Konkluzionet e përbashkëta të dialogut ekonomik dhe financiar në mes të BE-së dhe shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë: BQK-ja ndërmori masat e duhura prudente

15/07/2021

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës ka mirëpritur përfundimet e nxjerra nga dialogu ekonomik dhe financiar në mes të Bashkimit Evropian dhe shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë, i mbajtur me 12 korrik 2021.

Përfaqësuesit e Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian, Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë, Komisionit Evropian dhe Bankës Qendrore Evropiane, si dhe përfaqësues të bankave qendrore të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë u takuan për dialogun e tyre vjetor të politikave ekonomike. Dialogu synon përgatitjen e Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë për pjesëmarrjen e tyre të ardhshme në Semestrin Evropian.

Në konkluzionet e përbashkëta të këtij takimi, për çështjet që kanë të bëjnë me sektorin financiar në Kosovë, theksohet se: “Sektori bankar duket se e ka përballuar mirë krizën, falë faktit se sektori bankar ka hyrë në vitin 2020 me kapital të mjaftueshëm, likuiditet të lartë dhe nivel të ulët të kredive jo-performuese, gjë që do të ndihmojë në zbutjen e humbjeve kreditore, të cilat mund të materializohen pas përfundimit të masave të lehtësimit. Aktiviteti kreditor u ngadalësua në vitin 2020, veçanërisht në gjysmën e parë të vitit, i nxitur nga faktorët e ofertës dhe kërkesës. Pavarësisht krizës, baza e depozitave vazhdoi të rritet, gjë që mbështeti pozicionin e likuiditetit të bankave. Kreditë jo-performuese mbetën të ulëta krahasuar me vendet e rajonit, por përderisa masat mbështetëse mund të parandalojnë vetëm falimentimet e klientëve të qëndrueshëm, kualiteti i mjeteve dhe kështu edhe profitabiliteti i sektorit bankar dhe nivelet e kapitalizimit ka të ngjarë të përkeqësohen në të ardhmen. Banka Qendrore monitoroj nga afër sfidat e stabilitetit financiar që vijnë nga kriza dhe ndërmori masat e duhura prudente. Akoma, numri i ulët i punëtorëve të Bankës Qendrore në fushat kryesore të politikave të saj vazhdon të pengojë një përmirësim të mëtejmë të pakos analitike dhe të monitorimit, dhe qeverisja e saj duket se ka hapësirë për përmirësim (që nënkupton plotësimin e pozitave të lira në Bordin e Bankës Qendrore)”.

Më tutje në raport, inkurajohet Kosova që sa i përket sistemit financiar, të “Mirëmbaj një kornizë të fortë rregullative të sektorit financiar në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe të Bashkimit Evropian, të sigurojë menaxhim të shëndoshë të rrezikut kreditor, shpalosje të drejtë të kualitetit të mjeteve, provizione adekuate dhe zhvillimin e një kornize më të integruar për matjen e borxhit të ekonomive familjare. Zvogëlimi i mëtejmë i pengesave të mbetura institucionale dhe ligjore për zgjidhjen e shpejtë dhe efektive të kredive jo-performuese. Të sigurohet funksionimi efektiv i bankës qendrore duke ndërmarrë një analizë të thellë të kërkesave të stafit në fushat kryesore të saj, e veçanërisht tek stabiliteti financiar dhe mbikëqyrja e sektorit financiar, si dhe plotësimin e vendeve të lira në Bord, të nevojshme për të rivendosur kuorumin e Bordit.”

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës mbetet e përkushtuar që të vazhdojë avancimin e reformave në sistemin financiar me qëllim të forcimit dhe zhvillimit të mëtejmë të këtij sektori, si dhe plotësimit të kritereve të nevojshme për avancim në fushën e integrimit evropian. Për më tepër gjeni raportin e plotë: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10622-2021-INIT/en/pdf