Izveštaj EU-a o Kosovu, ocenjuje održivost finansijskog sistema

14/10/2022

Centralna banka Republike Kosovo je pozdravila izveštaj koji je za Kosovo objavila Evropska komisija, koji prepoznaje mere koje je CBK preduzela u kontinuiranom rastu i stabilnosti finansijskog sektora.

U izveštaju se ocenjuje da su u prvoj polovini ove godine, krediti porasli za 17%. Povećanje kredita je olakšano niskim kamatnim stopama, kontinuiranim povećanjem depozita, poboljšanjem sprovođenja ugovora i povećanjem garancija koje daje Kosovski fond za garanciju kredita (FKGK) za kreditiranje mikro, malih i srednjih preduzeća, da bi se ublažio uticaj krize. Takođe, prosečna stopa nekvalitetnih kredita u prvoj polovini 2022. godine bila je 2,1% i taj procenat je zadržan zahvaljujući visokom rastu kredita.

Prema izveštaju, Kosovo je umereno pripremljeno u oblasti finansijskih usluga. Takođe, Izveštaj ocenjuje napredak u rešavanju pitanja neosiguranih i neregistrovanih vozila.

Centralna banka Kosova je nastavila da usklađuje njen zakonski okvir sa zahtevima Bazel III u pogledu upravljanja kapitalom i rizikom.

Finansijski sektor ostaje stabilan, uprkos globalnim ekonomskim izazovima zbog visokog nivoa kapitalizacije bankarskog sektora u stranom vlasništvu. Generalno, koeficijent kapitalizacije banaka je ostao stabilan i znatno iznad minimalno potrebnog nivoa adekvatnosti kapitala od 12%.

Izveštaj takođe govori o funkcionalizaciji Odbora CBK-a imenovanjem 3 neizvršna člana, takođe naglašavajući neophodnost očuvanja nezavisnosti CBK-a.

U izveštaju se takođe spominje i ne uspostavljanje nezavisnog autoriteta za oporavak i okončanje, što zavisi od izmena zakona o bankama, kojim je ova funkcija dodeljena Centralnoj banci, a mora se osigurati da to ovlašćenje ima funkcionalnu nezavisnost unutar CBK-a.

Takođe, Izveštaj uključuje dešavanja u sektoru osiguranja i penzija, kao i kontinuirano sprovođenje mera Solventnost I i početak postepenog sprovođenja 5-godišnjeg putokaza za sprovođenje mera Solventnosti II.

Što se tiče osiguranja i penzija, Centralna banka bi trebala povećati nadzornu ulogu u industriji osiguranja. U vezi sa liberalizacijom cena na tržištu obaveznog osiguranja, Komisija je zatražila da svaki proces liberalizacije cena počne postepeno kako bi se izbegle poremećaje na tržištu.

Evropska komisija je predložila da se iduće godine zakonski okvir Kosova dodatno uskladi sa Direktivom EU-a o platnim uslugama 2, povećanje napora u borbi protiv ekonomskog i finansijskog kriminala, kao i približavanje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa aktima (acquis-em) EU-a, zatim jačanje međuinstitucionalne saradnje u borbi protiv ekonomskog i finansijskog kriminala.

U vezi sa zaštitom potrošača, naglašava se da Divizija za žalbe i korisnika finansijskih usluga u CBK-u rešava većinu žalbi koje se odnose na finansijske usluge.

Takođe se navodi da je postignut napredak u prikupljanju i izvešćivanju nekih podataka Eurostatu, međutim potrebni su dalji napori kako bi se rešile metodološke nedoslednosti u nacionalnim računima. Mesečne statistike o međunarodnoj robnoj razmeni dostavljaju se Eurostatu. Podatke o platnom bilansu sastavlja Centralna banka i generalno su u skladu sa aktima (acquis-a) EU-a.

Kompletan izveštaj koji je objavila Evropska komisija na engleskom jeziku, može se pronaći na poveznicu:

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/kosovo-report-2022_en