Nagrada CBK za mlade ekonomiste

20/07/2020

Ekonomija u vreme Pandemije, uticaji COVID-19 na lokalnu i međunarodnu ekonomiju

U funkciji podsticanja istraživanja među mladim ekonomistima na Kosovu, Centralna banka Republike Kosovo (CBK) stvorila je priliku da dodeli nagradu za najbolju studiju predstavljenu od strane mladih ekonomista.

Radovi za ovu nagradu treba da budu u oblasti finansijskog sektora i ekonomskog razvoja na Kosovu, sa posebnim naglaskom, prilagođavajući se novim okolnostima stvorenim tokom 2020. godine u zemlji i globalnoj ekonomiji. Procenjujući relevantnost okolnosti koje je stvorio COVID-19, ovog puta tema koja će se obraditi je sledeća: „Ekonomija Kosova u vreme Pandemije, uticaji COVID-19 na lokalnu i međunarodnu ekonomiju“.

S tim u vezi, CBK će organizovati poseban događaj za proglašenje najboljih podnetih radova, kao što je definisano u sledećem tekstu;
 

Pravila primanja:

1. Podneta tema mora da ispunjava kriterijume naučnog rada. Može biti u obliku diplomskog rada (bachelor), postdiplomskog rada (master) ili u obliku doktorske disertacije (PhD).

2. Autori za ovo apliciranje pripremaju ekskluzivnu temu, rad koji mogu završiti tokom faze otvorenog konkursa za apliciranje. U konkurisanju sa podnetim radom kandidat mora biti glavni autor.

3. Tema mora biti napisana na albanskom ili engleskom jeziku.

4. Format: podneti rad ne sme biti veći od 25 stranica, font treba da bude Times Nev Roman 12, dvostruki razmak. Izvršni rezime ne sme biti duži od jedne stranice, a spisak svih referenci treba da bude priložen uz rad.

5. Komisija za izbor sastavljena od osoblja CBK-a i predstavnika iz akademske oblasti ne samo da bira radove koje će objaviti CBK, već može da predloži jednog ili više mladih ekonomista koji će biti konkurenti za nagrađivanje nagradom.

Komisija za izbor oceniće radove koristeći opšte kriterijume koje su odobrili rukovodioci CBK-a: (a)  interes predmetne oblasti za kosovsku, međunarodnu ekonomiju (b) kvalitet naučnog istraživanja ili sinteze i (c) kvalitet pisanja. Pored toga, istraživanja i radovi drugih, obuhvaćeni u priloženom radu trebalo bi da budu dobro identifikovani u fusnotama i bibliografskim referencama.

6. Prva nagrada biće dodeljena sa 1000 evra, druga nagrada sa 700 evra i treća nagrada sa 500 evra.

7. Ne dovodeći u pitanje Pravilo br. 6, konačna odluka o broju nagrada zavisi od kvaliteta podnesenih radova i na kraju će ih doneti Izborna komisija. Stoga nije obavezno da broj nagrada bude jedan ili više od jedne.

8. Prethodni dobitnici nagrada i trenutni zaposleni u Centralnoj banci Republike Kosovo, ne mogu da apliciraju sa svojim radovima na ovaj konkurs.

9. Studenti zainteresovani za apliciranje mogu da apliciraju:

– Podnošenjem njihovih radova u elektronskoj verziji (pdf), na info@bqk-kos.org uz priložena tri štampana primerka poslata na sledeću adresu: Centralna banka Republike Kosovo (CBK), Attn. Nagrada CBK za mlade ekonomiste, ulica Garibaldi br. 33, Priština, Republika Kosovo.

–Ime rukovodioca teme i odgovarajući Univerzitet/fakultet. (U slučaju da studenti tokom rada na temi sarađuju sa svojim profesorima)
 

–Kopijom lične karte.

10. Krajnji datum za podnošenje rada biće: 15. septembar 2020. godine.