Kumtesë për shtyp 30 dhjetor 2019

30/12/2019

Mbështetur në Ligjin nr. 03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës dhe në kriteret e përcaktuara në konkursin për pozitën e një anëtari joekzekutiv në Bordin e BQK-së, Paneli për përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën si më sipër ka përcaktuar listën e  kandidatëve (renditja alfabetike) si në vijim:

1. Arben Mustafa,

2. Avni Sahiti,

3. Bedri Peci,

4. Mimoza Mustafa,

5. Valdrin Kasumaj,

6. Veton Zeqiraj.

Pas përfundimit të veprimeve procedurale të parapara me aktet juridike në fuqi lidhur me kandidatët e cekur më lart, propozimi (lista e kandidatëve) do të procedohet sipas ligjit të BQK-së.