Sigurime


 
Aktiviteti që ka të bëjë me sigurime (28.03.2002)Sigurime
Anëtarsimi dhe kontratat e jashtme (28.03.2002)Sigurime
Burimi i produkteve financiare (28.03.2002)Sigurime
Depozitimi i aseteve si garancë, mjaftueshmëria e kapitalit, raportimi financiar, etj (30.04.2015)Sigurime
Kontrolli i mbrendshëm (28.03.2002)Sigurime
Licencimi i rregulluesve/mbikëqyrësve të dëmeve të sigurimit(19.12.2005)Sigurime
Licencimi i ndërmjetësuesve të sigurimit (28.03.2002)Sigurime
Ndryshimi i Rregullit mbi klasët e sigurimit të përgjithshëm të njohura nga BPK-ja(28.03.2002)Sigurime
Ndryshimi i Rregullit mbi standardet e kontabilitetit dhe kërkesat për mbajtjen e shënimeve për kompanitë e sigurimit(28.03.2002)Sigurime
Ndryshimi i rregullit për sigurimin e detyrueshëm të autopërgjegjësisë (25.09.2008)Sigurime
Ndryshimi i rregullës mbi themelimin e forumit të arbitrazhit(28.03.2002)Sigurime
Plotësues mbi licencimin e ndërmjetsuesve të sigurimit(28.03.2002)Sigurime
Përshkrimi i kërkesave për rezerva të kompanive të sigurimit(28.03.2002)Sigurime
Përshkrimi i kërkesave shtesë që përfshihen në letrën angazhuese të revizorit të jashtëm(28.03.2002)Sigurime
Qeverisja e përbashkët e kompanive të sigurimit dhe ndërmjetësusesve të sigurimit(28.03.2002)Sigurime
Shitja e sigurimeve përmes internetit(28.03.2002)Sigurime
Themelimi i një forumi të arbitrazhit për t’i zgjedhur kundërshtimet mbi dëmet(28.03.2002)Sigurime
Transaksionet me palët e afërta (28.03.2002)Sigurime
Validiteti dhe shuma e aksionarëve dhe dëmeve të kreditorve në likuidim (28.03.2002)Sigurime