Pyetjet e shpeshta për licencimin e siguruesve

Kjo është një përzgjedhje e pyetjeve më të shpeshta për licencim të siguruesve së bashku me përgjigjet. Përmbajtja do të përditësohet në baza të vazhdueshme. Ju lutemi klikoni mbi temat më poshtë për më shumë informacion.
Për ndonjë sqarim shtesë apo për ndonjë pyetje individuale, të interesuarve ju rekomandohet të kontaktojnë direkt Departamentin e Licencimit dhe Standardizimit në BQK përmes emailit Licencimi@bqk-kos.org ose përmes telefonit në numrin +381 (0) 38 222 055.