Mehmeti: Bankarski sektor, doprinosi ekonomskom rastu zemlje

05/12/2018

Guverner Centralne Banke Republike Kosova, Fehmi Mehmeti, rekao je na godišnjoj konferenciji banaka da je bankarski sektor Kosova, poslednjih godina povećao u značajnoj meri svoju ulogu u finansiranju ekonomskog rasta u zemlji i da je ovaj pozitivan razvoj doveo do kontinuiranih poboljšanja u pristupu finansijama, što su biznisi već dugo vremena izveštavali kao jednu od glavnih prepreka za razvoj njihovog poslovanja.

"Blaži kreditni standardi i smanjenje kamatnih stopa na kredite su služili kao važni podsticaji za povećanje potražnje za kreditima, dovodeći do godišnjeg rasta kredita od 11,6% u mesecu oktobru ove godine. U oktobru 2018., prosečna kamatna stopa na kredite bila je 6,6%, što predstavlja veoma veliki napredak u poređenju sa ne baš dalekim periodom, dok je stopa nekvalitetnih kredita bila 2,8%, što odražava veoma dobro stanje kvaliteta kreditnog portfolija. Ovi pokazatelji pokazuju da se ponuda za kredite u značajnoj meri poboljšala. Posebnu pažnju želim da posvetim veoma dobrom kvalitetu kreditnog portfolija, koji govori o dobrom upravljanju kreditnim rizikom od strane banaka, ali može slobodno poslužiti i kao važan pokazatelj povoljnog ekonomskog ambijenta za poslovanje banaka na Kosovu", izjavio je Guverner Mehmeti.

U govoru pred prisutnima, Guverner Mehmeti je rekao da je značajan razvoj u bankarskom sektoru takođe poboljšanje pristupa finansijama, posebno u sektoru poljoprivrede i sektoru proizvodnje, koji su u poslednjih godinu dana bili među sektorima sa najvećim rastom primljenih kredita.

Guverner Mehmeti je rekao da je Centralna Banka Republike Kosova sa svim svojim kapacitetima u funkciji podržavanja održivog razvoja finansijskog sistema.

"Pružamo bankarskom sektoru najsavremenije standarde regulative i finansijske supervizije, čineći da banke i druge finansijske institucije na Kosovu rade na osnovu pravila koja su na snazi u svim razvijenim zemljama. Takođe, CBK pruža bankarskom sektoru modernu finansijsku infrastrukturu. Elektronski sistem međubankarskog kliringa, moderan, efikasan i bezbedan sistem, kao i registar kredita koji bankama nudi najmodernije usluge u ovoj oblasti, predstavljaju dobre primere za ilustraciju razvoja finansijske infrastrukture na Kosovu".

Poslednjih godina, CBK je povećala svoje angažovanje i u funkciji zaštite prava potrošača finansijskih usluga, služeći tako na direktan način zaštiti javnog interesa.

"CBK od početka svog funkcionisanja, uvek je davala i daje punu podršku razvoju finansijskog sistema, ali želim da naglasim da smo mi posvećeni da se osiguramo da razvoj finansijskih institucija bude u potpunosti u skladu sa načelima zaštite prava potrošača. U tom smislu, odlučni smo u tome da povećamo još više naše angažovanje za zaštitu prava korisnika finansijskih usluga i tražim od banaka da pažljivo razmotre zakonske zahteve i svoju politiku da bi se izbegla svaka neopravdana prepreka, koja otežava normalnu interakciju između građana i bankarskog sektora. Angažujemo se i očekujemo da će kontinuirani razvoj bankarskog sektora stvoriti uslove za lakši pristup bankarskim uslugama i pod povoljnijim uslovima za građane i biznise. U cilju što efikasnije zaštite prava građana i biznisa, mi smo izradili uredbu o objavljivanju informacija od strane banaka, i razvili smo odeljenje za žalbe korisnika finansijskih usluga, koje tretira sve žalbe protiv finansijskih institucija. To je u vezi i sa ciljevima održivog razvoja, izrađenim od strane Ujedinjenih Nacija, gde se u okviru cilja ekonomskog rasta na globalnom nivou jasno naglašava potreba poboljšavanja pristupa finansijskim uslugama za obezbeđivanje održivog i sveobuhvatnog ekonomskog rasta. Takođe, aktivnosti finansijske edukacije predstavljaju veoma važan deo ovog angažovanja, imajući za cilj što jasnije informisanje javnosti o mogućnostima koje nudi finansijski sistem, ali i o pravima koja oni uživaju u korišćenju finansijskih usluga", izjavio je na kraju Guverner CBK, Fehmi Mehmeti, naglašavajući da će CBK nastaviti da podržava sve aspekte razvoja bankarskog sektora, pružajući svu potrebnu infrastrukturu kako finansijsku tako i regulatornu.

U panelu za diskusiju pod naslovom "Finansiranje razvoja: Banke za održivi ekonomski razvoj Kosova", Zamenik guvernera CBK, Sokol Havolli govorio je   o mogućnostima međusobnog povezivanja bankarskog sektora sa ekonomijom u cilju jačanja ekonomskog rasta.