Arkiva

Rregullore për instrumentet e pagesave elektronike (26.12.2019) Sistemi i pagesave
Rregullore për regjistrimin e institucioneve financiare jobankare (29.11.2019)IFJB
Procedurat e shqiptimit të ndëshkimeve administrative(shfuqizuar) (28.09.2017)
Licencimi i siguruesve dhe degëve të siguruesve të jashtëm (31.08.2017)Sigurime
Instrumentet e pagesave elektronike (31.08.2017)Sistemi i pagesave
Licencimi i Ndërmjetësuesve në Sigurime (31.08.2017)Sigurime
Llogaritja e kufirit minimal të aftësisë paguese, adekuatshmërisë së kapitalit dhe fondit garantues për siguruesit jojetë ( e shfuqizuar) (23.02.2017)Sigurime
Shitja e sigurimit të detyrueshëm nga autopërgjegjësia dhe menaxhimi i shpenzimeve të siguruesve ( e shfuqizuar)(29.12.2016)Sigurime
Parandalimin i pastrimit të parave dhe financimit të terrorizimit (24.11.2016)Sigurime
Menaxhimi i rrezikut kreditor (31.08.2016)Banka
Rregullore për sistemin e pagesave ndërbankare (e shfuqizuar) (27.06.2016)Sistemi i pagesave
Raportimi i bankave në BQK  (31.03.2016)Banka
Operacionet me para të gatshme (31.03.2016)Operacione bankare
Investimi i aseteve në mbulim të provizioneve teknike dhe matematike si dhe investimin e kapitalit themeltar të siguruesve (25.02.2016) Sigurime
Adekuatshmëria e kapitalit të bankave   (22.12. 2015)Banka
Regjistrimi, mbikëqyrja dhe veprimtaritë e institucioneve financiare jobankare( e shfuqizuar) (28.05.2015) IMF-IFBJ
Kliringu dhe Funksionimi i Llogarive për Shlyerje ( e shfuqizuar) (26.03.2015)Sistemi i pagesave
Kreditë hipotekare (e shfuqizuar) (26.2.2015)Banka
Sistemi i numrave standardë të llogarive bankare (e shfuqizuar)  (22.12.2015) Sistemi i pagesave
Sistemi i numrave standardë të llogarive bankare (e shfuqizuar) (27.11.2014)Sistemi i pagesave
Pagesat e pensioneve individuale të kursyera (30.10.2014)Pensione
Statistikat e instrumenteve të pagesave(e shfuqizuar) (30.10.2014)Sistemi i pagesave
Rregullore për procedurat e shqiptimit të ndëshkimeve administrative (26.09.2013)
Licencimi i ndërmjetësuesve në sigurime(e shfuqizuar) (29.08.2014)Sigurime
Debitimi Direkt i SEKN (e shfuqizuar) (26.11.2013)Sistemi i pagesave
Ekspozimet e mëdha  (e shfuqizuar) (26.4.2013)Banka
Menaxhimi i rrezikut kreditor (26.04.2013)Banka
Fondi i kompensimit të Byrosë Kosovare të Sigurimeve (27.12.2012)Sigurime
Transaksionet me personat e ndërlidhur dhe ekspozimet ndaj punëtorëve (29.11.2012) Banka 
Drejtorët dhe menaxherët e lartë të bankave ( e shfuqizuar) (9.11.2012) Banka  
Licencimi i bankave dhe degëve të huaja (9.11.2012) Banka 
Procedurat e shqiptimit të ndëshkimeve administrative (e shfuqizuar) Të tjera 
Raportimi i bankave në BQK (e shfuqizuar) (9.11.2012) Banka 
Regjistimi, mbikëqyrja dhe veprimatritë e IFJB-ve (10.06.2011) IFJB 
Regjistri i Poseduesve të Llogarive Bankare (e shfuqizuar) (5.04.2012)Sistemi i pagesave
Implemetimi i Sistemit BONUS-MALUS (27.07.2012) Sigurime
Regjistri i kredive (21.02.2012)Të tjera