Kumtesë për Shtyp

01/02/2023


Pas përfundimit të veprimeve procedurale, sot më 01.02.2023 është dërguar në Kuvendin e Kosovës dhe Qeveri, lista e kandidatëve për pozitën e Guvernatorit/es të Bankës Qendrore të Kosovës, si në vijim:


  1. Ahmet Ismaili - 35.3 pikë,
  2. Nexhat kryeziu - 34.0 pikë,
  3. Lulzim Ismajli - 33.0 pikë,
  4. Shkendije Himaj - 26.0 pikë.

Për sqarim, maksimumi i mundshëm i pikëve për pozitën si më lartë ka qenë 40 pikë.


Kumtesë për Shtyp
26/01/2023

Mbështetur në Ligjin nr. 03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, si dhe në kriteret e përcaktuara në konkursin për plotësimin e pozitës së Guvernatorit/es të Bankës Qendrore të Kosovës, Paneli për përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën si më sipër, ka përcaktuar listën e kandidatëve (renditje alfabetike) për ta dërguar në Kuvendin e Kosovës, si në vijim:

  1. Ahmet Ismaili,
  2. Lulzim Ismajli,
  3. Nexhat Kryeziu,
  4. Shkendije Himaj.

Pas përfundimit të veprimeve procedurale të parapara me aktet juridike në fuqi lidhur me kandidatët e cekur më lartë, propozimi (lista e kandidatëve) do të procedohet sipas Ligjit nr. 03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës.