Sigurime


 
Aktiviteti që ka të bëjë me sigurimeSigurime
Anëtarsimi dhe kontratat e jashtmeSigurime
Burimi i produkteve financiareSigurime
Depozitimi i aseteve si garancë, mjaftueshmëria e kapitalit, raportimi financiar, etjSigurime
Kontrolli i mbrendshëmSigurime
Licencimi i rregulluesve/mbikëqyrësve të dëmeve të sigurimitSigurime
Licensimi i ndërmjetësuesve të sigurimitSigurime
Minimumi i Pajisjeve dhe procedurave të sigurimit (e shfuqizuar)Sigurime
Ndryshimi i Rregullit mbi klasët e sigurimit të përgjithshëm të njohura nga BPK-jaSigurime
Ndryshimi i Rregullit mbi standardet e kontabilitetit dhe kërkesat për mbajtjen e shënimeve për kompanitë e sigurimitSigurime
Ndryshimi i rregullit për sigurimin e detyrueshëm të autopërgjegjësisëSigurime
Ndryshimi i rregullës mbi themelimin e forumit të arbitrazhitSigurime
Ndryshimi i Rregullës për licencimin e kompanive të sigurimit të përgjithshëm dhe të sigurimit të jetës (e shfuqizuar)Sigurime
Plotësues mbi licencimin e ndërmjetsuesve të sigurimitSigurime
Përshkrimi i kërkesave për rezerva të kompanive të sigurimitSigurime
Përshkrimi i kërkesave shtesë që përfshihen në letrën angazhuese të revizorit të jashtëmSigurime
Qeverisja e përbashkët e kompanive të sigurimit dhe ndërmjetësusesve të sigurimitSigurime
Shitja e sigurimeve përmes internetitSigurime
Themelimi i një forumi të arbitrazhit për t’i zgjedhur kundërshtimet mbi dëmetSigurime
Transaksionet me palët e afërtaSigurime
Validiteti dhe shuma e aksionarëve dhe dëmeve të kreditorve në likuidimSigurime