Međunarodni monetarni fond objavljuje Izveštaj iz člana IV o Kosovu

13/01/2022

Centralna banka Republike Kosovo pozdravila je procene Međunarodnog monetarnog fonda nakon završetka konsultacija iz člana IV sa Kosovom za 2021. godinu.

Međunarodni monetarni fond je procenio da je odluka CBK-a da postepeno ukine mere podrške u vezi sa pandemijom 2021. godine bila opravdana.

Dok je finansijski sistem uopšteno ostao stabilan, i očekuje se da će rast nekvalitetnih kredita biti ograničen, jačanje praćenja kreditnog rizika je od suštinskog značaja kako bi se osiguralo da provizije u bankama odražavaju fundamentalnu promenu u kvalitetu sredstava i da nivoi kapitala budu dovoljni da apsorbuju gubitke kao i da nastave sa aktivnošću davanja kredita. Kapacitet nadzornog organa da proceni okvir očekivanih kreditnih gubitaka regulisanih institucija u kontekstu sprovođenja MSFI-9 treba da nastavi da se poboljšava.

Ponovno funkcionisanje Odbora CBK-a omogućiće sprovođenje preporuka koje proizilaze iz izveštaja o pregledu stabilnosti finansijskog sektora i proceni zaštitnih mera, obezbeđujući da funkcija finansijske stabilnosti izveštava direktno Izvršni odbor.

Kompletan izveštaj Međunarodnog monetarnog fonda možete naći u nastavku:

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/01/11/Republic-of-Kosovo-2021-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-511873