Arkiva

Transaksionet me personat e ndërlidhur dhe ekspozimet ndaj punëtorëve (29.11.2012)  
Drejtorët dhe menaxherët e lartë të bankave (9.11.2012) ( e shfuqizuar)  
Ekspozimet e mëdha  (26.4.2013) (e shfuqizuar)   
Adekuatshmëria e kapitalit të bankave   (22.12. 2015)
Kreditë hipotekare   (26.2.2015) (e shfuqizuar)  
Licencimi i bankave dhe degëve të huaja (9.11.2012)  
Licencimi i Ndërmjetësuesve në Sigurime (31.08.2017)  
Licencimi i siguruesve dhe degëve të siguruesve të jashtëm (31.08.2017)  
Parandalimin i pastrimit të parave dhe financimit të terrorizimit (24.11.2016)  
Menaxhimi i rrezikut kreditor (26.04.2013)  
Menaxhimi i rrezikut kreditor (31.08.2016)  
Procedurat e shqiptimit të ndëshkimeve administrative (e shfuqizuar)  
Raportimi i bankave në BQK  (31.03.2016)  
Raportimi i bankave në BQK  (9.11.2012) (e shfuqizuar)  
Raportimi i bankave në BQK  (9.11.2012) (e shfuqizuar)  
Regjistimi, mbikëqyrja dhe veprimatritë e IFJB-ve   
Regjistri i kredive (21.02.2012)  
Rregullore për regjistrimin e institucioneve financiare jobankare (29.11.2019)  
 Pagesat e pensioneve individuale të kursyera (30.10.2014)
Implemetimi i Sistemit BONUS-MALUS (27.07.2012)  Sigurime 
Fondi i kompensimit të Byrosë Kosovare të Sigurimeve (27.12.2012)   
Investimi i aseteve në mbulim të provizioneve teknike dhe matematike si dhe investimin e kapitalit themeltar të siguruesve (25.02.2016) Sigurime
Licencimi i ndërmjetësuesve në sigurime(e shfuqizuar) (29.08.2014)Sigurime
Llogaritja e kufirit minimal të aftësisë paguese, adekuatshmërisë së kapitalit dhe fondit garantues për siguruesit jojetë ( e shfuqizuar) (23.02.2017) Sigurime
Regjistrimi, mbikëqyrja dhe veprimtaritë e institucioneve financiare jobankare(shfuqizuar) (28.05.2015) IMF-IFBJ  
Debitimi Direkt i SEKN (e shfuqizuar) (26.11.2013)Sistemi i pagesave
Kliringu dhe Funksionimi i Llogarive për Shlyerje ( e shfuqizuar) (26.03.2015) Sistemi i pagesave
Regjistri i Poseduesve të Llogarive Bankare (e shfuqizuar) (5.04.2012) Sistemi i pagesave
Sistemi i numrave standardë të llogarive bankare (e shfuqizuar) (27.11.2014) Sistemi i pagesave
Rregullore për sistemin e pagesave ndërbankare (e shfuqizuar) (27.06.2016) Sistemi i pagesave
Statistikat e instrumenteve të pagesave(e shfuqizuar) (30.10.2014)Sistemi i pagesave
Procedurat e shqiptimit të ndëshkimeve administrative(shfuqizuar) (28.09.2017)Të tjera