Kumtesë për shtyp 10 nëntor 2017

13/11/2017

Paneli për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtar joekzekutiv të Bordit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, pas vlerësimit të integritetit, përgatitjes profesionale, njohurive të sistemit financiar si dhe njohurive për politika mikro dhe makro ekonomike si dhe pas vlerësimit të përformancës së treguar gjatë intervistës, ka dërguar listën përfundimtare Kuvendit dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, me kandidatët si në vijim:
1. Bedri Peci,
2. Flamur Mrasori, dhe
3. Genc Rraci