Zajedničko saopštenje Centralne banke Republike Kosovo i Udruženja banaka Kosova

16/03/2020

Uzimajući u obzir situaciju stvorenu širenjem infekcije izazvane virusom Covid-19, Centralna banka Republike Kosovo je preduzela adekvatne mere u vezi sa normalnim funkcionisanjem finansijskog sistema. Očekuje se da mere koje je preduzela Vlada Republike Kosovo da zaustavi širenje zaraze izazvane virusom COVID-19 uticale na razvoj poslovne aktivnosti i posledično snižavale i smanjile nivo prihoda za preduzeća u zemlji.

Usporavanje aktivnosti preduzeća u Republici Kosovo može uticati i na njihovu solventnost. Uzimajući ovo u obzir, guverner Mehmeti je održao sastanke sa drugim državnim institucijama i takođe pozvao je nekoliko sastanaka Izvršnog odbora CBK-a u vezi sa poslednjim događajima u zemlji. Izvršni odbor se takođe sastao 15. marta 2020. sa Odborom Udruženja banaka Kosova (UBK), sa kojima je razgovarao o merama koje CBK i bankarski sektor treba da preduzmu u cilju održavanja finansijske stabilnosti u zemlji i normalno funkcionisanje bankarskog sektora, kao u normalnom izvršavanju plaćanja, snabdevanje gotovinom širom zemlje, posebno u gradovima koji su pod karantinom.

Na osnovu ovog sastanka, Izvršni odbor CBK-a je dao i posebne preporuke Odboru CBK-a koje je Odbor CBK odmah adresiaro. Dana 16. marta 2020. Odbor Centralne banke Republike Kosovo održao je vanredni sastanak usled stvorenih okolnosti u zemlji i jednoglasno je usvojio preporuku za posebno ovlašćenje Izvršnog odbora za preduzimanje potrebnih i blagovremenih akcija, u cilju efikasnog ispunjavanja mera koje je odredila Vlada Republike Kosovo, i ujedno je usvojio preporuku Izvršnog odbora za dodatni budžet za stabilno funkcionisanje CBK-a u takvim okolnostima.

Na osnovu gore navedenih odluka, CBK je zajedno sa UBK zajednički su odlučili da za preduzeća i pojedince koji zbog stvorene situacije u zemlji i smanjenja nivoa njihovih prihoda, omogućava suspenzija plaćanja rata kredita, od 16. marta 2020. do 30. aprila 2020. i u zavisnosti od situacije, ovu suspenziju razmatrati i za duži period. Suspenzije otplata rata kredita biće razmatrane za svaki slučaj posebno, sa ciljem da bankarski sektor pomogne svojim klijentima da prevaziđu stvorenu situaciju. Zajmoprimci koji su se suočili sa finansijskim teškoćama usled pada ličnih ili poslovnih prihoda, treba da kontaktiraju svoje banke sa zahtevom za suspenziju otplate rata kredita. U slučaju odobrenja banke, kaznene kamate na kredite neće se primenjivati u ovom periodu. Tokom ovog perioda, prema zajmoprimcima neće se primenjivati mere pogoršanja kreditnog rejtinga. U takvim okolnostima, prilikom suspenzije plaćanja kredita, CBK je preduzeo sve potrebne zakonske mere da se krediti ne klasifikuju, da se ne zahtevaju dodatne provizije i da se ne klasifikuju kao nekvalitetni krediti u Kreditnom registru.

Centralna banka Republike Kosovo, kao jedina institucija odgovorna za licenciranje, nadzor i regulisanje finansijskih institucija, radi podrške privredi, preduzećima i građanima zemlje, imajući u vidu situaciju stvorenu u zemlji, širenjem virusa Covid-19, je donela gore pomenute odluke koje su privremene prirode i biće preispitane na osnovu važećeg zakonodavstva i okolnosti stvorenih u zemlji, osiguravajući na taj način efikasno i stabilno funkcionisanje finansijskog sistema u zemlji.