Kumtesë për shtyp

07/07/2023

Mbështetur në Ligjin nr. 03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, Paneli për përzgjedhjen e Guvernatorit/es të Bankës Qendrore ka dërguar në Kuvendin e Kosovës dhe Qeveri, listën e kandidatëve të përzgjedhur si në vijim:

  1. Ahmet Ismaili - (84.67 pikë, nga 100 maksimale),
  2. Lulzim Ismajli - (73.67 pikë, nga 100 maksimale).