Institucionet Financiare të Licencuara

Këto janë institucionet financiare të licencuara/regjistuara nga BQK për të ushtruar veprimtari financiare në Republikën e Kosovës.