Nagrada CBK-a za mlade ekonomiste

04/09/2019

U cilju promovisanja istraživanja među mladim ekonomistima Kosova, Centralna banka Republike Kosova (CBK) pruža mogućnost za nagradu najboljih radova mladih ekonomista . Radovi bi trebalo da budu u domenu Finansijskog sektora i ekonomski razvoj na Kosovu.  U vezi toga , CBK če organizovati posebnu publicitet sednicu –za dva ili tri najboljih radova predatih , kao što je definisano u daljem tekstu;

Pravila primanja:

1. Podneta tema treba ispunjavati kriterijume naučnog rada . Ona može biti u obliku diplomskog rada (bachelor), ili u obliku postiplomske studije (master) ili u obliku doktorske disertacije.(PhD).

2. Autor  treba imati registrovanu diplomsku tezu  ili imati završenu ne dalje od 12 meseci pre podnošenja rada , i treba biti glavni autor podnetog rada.

3. Tema mora biti napisana na albanskom ili engleskom jeziku.

4. Format: podneti rad ne treba biti duži od 25strnana , fond Times New Roman 12, dvostruku prored.  Izvršni rezime ne bi trebalo da bude duže od jedne strane i spisak svih referenci treba da bude prikljkučen  radu.  Rad mora biti napisan na engleskom jeziku.

5. Selekciona komisija , sastavljena od osoblja CBK i predstavnika akademske zajednice,  ne samo da će odabrati radove za publikaciju od strane CBK, već će predložiti jednog ili više od mlađi ekonomista konkurente za nagradu.  Selekciona komisija če izabrati radove uz opšte kriterijume koje je usvojio Izvršni odbor CBK: (a) interes predmetne oblasti za kosovsku ekonomiju , (b) kvalitet istraživanja ili sinteza , i (c) kvalitet pisanja .   Pored toga, istraživanja i radovi drugih osoba koji će biti korišćeni u podnetom radu treba adekvatno identifikovati ili napomenuti u fusnoti ili bibliografiji.

6. Prva nagrada će biti dodeljena u iznosu od 700 evra, druga nagrada od 550 evra i treća nagrada od 450 evra.

7. Ne dovodeći u putanje Pravilo br. 6, konačna odluka o broju nagrada zavisi od kvaliteta podnesenih radova i doneće se na kraju od strane izborne komisije. Stoga, nije obavezujuće da broj nagrada bude jedan ili iše od jednog.

8. Dosadašnji dobitnici nagrada i trenutni radnici Centralne Banke Republike Kosovo, ne mogu da apliciraju sa svojim radovima na ovom konkursu.

9. Studenti koji su zainteresovani da apliciraju mogu aplicirati:
- Podnošenjem njihovih radova u elektronskoj verziji (pdf), na info@bqk-kos.org uz prilog tri štampana primerka poslata na sledeću adresu: Centralna Banka Republike Kosovo (CBK), Attn. Nagrada CBK-a za mlade ekonomiste, ulica Garibaldi br 33, Priština, Republika Kosovo.
- Ime rukovodioca teme i relevantni Univerzitet/Fakultet.
- Kopiju lične karte.

10. Poslednji datum za podnošenje će biti: 30. oktobar 2019. godine.