Marrëveshje Bashkëpunimi në mes të BQK-së dhe Doganës së Kosovës në fushën e statistikave

07/12/2012

Prishtinë, 7 dhjetor 2012: Guvernatori Gani Gërguri dhe Drejtor i Përgjithshëm i Doganës së  Kosovës, Naim Huruglica, nënshkruan një Marrëveshje Bashkëpunimi në fushën e statistikave të importit dhe eksportit të mallrave sipas të cilës Dogana e Kosovës do të furnizoj BQK në baza të rregullta me të dhënat e domosdoshme për përpilimin e bilancit të pagesave për Republikën e Kosovës.
Me këtë rast të dyja palët nënshkruese kanë nënvizuar rëndësinë e ngritjes së mëtejme të cilësisë së statistikave të sektorit të jashtëm në funksion të zhvillimit të një sistemi statistikor gjithëpërfshirës dhe të qendrueshëm si faktor me rëndësi në realizimin e analizave dhe hartimin e politikave makroekonomike për ekonominë e vendit tonë.
Bazuar në Ligjin mbi Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, e specifikuar edhe në Rregulloren mbi Statistikat e Bilancit të Pagesave dhe të Pozicionit të Investimeve Ndërkombëtare, BQK është prodhuese zyrtare e statistikave të bilancit të pagesave, në kuadër të të cilave hyjnë edhe statistikat e bilancit tregtar. Për më shumë, përpilimi i statistikave të sektorit të jashtëm ku bëjnë pjesë statistikat e bilancit të pagesave, të pozicionit të investimeve ndërkombëtare si dhe statistikat e borxhit të jashtëm të Kosovës, nënkupton grumbullimin dhe përpilimin e statistikave nga burime të ndryshme përfshirë agjencitë qeveritare, sektorin financiar, kompanitë jofinanciare, organizatat ndërkombëtare në Kosovë, etj. Këto statistika u shpërndahen në baza të rregulta edhe institucioneve të rëndësishme ndërkombëtare siç janë Fondi Monetar Ndërkombëtar, Eurostat, etj.