Izvršni odbor CBK-a donosi odluku o oduzimanju dozvole osiguravaču “Kosova e Re”

24/09/2021

Na osnovu nadležnosti i odgovornosti Centralne banke Republike Kosovo, koje proizilaze iz člana 36. i 67. Zakona o CBK-u, kao i u skladu sa članom 16, članom 99, članom 100. i članom 124. Zakona o Osiguranju, na sastanku održanom 24. septembar 2021. godine, Izvršni odbor CBK-a je doneo odluku da Osiguravaču “Kosova e Re”, oduzme Licencu br. 007 od 25. aprila 2002. godine, izdata od strane Bankarskog i platnog autoriteta Kosova (BPK), pravnog prethodnika CBK-a. 

Osiguravač “Kosova e Re”, imao je finansijskih poteškoća u ispunjavanju pravnih zahteva CBK-a, u pogledu adekvatnosti kapitala, sposobnosti plaćanja – solventnosti, i aktive u pokrivanju tehničkih provizija.

Da bi se poboljšala finansijska situacija i ispunili zakonski i regulatorni zahtevi, Centralna banka Republike Kosovo, odnosno Izvršni odbor CBK-a u skladu sa važećim zakonom, neprestano je učinio napore da sanira finansijsko stanje osiguravača “Kosova e Re”.

Međutim, uprkos spremnosti i naporima CBK-a, Odbor i uprava osiguravača nisu uspeli da ispune zakonske uslove i poboljšaju finansijsko stanje Društva. 

U isto vreme, akcionar osiguravača “Kosova e Re” nije odgovorio na zahteve CBK-a za povećanje kapitala i postizanje usaglašenosti sa važećim zakonskim zahtevima. 

Nedostatak spremnosti Akcionara da ispuni zahteve kapitala ozbiljno je ugrozio kapacitete Osiguravača da ispuni svoje obaveze prema osiguranim i drugim poveriocima.

Stoga je, u cilju zaštite vlasnika polisa i sprečavanja povećanja negativnog uticaja na tržište osiguranja i finansijski sistem uopšte, CBK na osnovu dužnosti i odgovornosti koje proističu iz Zakona o CBK-u i Zakona o osiguranju, odlučila da ukine licencu Društvu.

CBK je otvorila procedure obavezne likvidacije, u skladu sa Poglavljem 18. Zakona br. 05/L-045 o osiguranju imenovanjem Likvidatora, koji će upravljati Osiguravajućim Društvom u likvidaciji “ Kosova e Re” i obezbediće pravičan i jednak tretman, uvek u skladu sa važećim zakonskim zahtevima, prema svim poveriocima. Imenovanjem Likvidatora prestaju sve odgovornosti Administratora, Upravnog odbora i Uprave Osiguravača u vezi sa njegovim upravljanjem. 

Likvidator će biti na raspolaganju za razmatranje svih potraživanja, pre svega vlasnika polisa, kao i drugih poverilaca. Likvidator će mesečno izveštavati CBK o napretku u ispunjenju obaveza prema poveriocima. U isto vreme, likvidator će detaljnije obavestiti sve poverioce i druge zainteresovane strane u vezi sa načinom komunikacije i obezbediće kontakte telefona, e-maila i lokacije za podnošenje svih potraživanja vlasnika polisa i drugih poverilaca. 

Centralna banka Republike Kosovo upućuje sve vlasnike polisa i druge poverioce da u narednim danima prate obaveštenja likvidatora i CBK-a u vezi sa uputstvima za prosleđivanje zahteva koje imaju u odnosu na osiguravača likvidacije “Kosova e Re”. 

Ovom prilikom, CBK izražava svoju zahvalnost osiguravačima koji posluju na našem tržištu i koji su izrazili spremnost da preuzmu sve aktivne polise obaveznog osiguranja osiguravača “Kosova e Re” kako bi građanima ne bi bilo potrebna ponovna kupovina polisa osiguranja.

CBK, u skladu sa dužnostima i odgovornostima definisanim u Zakonu o Centralnoj banci Republike Kosovo i drugim relevantnim zakonima koji uređuju delatnost finansijskih institucija, nastaviće svoje aktivnosti kako bi osigurala potpunu usklađenost aktivnosti finansijskih institucija sa zahtevima definisanim važećim zakonima i propisima. Održavanje sposobnosti finansijskih institucija da ispunjavaju finansijske obaveze od velikog je značaja za održavanje finansijske stabilnosti u zemlji, što je primarni cilj CBK -a. 

Stoga, u cilju održavanja finansijske stabilnosti i zaštite korisnika finansijskih usluga, CBK ostaje posvećena korišćenju svih zakonskih mogućnosti kako bi se osiguralo nesmetano sprovođenje aktivnosti finansijskog sistema u zemlji, obezbeđujući ekonomiji zemlje finansijski sistem u funkciji makroekonomskog razvoja i stabilnosti, kao i sistem koji pruža sigurnost svim korisnicima finansijskih usluga.

Oduzimanje licence osiguravaču “Kosova e Re” ne ugrožava stabilnost sektora osiguranja na Kosovu. Finansijski sistem Kosova, od početka svog rada, imao je stabilan razvoj i služio je kao važan izvor makroekonomske stabilnosti u zemlji. To je dokazano u poslednjem periodu pandemije, gde je finansijski sistem odigrao veoma važnu ulogu u pružanju podrške ekonomiji zemlje.

Poslednjih godina imamo ubrzanje rasta aktivnosti u gotovo svim komponentama finansijskog sistema, dok su se pokazatelji učinka i održivosti takođe dodatno poboljšali. Posebno što se tiče  sektoru osiguranja, aktivnost ovog sektora nastavlja da raste, dok su regulatorne i nadzorne mere koje je nedavno preduzela CBK rezultirale pozitivnim finansijskim učinkom ovog sektora, nakon veoma dugog perioda sa gubitkom. 

Stoga se obavezujemo da ćemo nastaviti da preduzimamo sve mere predviđene važećim zakonom, kako bismo na našem tržištu omogućili rad samo onih finansijskih institucija koje su sposobne da doprinesu daljem razvoju finansijskog sistema i ekonomiji zemlje, kao i da doprinose daljem jačanju finansijske stabilnosti.