Pensione

 
Benefitet e pensionit programet e aplikueshme të pensioneve suplementare individualePensione
Financimi dhe vlerësimi aktuarial të rregullimit pensional me benefit të definuarPensione
Investimet e mjeteve të pensionevePensione
Kërkesat në letrën e angazhimit të revizorit të jashtëm të Fondit të Pensionit dhe Siguruesve të PensionitPensione
Licencimi tranzitor i pensioneve suplementare punëdhënëse dhe pensioneve suplementare individualePensione
Mbajtja e shënimeve në Fondet Pensionale dhe Siguruesit e PensionevePensione
Mjetet e pensioneve dhe vlerësimi i mjeteve të pensionevePensione
Ndryshimi i Rregulles për kujdestarinë e mjeteve të pensioneve(e shfuqizuar)Pensione
Ndryshimi i Rregulles për menaxherët e pronave të mjeteve të pensionevePensione
Ndryshimi i Rregullës mbi pagesën e pensioneve individuale të kursyera(e shfuqizuar)Pensione
Ndryshimi i Rregullës mbi përcaktimin e përfituesve të pensionevePensione
Ndryshimi i Rregullës mbi sigurimin dhe mirëmbajtjen e llogarisë individuale të pjesmarrësit (e shfuqizuar)Pensione
Ndryshimi i Rregullës mbi sigurimin dhe mirëmbajtjen e llogarisë individuale të pjesëmarrësitPensione
Ndryshimi i Rregullës mbi transferet dhe pagesat e transferit të mjeteve të pensionitPensione
Ndërprerja e Fondit të PensionitPensione
Pjesëmarrja në fondin e pensionit dhe kategoritë profesionale të nëpunësvePensione
Raportet dhe informatat tjera të Kërkuara nga fondi i pensionit dhe siguruesi i pensionitPensione
Shuarja e pensioneve individuale suplementarePensione
Themelimi i fondit të pensionitPensione
Themelimi i pensionit suplementar individual nga siguruesit e pensionitPensione
Vlera e benefiteve të pensionit e aplikueshme për fondin e pensionit suplementar pundhënësPensione
Vlera e kontributeve të pensionit(e shfuqizuar)Pensione