MMF ceni mere koje je preduzela CBK za prevazilaženje krize od pandemije

19/02/2021

Međunarodni monetarni fond je priznao posvećenost i efikasno upravljanje Centralne banke Republike Kosovo u održavanju stabilnosti bankarskog sistema.

Prema procenama MMF-a, bankarski sektor je uspeo da se dobro suočava sa situacijom koja je nastala kao rezultat mera preduzetih za suočavanje sa pandemijom.

Banke su se do sada dobro nosile sa recesijom, oslanjajući se na visok nivo likvidnosti i prepandemijski kapital Covid-19, koji su doprineli održavanju stabilnosti finansijskog sistema.

MMF je takođe priznao mere koje je CBK preduzela za restrukturiranje kredita, a u decembru 2020. godine od svih banaka je zahtevano da se pridržavaju regulatornih zahteva koji su bili na snazi pre pandemije Covid-19. Preliminarni podaci nagoveštavaju zdrav kreditni portfelj, sa mogućnošću blagog povećanja nekvalitetnih kredita u narednim mesecima.

Na kraju 2020. godine aktiva bankarskog sektora je zabeležila rast se za više od 12 procenata. Nivo nekvalitetnih kredita iznosio je 2.63 procenata, odnos pokrivenosti loših kredita provizijama bio je 143.27 procenata, dok je odnos adekvatnosti kapitala iznosio 16.7 procenata, navodi se u izveštaju.

Reforme koje je Centralna banka Republike Kosovo sprovela poslednjih godina, a koje su bile usredsređene na jačanje finansijske sigurnosti i okvira bankarskog nadzora, pomogle su u ublažavanju pritisaka pandemije.

Mnoge od sprovedenih reformi osmišljene su uz podršku MMF-a, dok CBK ostaje posvećena nastavku jačanja svojih kapaciteta i sistema, uključujući sprovođenje preporuka proizišlih iz Izveštaja o pregledu stabilnosti finansijskog sistema.

Stoga su izvršni direktori MMF-a preporučili vlastima da pažljivo prate kvalitet bankarske aktive, osiguraju transparentnost pokrivanja gubitaka nakon uklanjanja regulatorne tolerancije i dalje jačaju okvir protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Za više detalja možete da pristupite kompletnom izveštaju na linku:

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/02/17/Republic-of-Kosovo-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-50104