Mbledhja e Nëntëmbëdhjetë e mbajtur e Bordit Drejtues