Pensione

 
Benefitet e pensionit programet e aplikueshme të pensioneve suplementare individuale (23.10.2002)Pensione
Financimi dhe vlerësimi aktuarial të rregullimit pensional me benefit të definuar(23.10.2002)Pensione
Investimet e mjeteve të pensioneve (25.07.2002)Pensione
Kërkesat në letrën e angazhimit të revizorit të jashtëm të Fondit të Pensionit dhe Siguruesve të Pensionit (23.10.2002)Pensione
Licencimi tranzitor i pensioneve suplementare punëdhënëse dhe pensioneve suplementare individuale (02.05.2002)Pensione
Mbajtja e shënimeve në Fondet Pensionale dhe Siguruesit e Pensioneve (17.04.2003)Pensione
Mjetet e pensioneve dhe vlerësimi i mjeteve të pensioneve (25.07.2002)Pensione
Ndryshimi i Rregulles për menaxherët e pronave të mjeteve të pensioneve (04.04.2007)Pensione
Ndryshimi i Rregullës mbi përcaktimin e përfituesve të pensioneve (16.03.2006)Pensione
Ndryshimi i Rregullës mbi sigurimin dhe mirëmbajtjen e llogarisë individuale të pjesëmarrësit (16.03.2006)Pensione
Ndryshimi i Rregullës mbi transferet dhe pagesat e transferit të mjeteve të pensionit (16.03.2006)Pensione
Ndërprerja e Fondit të Pensionit (16.03.2006)Pensione
Pjesëmarrja në fondin e pensionit dhe kategoritë profesionale të nëpunësve (23.10.2002)Pensione
Raportet dhe informatat tjera të Kërkuara nga fondi i pensionit dhe siguruesi i pensionit (23.10.2002)Pensione
Shuarja e pensioneve individuale suplementare(23.10.2002)Pensione
Themelimi i fondit të pensionit (25.02.2002)Pensione
Themelimi i pensionit suplementar individual nga siguruesit e pensionit (25.02.2002)Pensione
Vlera e benefiteve të pensionit e aplikueshme për fondin e pensionit suplementar pundhënës(23.10.2002)Pensione