Informatë e shkurtër mbi Politikën e Investimeve të mjeteve të BQK-së