Arkiva

Rregullat e prokurimit në Bankën Qendrore të Kosovës 
(16.12.2016)
Depozitimi i aseteve si garancë, mjaftueshmëria e kapitalit, raportimi financiarSigurime
(e shfuqizuar)(30.04.2015)
Procedurat e prokurimit( e shfuqizuar) (04.10.2013)
Pagesa direkte dhe indirekte e kredive në para të gatshme (e shfuqizuar) (31.10.2007)
Ndryshimi i Rregulles për kujdestarinë e mjeteve të pensionevePensione
(e shfuqizuar)(04.04.2007)
Ndryshimi i Rregulles për menaxherët e pronave të mjeteve të pensioneve Pensione
(04.04.2007)
(e shfuqizuar)
Minimumi i Pajisjeve dhe procedurave të sigurimitSigurime
(e shfuqizuar)
(2007)
Ndryshimi i Rregullës mbi përcaktimin e përfituesve të pensioneve Pensione
(16.03.2006)
Licencimi i rregulluesve/mbikëqyrësve të dëmeve të sigurimitSigurime
(19.12.2005)
Ndryshimi i Rregullës për licencimin e kompanive të sigurimit të përgjithshëm dhe të sigurimit të jetësSigurime
(e shfuqizuar) (23.06.2005)
Licencimi i ndërmjetësuesve të sigurimit Sigurime
28.03.2002)
Plotësues mbi licencimin e ndërmjetsuesve të sigurimitSigurime
(28.03.2002)
Përshkrimi i kërkesave për rezerva të kompanive të sigurimitSigurime
(28.03.2002)
Anëtarsimi dhe kontratat e jashtme Sigurime
(28.03.2002)
Ndryshimi i Rregullit mbi klasët e sigurimit të përgjithshëm të njohura nga BPK-jaSigurime
(28.03.2002)
Ndryshimi i Rregullës mbi pagesën e pensioneve individuale të kursyeraPensione
(e shfuqizuar)(16.03.2006)
Ndryshimi i Rregullës mbi sigurimin dhe mirëmbajtjen e llogarisë individuale të pjesmarrësit Pensione
(e shfuqizuar) (16.03.2006)
Ndryshimi i Rregullës mbi transferet dhe pagesat e transferit të mjeteve të pensionit Pensione
(16.03.2006)
Vlera e kontributeve të pensionitPensione
(e shfuqizuar) (23.10.2002)
Mbajtja e shënimeve në Fondet Pensionale dhe Siguruesit e Pensioneve Pensione
(17.04.2003)
(e shfuqizuar)
Benefitet e pensionit programet e aplikueshme të pensioneve suplementare individualePensione
(23.10.2002)
(e shfuqizuar)
Financimi dhe vlerësimi aktuarial të rregullimit pensional me benefit të definuarPensione
(23.10.2002)
(e shfuqizuar)
Mjetet e pensioneve dhe vlerësimi i mjeteve të pensioneve Pensione
(25.07.2002)
(e shfuqizuar)
Investimet e mjeteve të pensioneve Pensione
(25.07.2002)
(e shfuqizuar)
Licencimi tranzitor i pensioneve suplementare punëdhënëse dhe pensioneve suplementare individuale Pensione
(02.05.2002)
(anuluar)
Raportet dhe informatat tjera të Kërkuara nga fondi i pensionit dhe siguruesi i pensionit Pensione
(23.10.2002)
(e shfuqizuar)
Qeverisja e përbashkët e kompanive të sigurimit dhe ndërmjetësusesve të sigurimit(28.03.2002)Sigurime
(28.03.2002)
(e shfuqizuar)
Validiteti dhe shuma e aksionarëve dhe dëmeve të kreditorve në likuidim Sigurime
(28.03.2002)
(e shfuqizuar)
Themelimi i fondit të pensionit Pensione
(25.07.2002)
(e shfuqizuar)
Themelimi i pensionit suplementar individual nga siguruesit e pensionit Pensione
(25.03.2002)
(e shfuqizuar)
Ndryshimi i Rregullës mbi sigurimin dhe mirëmbajtjen e llogarisë individuale të pjesëmarrësit Pensione
(16.03.2006)
(e shfuqizuar)
Parandalimi i shpërlarjes së parave dhe financimin e terrorizmit (04.04.2007)
Procedurat operuese të Sistemit Elektronik të Kliringut Ndërbankar dhe Shërbimit të ShlyerjesSistemi i pagesave
(e shfuqizuar)