Funkcije i Odgovornosti

27 jula 2010, Skupṡtina Kosova je usvojila Zakon Br. 03/L-209 za “Centralnu Banku Republike Kosova”.

Centralna Banka Republike Kosova  (CBK), naslednik Centralnog Bankarskog Autoriteta Kosova, je javno pravni subjekat na osnovu clana 11 i 140 Ustava i odredbama ovog zakona, ima administrativnu, finansijsku i menadjersku autonomiju  .

Ciljevi CBK prema važećem zakonu su:

1. Glavni cilj Centralne banke je da promovise i odrzava jedan stabilan finansijski sistem , uključujući jedan siguran finansijski , stabilan i efikasan platni sistem.
2. Dodatni cilj Centralne banke koji je predmet ostvarivanja ovog osnovnog cilja, je da doprinese u postizanju i očuvanju stabilnosti domaćih cena.
3. Ne dovodeci u pitanje ostvarenje tih ciljeva, Centralna banka podrzava opste ekonomske politike Vlade.
4.Centralna banka postupa u skladu sa načelom otvorene tržiṡne privrede sa slobodnom konkurencijom, s namerom da doprinese efikasnoj raspodeli resursa .

Obaveze Centralne banke u ispunjavanju ciljeva definisanih važećim zakonom , obuhvataju:

1.definisanje i sprovodjenje politika finansijskog stabilnog sistema uključujući nadzor ṡeme osiguranja depozita, vrṡenje tržiṡnih operacija , kao i pružanje hitne likvidnosti;
2. regulisanje, licenciranje, registracija i nadzor finansijskih institucija kao ṡto je dalje navedeno u ovom Zakonu ili drugim zakonima;
3. promovisanje i praćanje sigurnih , stabilnih e efikasnih platnih sistema , kliringa i otpisivanje hartija od vrednosti;
4. obezbedjenje adekvatnog snabdevanja novčanica i kovanog novca na Kosovu;
5. održavanje i upravljanje medjunarodnih rezervi;
6. prikupljanja i objavljivanja statističkih podataka;
7. doprinosi za postizanje i održavanje stabilnosti domaćih cena;
8. informisanje Skupṡtine Republike Kosova, Vlade i ṡiroj javnosti o politici, funkcije i operacije kao ṡto je dalje definisano u ovom zakonu;
9. deluje kao bankar , finansijski savetnik i fiskalni agent za Vladu i bilo koje javno telo i javnih organizacija na Kosovu;
10.saradnju i učeṡće u odborima i medjunarodnim organizacijama o pitanjima u okviru svojih ovlaṡćenja ; i
11. sprovodjenje pomoćne aktivnosti koja proističe iz vrṡenja svojih dužnosti prema ovom zakonu ili bilo koji drugi zakon.

U okviru ovlaṡćenja prepisane zakonom, Centralna banka, članovi donosioci odluka ili osoblje Centralne, neće uzimati upustva od bilo koje osobe entiteta , uključujući vladine entitete. Nezavisnost i samostalnost Centralne banke poṡtovana je u svim prilikama i bilo koja osoba ili entitet neće moći da utiču na donosioce odluka ili članove Centralne banke u izvrṡavanju svojih dužnosti ili da se meṡaju u rad Centralna banke.