No Image

Faqja Përmbledhëse e të Dhënave Kombëtare

Të dhënat e paraqitura në këtë faqe u korrespondojnë të dhënave të përshkruara në Stendën e Buletinit të Standardeve të Shpërndarjes (DSBB), të FMN-së. Për shpjegime më të plota të DSBB-së dhe Sistemit të zgjeruar shpërndarjes së të dhënave të përgjithshme (e-GDDS) në të cilin bënë pjesë Kosova, ju lutem vizitoni faqen: DSBB home page.
Të Dhënat Makroekonomike dhe Financiare
 
 
       
Llogaritë Kombëtare (BPV) Shfleto në ASK Shkarko në SDMX DSBB Metadata
Indeksi i Çmimeve të Konsumit Shfleto në ASK Shkarko në SDMX DSBB Metadata
Operacionet e Qeverisjes së Përgjithshme Shfleto në MFK Shkarko në SDMX DSBB Metadata
Operacionet e Qeverisjes Qendrore Shfleto në MFK Shkarko në SDMX DSBB Metadata
Borxhi Bruto i Qeverisjes Qendrore Shfleto në MFK Shkarko në SDMX DSBB Metadata
Pasqyra e Korporatave Depozituese Shfleto në BQK Shkarko në SDMX DSBB Metadata
Pasqyra e BQK-së Shfleto në BQK Shkarko në SDMX DSBB Metadata
Normat e Interesit Shfleto në BQK Shkarko në SDMX DSBB Metadata
Bursa      
Bilanci i Pagesave Shfleto në BQK Shkarko në SDMX DSBB Metadata
Borxhi i Jashtëm Shfleto në BQK Shkarko në SDMX DSBB Metadata
Mjetet e Rezervës Ndërkombëtare Shfleto në BQK Shkarko në SDMX DSBB Metadata
Tregtia në mallra Shfleto në ASK Shkarko në SDMX DSBB Metadata
Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare Shfleto në BQK Shkarko në SDMX DSBB Metadata  
Kursi devizor Shfleto në BQK Shkarko në SDMX DSBB Metadata
Të Dhënat Makroekonomike dhe Financiare: Të Rekomanduara

 

       
Indeksi i Prodhimit      
Tregu i punës Shfleto në ASK Shkarko në SDMX DSBB Metadata
Indeksi i Çmimeve të prodhimit Shfleto në ASK Shkarko në SDMX DSBB Metadata
Tregues të Shëndetit Financiar Shfleto në BQK Shkarko në SDMX DSBB Metadata
Indikatorët e përzgjedhur Social-Ekonomik dhe Demografik

 
       
Popullsia Shfleto në ASK Shkarko në SDMX DSBB Metadata
Indikatorët Social dhe Demografik      
Për më shumë informata për të dhënat e Kosovës, ju lutem klikoni këtu.

Informacion shtese:
Si te konvertojm SDMX në Excel (*)