika Odbora Centralne banke; - G. Behxhet Brajshori izabran je za člana Komiteta za reviziju...

29/12/2017

Saopštenje za javnost od 10 novembra 2017 godine

13/11/2017
Panel o izboru kandidata za neizvršnog člana Odbora Centralne banke Republike Kosova, nakon procene integriteta, strucne spreme, poznavanja finansijskog sistema kao i znanja o mikro i makroekonomskim politikama i nakon procene perfomanse pri...

Odluke Odbora CBK od 28 septembra 2017

28/09/2017
Odbor Centralne banke Republike Kosova na sednici održanoj 28 septembra 2017 godine odobrio sledeće odluke: a) Odobrio Pravilnik o procedurama za izricanje administrivih kazni b) Imenovao je Komisiju za izbor neizvršnog člana Odbora Ce...

Odluke Odbora CBK od 25 maja 2017

25/05/2017
Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 25 maja 2017 odobrio sledeće odluke : a) Odobrio Godišnji izveštaj CBK za 2016 godinu b) Odobrio Finansijske izveštaje CBK za 2016 i Izveštaj nezavisnog re...

Odluke Odbora CBK od 27 aprila 2017

03/05/2017
Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 27 aprila 2017 odobrio sledeću odluku: a) Pravilnik o iznosu penzionih doprinosa

Odluke Odbora CBK od 23 februara 2017

23/02/2017
Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 23 februara 2017 usvojio sledeće odluke : a) Usvajanje delimične promene u organizacionoj strukturi CBK b) Usvajanje Pravilnika za izračunavanje minimalne granice solventnosti , adek...

Odluke Odbora CBK od 29 decembra 2016

29/12/2016
Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 29 decembra 2016 odobrio sledeće odluke : a) Pravilnik za korporativno upravljanje banaka b) Izmene Pravilnika o ulaganju sredstava u pokrivanju tehničkih i matematičkih rezervi ka...

Odluke Odbora CBK od 29 septembra 2016

29/09/2016
Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 29 septembra 2016 odobrio sledeću odluku: a) Pravilnik o velikim izloženostima  

Odluke Odbora CBK od 31 avgust 2016

04/09/2016
Odbor Centralne banke Republike Kosova na sednici održanoj 31 avgusta 2016 odobrio sledeće odluke: a) Finansijske izveštaje CBK za drugi kvartal 2016 b) Predlog za ponovnu procenu budžeta 2016 za kapitalne rashode 2016 c) Pravilnik ...

Odluke Odbora CBK od 28 jula 2016

28/07/2016
Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 28 jula 2016 doneo sledeće odluke : • Imenovao g. Lulzim Ismajlin za zamenika guvernera. • Imenovao g. Arben Dërmakun za spoljnog člana odbora revizije CBK.

Odluke Odbora CBK od 27 juna 2016

27/06/2016
Odbor Centralne banke Republike Kosovan na sastanku održanom 27 juna 2016 odobrio: a)Pravilnik o međubankarskom platnom sistemu b)Pravilnik za delegiranje funkcije osiguravača c)Pravilnik o objavljivanju informacija od strane osiguravača ...

Odluke Odbora CBK od 6 juna 2016

07/06/2016
Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 6 juna 2016 godine odobrio: a) Godišnji izveštaj CBK za 2015 godinu b) Finansijski izveštaji CBK za 2015 godinu i Izveštaj nezavisnog revizora c) Finansijski...

Odluke Odbora CBK od 26 maja 2016

26/05/2016
Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 26 maja 2016 odobrio: a) Odobrio preispitivanje budžeta 2016 CBK za kapitalnu potrošnju

Odluke Odbora CBK od 28 aprila 2016

29/04/2016
Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 28 aprila 2016 odobrio: a) Pravilnik spoljne revizije osiguranja, posrednika osiguranja , procenitelje štete i Kosovskog biro osiguranja b) Pravilnik o unutrašnoj kontroli i...

Odluke Odbora CBK od 31 marta 2016

01/04/2016
Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 31 marta 2016 odobrio: a) Pravilnik o izveštavanju banaka b) Pravilnik o izveštavanju mikrofinansijskih institucija c) Pravilnik o izveštavanju nebankarskih finans...

Odluke Odbora CBK od 25 februara 2016

26/02/2016
Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 25 februara 2016 odobrio: a) Pravilnik za ulaganje sredstava za pokriće tehničke i matematičke rezerve kao i ulaganje osnovnog kapitala osiguratelja; b) Pravilnik o spajanju i prisv...

Odluke Odbora CBK od 28 januara 2016

28/01/2016
Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 28 januara 2016, odobrio odluke i to: a) Odobrio Pravilnik za korišćenje spoljne kreditna procene u cilju izračunavanja regulatornog kapitala.

Odluke Odbora CBK od 22 decembra 2015

24/12/2015
Odbor Centralne banke Republike Kosova na sto devetom sastanku održanom 22 decembra 2015, odobrio sledeće odluke : a) Odobrio Pravilnik o adekvatnosti kapitala banaka b) Odobrio Pravilnik za stambene hipotekarne kredite c) Odobrio Pravilnik s...

Odluke Odbora CBK od 15 oktobra 2015

29/10/2015
 Odbor Centralne banke Republike Kosova na sto sedmom sastanku održanom 29 oktobra 2015, odobrio je sledeće odluke: a) Odobrio Devetomesečni Izveštaj unutrašnje revizije januar- septembar 2015

Odluke Odbora CBK od 15 septembra 2015

15/09/2015
Odbor Centralne banke Republike Kosova na sto petom sastanku održanom 15 septembra  2015, usvojio sledeće odluke :   Odobrio razmatranje budžeta CBK za 2015. Odobrio imenovanje g.Nuhi Ahmeti za člana Komiteta za reviziju.   &n...

Odluke Odbora CBK od 28 maja 2015

28/05/2015
Odbor Centralne banke Republike Kosova na sto prvom sastanku održanom 28 maja 2015, odobrio sledeće odluke: • Odobrio Pravilnik o registraciji, nadzoru i aktivnosti NBFI • Odobrio finansijske izveštaje CBK za prvi kvartal 20...

Odluke Odbora CBK od 21 maja 2015

27/05/2015
Odbor Centralne banke Republike Kosova na sto prvom sastanku održanom 21 maja 2015, odobrio sledeće odluke : • Odobrio Godišnji izveštaj CBK za 2014 • Odobrio Finansijski izveštaj CBK za 2014 Izveštaj spo...

Odluke Odbora CBK od 30 aprila 2015

04/05/2015
Odbor Centralne banke Republike Kosova na devedeset i devetom sastanku održanom 30 aprilal 2015, odobrio sledeće odluke : • Odobrio Pravilnik za ulaganje sredstava kao garancija , adekvatnosti kapitala, finansijskog izveštavanja , ...

Odluke Odbora CBK od 26 marta 2015

26/03/2015
Odbor Centralne banke Republike Kosova na devedeset i sedmom sastanku održanom 26 marta 2015, odobrio sledeće odluke : • Odobrio Pravilnik za kliring i funksionisanje računa za poravnanje • Odobrio Pravilnik za minimalne zahteve ...

Odluke Odbora CBK 26 februar 2015

26/02/2015
Odbor Centralne banke Republike Kosova na devedeset šestom sastanku održanom 26 februara 2015, odobrio sledeće odluke:   ·         Odobrio Pravilnik za hipotekarne kredite; ·&nbs...

Odluke Odbora CBK 29 januar 2015

29/01/2015
Odbor Centralne banke Republike Kosova na devedeset i četvrtom sastanku održanom 29 januara 2015, odobrio sledeće odluke:   Odobrio delimičnu izmenu organizacionoj strukturi CBK  Odobrio godišnji plan Unutrašnje revizije...

Odluke Odbora CBK od 29 decembra

30/12/2014
Odbor Centralne banke Republike Kosova na deveteset i trećem sastanku održanoj 29 decembra 2014, odobrio sledeće odluke :  •         Odobrio Pravilnik o licenciranu dopunskih penzijskih fondova poslodavca   &bu...

Odluke Odbora CBK od 27 novembra 2014

27/11/2014
  Odbor Centralne banke Republike Kosova na devedeset i prvom sastanku  održanom  27 novembra  2014,usvojio sledeće odluke:     •    Odobrio  Pravilnik o sistemu standardnih brojeva bankov...

Odluke Odbora CBK od 30 oktobra 2014

30/10/2014
Odbor Centralen banke Republike Kosova na devedesetom sastanku održanom 30 oktobra  2014, usvojio sledeće odluke:         ·         Odobrio Pravilnik o licenciranju osigu...

Odluke Odbora CBK od 25 septembra 2014

26/09/2014
Odbor Centralne banke Republike Kosova na osamdeset i devtom sastanku održanom 25 septembra 2014, usvojio sledeće odluke:    Odobrio Pravilnik o unutrašnjem procesu postupanja sa žalbama    

Odluke Odbora CBK od 29 avgusta 2014

29/08/2014
Odbor Centralne banke Republike Kosova na osamdeset i osmom sastanku održanom 29 avgusta 2014, usvojio sledeće odluke:   • Odobrio Statut Komiteta revizije CBK  • Odobrio Pravilnik za  Licenciranje osiguravaju...

Odluke Odbora CBK od 31 jula 2014

31/07/2014
Odluke Odbora CBK od 31 jula 2014  Odbor Centralne banke Republike Kosova na osamdeset i sedmom sastanku održanom 31 jula  2014, usvojio sledeće odluke: • Odobrio Godišnji izveštaj unutrašnje revizije z...

Odluke Odbora CBK od 29 maja 2014

29/05/2014
Odbor Centralne banke Republike Kosova na osamdeset i petom  sastanku  održanom 29 maja  2014 . doneo sledeće odluke: • Imenovao neizvršnog člana Odbora Centralne banke g. Bedri Peci za predsednika Odbora Ce...

Odluke Odbora CBK od 27 februara 2014

27/02/2014
Odbor Centralne banke Republike Kosova na osamdeset prvom sastanku održanom  27 februara  2014 godine, doneo sledeću odluku :Odbor je odobrio odluku da objavi poziciju za neizvršni član Odbora Centralne banke i imenova...

Odluke Odbora CBK od 26 decembra 2013

26/12/2013
Odbor Centralne banke Republike  Kosova na sedamdeset devetom sastanku  održanom  26 decembra 2013, doneo je sledeće odluke: • Odobrio izmene Pravilnika o medjunarodnih plaćanja• Odobrio izmene P...

Odluke Odbora CBK na dan 29 avgusta 2013

30/08/2013
Odbor Centralne banke Republike Kosova na sedamdeset  petom sastanku  održanom 29 avgusta 2013, doneo sledeće odluke:   • Imenovao g. Fehmi Mehmeti za zamenika guvernera Centralne banke Republike Kosova • Imenova...

Odluka Odbora CBK na dan -7 Marta 2013

07/03/2013
Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 7 Marta 2013, doneo je sledeću odluku  : •         Odluku za objavljivanje konkursa za  poziciju  neizvršnog...

Odluke odbora CBK 9 novembar 2012

09/11/2012
Odbor Centralne banke Republike Kosova na šesdeset prvoj sednici održane  9 novembra 2012, doneo je sledeće odluke:• Odobrio   je Pravilnik o licenciranju banaka i stranih filijala• Odobrio je Pravilnik za ot...

Odluke Odbora CBK 28 Avgust, 2012

28/08/2012
Odbor Centralne banke Republike Kosova na pedesetom sastanku održanom 28. avgusta 2012, doneo je sledeće odluke:• Odbor je odobrio imenovanje Komisije za sprovođenje postupka da odredi jednog ne-izvršnog člana Odbora C...

Odluke Odbora CBK 27 jula 2012

31/07/2012
Odbor Centralne banke Republike Kosova na pedeset i sedmom sastanku održanom  27 jula 2012, doneo sledeće odluke : •         Odbor je usvojio Finansijske izveštaje CBK za drugi k...

Odluke Odbora CBK 31 maj 2012

31/05/2012
Odbor Centralne banke Republike Kosova na pedese i petoj sednici održanoj 31 maja 2012, doneo sledeće odluke: •    Odbor je usvojio Godišnji izveštaj CBK za 2011•     Odbor je ...

Odluke Odbora CBK 24 februar 2012

24/02/2012
Odbor Centralne banke Republike Kosova na pedest i drugoj sednici održane 24 februara 2012 doneo odluke koje slede: • Odbor usvojio Pravilnik o Registru kredita •Odbor usvojio Godišnji plan Interne revizije za 2012.  ...

Odluke Odbora CBK 13 januar 2012

13/01/2012
Odbor Centralne banke Republike Kosova na pedesetoj sednici odrzanoj 13 januara 2012, doneo sledece odluke: • Odobrio Pravilnik o adekvatnosti kapitala • Odobrio pravilnik o izlozenosti kreditnog rizika•Odobrio Pravilnik o minimalnim ...

Odluke Odbora CBK 29 decembra 2011

29/12/2011
Odbor Centralne banke Republike Kosova nu cederdest i devetoj sednici odrzanoj 29 decembra  2011, doneo sledece odluke:• Odobrio Pravilnik za hitnu podrsku likvidnosti • Odobrio Pravilnik o depozitu imovine kao garanciju , ad...

Odluke Odbora Centralne banke na sastanku odrzanom 24 novembra 2011

24/11/2011
Upravni odbor Centralne banke Republike Kosova u cetrdeset i osmoj sednici odrzanoj dana 24 novembra 2011, doneo sledece odluke: • Odobrio Pravilnik o Finansijske -monetarne statistike i finansijskim racunima• Odobrio Pravilnik o...

Odluke odbora CBK od 27 oktobra 2011

27/10/2011
Odbor Centralne banke Republike Kosova na cetrdeset i sedmoj sednici odrzanoj 27 oktobra   2011, doneo sledece odluke: Odobrio Finansijski izvestaji za treci kvartal 2011 i Realizaciju budjeta.

Odluke Odbora CBK od 1 septembra 2011

01/09/2011
Odbor Centralne banke Republike Kosova na cedrdest petoj sednici odrzanoj od 1 septembra 2011, doneo sledece odluke:• Imenovao je g. Lulzim Ismajlin za zamenika guvernera.• Imenovao g. Arben Dërmakun za spoljne clanove Komiteta za inte...

Odluke Odbora Centralne banke na sastanku odrzanom 4 jul 2011:

08/08/2011
 Odluke Odbora Centralne banke na sastanku odrzanom 4 jul  2011:  -Finansijski izvestaji za prvi kvartal     Finansijski izvestaji za prvi kvartal 2011 i ostvarivanje budjeta .Odluke Odbora Centralne banke na s...

Odluke Odbora CBK 10 jun 2011

10/06/2011
Odluke Odbora Centralne banke na sastanku odrzanom 10 jun 2011: 1. Godisnji izvestaj CBK za 2010 god. 2.Finansijski izvestaji CBK za 2010 god. i misljenje spoljnog revizora3. Pravilnik za dopunu bankarsko pravilo XVI  za Registraciju, nadz...

Odluke Odbora CBK 24 decembra 2010

12/01/2011
Odbor Centralne banke Republike Kosova na trideseto petom sastanku odrzanom 23 decembra   2010 usvojio je sledecu odluku :  •         Odluka 33/2010: Odbor je odobrio budjet CBK za 2011 god...

Odluke Odbora CBK 25 oktobra 2010

25/10/2010
Odluke Odbora CBK 25 oktobra 2010Priṡtina, 25 oktobar 2010g. Jakup Krasniqi, Predsednik Skupstine i vrsilac duznosti Predsednika Republike KosovaPredmet: Preporuka za razresenje guvernera Centralne banke Republike KosovaPostovani g.Predsednik S...

Odluke Upravnog odbora 29jul 2010

29/07/2010
Odluke Upravnog odbora 29jul 2010Republika KosovaCentralna Banka Republike KosovaUpravni odborOdlukeBr. 30  od  29  jula  2010Na osnovu sprovodjenja zakona br.03/ L-074, od 5 jula 2008 “ Za Centralnu Banku Republike Kosova &...

Odluke Upravnog odbora 26 jun 2010 Republika Kosova

26/07/2010
Odluke Upravnog odbora 26 jun 2010 Republika KosovaCentralna Banka KosovaUpravni odborOdlukeDatum 26 jul 2010Na osnovu sprovodjenja zakona br.03/ L-074, dana 5 jun 2008 “ Za Centralnu Banku Republike Kosova“, Upravni odbor Centralne Banke...

Odluka Odbora 31 Mart 2010-April 08 2010

09/04/2010
                                         &nbs...

Odluke Odbora

26/02/2010
                                         &nbs...

Odluke Odbora

09/02/2010
                                         &n...

Odluke Upravnog Odbora

14/01/2010
Br. 20 ,datum  24 decembar 2009Na osnovu sprovođenja zakona Br.03/ L-074, od 05 juna 2008 “ Za Centralnu Banku Republike Kosova“,  Upravni odbor CBK-a na 20 sednici usvojio sledeċe oluke: Odobrio Buđet &nb...

Odluke Upravnog Odbora

23/11/2009
Na osamnaestom sastanku Upravnog odbora , održanom 12 novembra 2009 donete su sledeċe odluke: Odobren finansijski izvešta za 30 septembar 2009 Odobrena revizija buđeta za 2009 Odobreno Povlačenje preliminarne licence z...

Odluke Upravnog Odbora

08/10/2009
Upravni Odbor Centralne Banke Kosova je , na održanom  sastanku 08 oktobra 2009, doneo sledeċe odluke: Upravni odbor usvojio je Godišnji izveštaj Generalnog inspektora za 2008 god.  Upravni odbor  usvojio j...

Odluke Upravnog Odbora

28/09/2009
Upravni Odbor Centralne Banke Kosova je, na održanom sastanku 11 septembra 2009, doneo sledeċe odluke: Upravni odbor odobrio je strategiju razvoja platnog sistema Upravni odbor odobrio je nastavak mandata privremenog administratora KS&...

Odluke Upravnog Odbora

12/12/2008
Upravni Odbor Centralne Banke Republike Kosova (CBK) je na sastanku održanom 4. Decembra 2008, doneo sledeće odluke: Registracija “Factor Leasing” d.o.o.  kao nebankarske finansijske institucije Izmena Pravilnika u vez...

Dvadeseti sastanak Upravnog Odbora

21/03/2008
Upravni Odbor Centralnog Bankarskog Autoriteta Kosova je, na sastanku održanom 20. Marta 2008, doneo sledeće odluke: Odobrenje preliminarne licence za “ELSIG” Osiguravajuću Kompaniju Usvajanje izmena bankarskog pravila ...

Devetnaesti sastanak Upravnog Odbora

20/02/2008
Upravni Odbor Centralnog Bankarskog Autoriteta Kosova je, na sastanku održanom 19. Februara 2008, doneo sledeću odluku: Izmena Pravila o Vanjskoj reviziji i Vanjskim revizorima finansijskih institucija licenciranih od strane CBAK-a. &...

Osamnaesti sastanak Upravnog Odbora

31/01/2008
Upravni Odbor Centralnog Bankarskog Autoriteta Kosova je, na sastanku održanom 24. Januara 2008, doneo sledeće odluke: Povlačenje Pravila o Osiguranju 5b olicenciranju brokera surplus linija. Produženje stupanja na snagu izmen...

Šesnaesti sastanak Upravnog Odbora

09/01/2008
Upravni Odbor Centralnog Bankarskog Autoriteta Kosova je, na sastanku održanom 11. Decembra, 2007 doneo sledeće odluke: Izmena Pravila 3 Osiguravanjau vezi Obavezne Odgovornosti Osiguranja Treće strane Sedamnaesti Sastanak Upravnog...