Memorandum o Razumavanju CFSSA – CBAK

Sem memoranduma o Razumevanju koji je potpisan 12. Maja 2008 sa Agencijom Regulatora i Bankarske Supervizije iz Turske, istog dana je potpisan i memorandum o Razumevanju sa Agencijom Supervizije Finansijskih Usluga Hrvatske. 

Potpisivanjem ovog memoranduma strane su se složile da se postigne efikasnost nadzora Penzionih Fondova i Osuiguranja. Jedna takva supervizija će se ostvariti preko razmene različitih informacija, regulisanja načina inspekcije fondova penzija i osiguranja, kroz olakšanje i podršku strana potpisnica tokom inspekcija i supervizije kao i kroz druge forme asistencije. Štaviše, strane će na uzajamni način informisati jedna drugu o bilo kakvim eventualnim promenama pravila i politika u odgovarajućim medjugraničnim finansijkim institucijama.

Ovaj dokument je potpisan od strane G. Ante Samodol, Predsedavajući Odbora Agencije Supervizije Finansijskih Usluga Hrvatske i G. Hashim Rexhepi, Upravni Direktor Centralnog Bankarskog Autoriteta Kosova.

Potpisivanje navedenog memoranduma je nastavak saradnje CBAK-a sa autoritetima finansijskih institucija Hrvatske. Ranije je potpisan i Memorandum o Razumevanju sa Hrvatskim Biroom Osiguranja.