MMF daje pozitivnu ocenu dostignuća Kosova u okviru revizije ekonomskog programa sa Sporazumom Stand By

23/10/2015

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju predvodi g. Jacques Miniane posetio Prištinu u periodu 12 – 23 oktobra da sprovede prvu reviziju ekonomskog programa Kosova koju podržava Stand By sporazum (MSB). Tokom ovi dana njihove posete na Kosovu, visoka delegacija je održala niz sastanaka sa visokim predstavnicima i ekspertima iz državnih institucija i autoriteta Centralne banke Kosova. Na kraju ove poseta , predstavnik Kosova g.Abdullah Hoti ministar finansija, g.Bedri Hamza guverner Centralne banke Republike Kosova kao i šef Misije Međunarodnog monetarnog fonda Jacques Miniane održali konferenciju za novinare gde su otkrili stavove o ekspertizi sa sastanka u okviru prvog pregleda ekonomskog programa Kosova u okviru Sporazuma Stand By (MSB.
Ministar Hoti: “ Strukturne reforme koje smo preduzeli tokom ove godine verujem da su dali svoje rezultate”
“Za 2015 godinu imamo zajedničku procenu , da su ispunjeni kriterijumi predviđeni Programom MMF i ispunjeni sa zadovoljnom marginom, u smislu ravnoteže banke koja je veoma dobro u odnosu na prošlu godinu, čak i zbog veoma dobre performanse poreskih prihoda, veoma dobrog nadzora budžetskih rashoda i strogim kontrolama koje smo uveli od januara ove godine . Ovo je prva revizija koja se vrši ekonomskom programu koji imamo kao Vlada sa Međunarodnim monetarnim fondom, odobrene u julu od strane Borda Međunarodnog monetarnog fonda”, rekao je ministar finansija g. Avdullah Hoti na današnjoj konferenciji za novinare povodom posete delegacije Misije Međunarodnog monetarnog fonda , na čelu sa g. Jacques Miniane.
On je rekao da tokom posete Misije Međunarodnog monetarnog Fonda , su se dogovorili o pitanjima što se tiče budžeta , ekonomskog rasta i strukturnim reformama koje su se do sada desila , koje će se desiti ove godine kao i reformama koje će se desiti u toku 2016 godine.
“ Ekonomski rast Kosova ove godine je obeležio veoma pozitivan trend u odnosu na prošlu godinu , procene Ministarstva finansija su da ovaj rast bude 3.8% što je prilično visok u odnosu na prošlu godinu , a očekujemo da će u narednoj godini u 2016 otići blizu 4 % ekonomskog rasta. Strukturne reforme koje smo preduzeli ove godine verujem da su dali rezultate kao fiskalni paket koji je stupio na snagu u septembru , što utiče na finansijsku održivost ali i ekonomske i socijalne aspekte stanovništva ”, dodao je ministar Hoti.
Ministar Avdullah Hoti je rekao da “Smo se dogovorili sa MMF za reformu Zakona o upravljanju javnim finansijama, koja su dva glavna pitanja u Zakonu o upravljanju javnim finansijama , je klauzala investicija koja nama omogućuje da uđemo na međunarodne meke kredite kod Međunarodnih finansijskih institucija sa najpovoljnijim uslovima za finansiranje velikih razvojnih projekata , koje ne možemo izdržati sa državnog budžeta.
Napravili smo veoma dobar napredak i to je takođe izrazio i MMF , u pogledu obima nabavkama gde smo usvojili i Zakon o nabavkama i složili smo se sa MMF za centralizovane nabavke gde po prvi put smo potpisali 2 ugovora za centralizovane nabavke. Složili smo se u principu o ciljevima koji će biti ostvareni tokom 2016, u smislu održavanja fiskalne stabilnosti , koja je već postignuta ove godine i da će ojačati u narednoj godini, da poboljša strukturu budžeta , kao i za iznose izdvajanja za pojedine stavke ali i za njihovu strukturu. Što je pozdravilo javnost je da smo se složili u principu da počne potpuna primena Zakona o penzijskim šemama, gde smo odlučili i složili sa MMF da se poveća alokacija za ove šeme od 68 miliona €uro koliko je u ovoj godini na 98 miliona €uro”.
Na kraju svog izlaganja ,ministar Hoti , je zahvalio Misiju MMF za konstruktivan dijalog tih razgovora koji nisu bili laki , izražavajući se da su se složili o neophodnim reformama kojima se mora uzeti kao Vlada, pomenuo konstruktivne savete dobijene od Misije MMF tokom ovih razgovora , među reformama koje treba preduzeti su: reforme koje treba preduzeti u cilju poboljšanja poslovnog okruženja, povećanja transparentnosti i efikasnosti vlade. Takođe prema njenu su dostupni ciljevi postavljeni u smislu budžetski prihoda za carinu i za Poresku Administraciju Kosova “
Guverner Hamza: “Bankarski sektor na Kosovu nastavlja i dalje biti stabilan, dobro kapitalizovan i profitabilan ”
Guverner Centralne banke Kosova, g. Bedri Hamza je rekao da je finansijski sektor imao neke kriterijume u vezi prve revizije Sporazuma , koji kao rezultat bliske saradnje sa Međunarodnim monetarnim Fondom , i rezultat i njihovog profesionalnog doprinosa uspeli da ispune pre predviđenog roka.
“ Bankarski sektor na Kosovu nastavlja biti i dalje stabilan , dobro kapitalizovan i profitabilan. Rast kredita je najveći rast u poslednjih nekoliko godina, koji daje snažan uticaj na privredni rast , rast kredita do kraja avgusta na godišnjem nivou iznosi 7.8%. Takođe , imali smo rast depozita , rast aktive , i profitabilnost banaka je pozitivan. Nekvalitetni krediti i dalje imaju stabilan trend , dobro su pribavljeni, krajem avgusta bili 7.5 . Nivo pribavljanja za nekvalitetne kredite kreće se oko 116% i u opšte ovaj sektor karakterišu pozitivni razvoj. Zajedno sa MMF i drugim donatorima, radili smo da eliminišemo neke barijere kako bi se povećalo kreditiranje u cilju podrške realnom sektoru, podrške preduzeća , gde generiše ekonomski rast i nova radna mesta”, rekao je guverner Hamza. U nastavku guverner Hamza je rekao da je bilo neki pomaka , kao što je pitanje privatnih agenata koji su doprineli i omogućavaju za sprovođenje ugovora , ali smo identifikovali nekoliko drugih prepreka koje u buduće se treba pozabaviti u cilju poboljšanja stanja u ovom sektoru. Kao što je realizacija ugovora , povećanje broja privatnih izvršenja , pitanje razmeštanja servera u cilju unapređenja kreditnog registra, i druga slična pitanja ove prirode koje očekuju da se adresiraju u narednom periodu. Na kraju guverner Hamza je istakao da je više pozitivno da ova revizija sa ne lakim uslovima , nakon nekoliko dana ne laki razgovora, na kraju je konačno uspešno završena i verujem da je otvoren sledeće revizije Sporazuma da bude pozitivna”.
g.Miniane : Zahvaljuje institucije Kosova za saradnju sa Fondom
Obraćajući se medijama šef Misije Međunarodnog monetarnog Fonda Jacques Miniane, osim što je zahvalio vlastima i druge sagovornike za njihovu odličnu saradnju , visoko kvalitetne rasprave istakao sledeće :
“Misija je postigla dogovor osoblja na nivo sa vlastima, koje će biti predmet odobrenja od strane menadžmenta Izvršnog odbora MMF , povodom niza politika koje su neophodne za zaključivanja prve revizije u okviru MSB. Razmatranje od strane Izvršnog odbora održaće se 16 decembra. Završetak revizije će omogućiti 28.1 SDR (35 miliona evro) na raspolaganju Kosovu , rekao je g. Miniane.
On je rekao da “ Učinak u okviru programa do sada je bio dobar. Vlasti su lako ispunili ciljeve za avgust u okviru programa podržan od strane MMF, kao što su fiskalni balans i pokriće gotovine vlade. Takođe, oni su napravili zavidne napore na suzbijanju trenutne neproduktivne potrošnje , koji je važan za oslobađanje prostora za kapitalne troškove i poboljšanje izglede za dugoročni rast. Poreski prihodi su dobro realizovani, ali vlast treba da obezbedi da neki prihodi – sa agencije za privatizaciju i od prodaje telekomunikacionih licenci – materijalizuju kao što je predviđeno budžetom”.
“Kosovo beleži dobar napredak u okviru svojeg ekonomskog programa. Nakon ekonomskog usporavanja prošle godine , rast se očekuje da se povrati oko 4 odsto za 2015, uglavnom zbog domaće tražnje podsticajem snažnim rastom prihoda pošiljka i rast bankarskih zajmova. Rast se očekuje da se ubrza na 3.8 odsto u 2016, uz podršku realizacije investicija u skijaškom centru Brezovica. U srednjoročnim periodu , potreban je veći i brži rast da podignemo prihode, da razvijemo produktivnije privatne sektore i stvorimo nova radna mesta . Pozdravljamo preduzete korake od vlasti u ispunjenju ovih ciljeva”, rekao je g. Miniane.
Prema, šef Misije MMF Jacques Miniane “Vlasti se brzo kreću ka unapređenju važnih zakona koji će ojačati fiskalnu politiku i pomažu u podsticaju rasta . “ Prvo , promena u pružanju za investicije u fiskalno pravilo će pomoći u donošenju dodatnih kapitalnih projekata finansirane od strane multilateralni i bilateralnih agencija. Važni elementi ugrađeni u ovoj promeni imaju za cilj povećanje transparentnosti u procesu i održavanju javnog duga na niskom i stabilnom nivou. Drugo, usvajanje pravila za plate u javnom sektoru će pomoći da buduća izdvajanja iz budžeta za plate u javnom sektoru rastu u skladu sa opštim trendovima u privredi a time učiniti Kosovo što konkurentnijim. On je takođe naglasio da je “U tom smislu , mi so primetili , jednim stepenom zabrinutosti , da poslednjih nedelja parlamentarne aktivnosti su u zastoju. To odlaže usvajanje važnih zakona , od koji su neki od presudnog značaja za ekonomske reforme i sprovođenje programa na Kosovu uz podršku od Fonda. Ono što je najvažnije , situacija u parlamentu rizikuje narušavanje poverenja investitora , na kraju na štetu svih građana”.
“Kosovske banke stoje dobro , dobro su kapitalizovane , likvidne i profitabilne. Kreditiranje je povećan i kvalitet aktive je nastavio da se poboljša ove godine , gde rast kredita je 7.8 odsto do kraja avgusta i loši krediti ostaju na nivo od 7.5 odsto. “ Vlasti su takođe ostvarila značajan napredak u pružanju podrške finansijske stabilnosti i identifikaciju mera da podstiču bankarsko posredovanje i pristup kreditima koje su potrebne Kosovu da podrže jaču ekonomiju ”, dodao je Miniane.