Kumtesë për shtyp – 12 prill 2013

12/04/2013

Kumtesë për shtyp – 12 prill 2013

Paneli për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtar joekzekutiv të Bordit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, pas vlerësimit të integritetit, përgatitjes profesionale, njohurive të sistemit financiar si dhe njohurive për politika mikro dhe makroekonomike si dhe pas vlerësimit të përformancës së treguar gjatë intervistës, ka bërë dhe ka dërguar listën përfundimtare Kuvendit dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës me kandidatët si në vijim:
1.       Sejdi Rexhepi,
2.       Arben Dërmaku dhe
3.       Driton Balaj.