Bankat Komerciale

Banka Qendrore e Kosovës (BQK) është përgjegjëse për licencimin e bankave. BQK-ja publikon rregulisht listën e bankave të cilat operojnë në Kosovë.

Ju lutem që të na njoftoni përmes postes elektronike (e-mail) për ndryshimet e mundshme të shënimeve lidhur me bankat nga lista në vijim. Bankat komerciale ofrojnë pakon e plotë të shërbimeve bankare, përfshirë huat, garancitë, llogaritë rrjedhëse, llogaritë e kursimeve, depozitat e afatizuar, transferat në vend dhe jashtë, si dhe shërbimet për ruajtjen e gjësendeve me vlerë.

Ju lutem, kontaktoni bankat përkatëse lidhur me shërbimet e tyre.

 

NLB Banka

NLB Banka

Rr. Ukshin Hoti nr. 124

10000 Prishtinë

tel.381 (0) 38 234 111

fax. 381 (0) 38 246 189

http://www.nlb-kos.com

info@nlb-kos.com

Bilanci i gjendjes dhe pasqyra e te ardhurave

Aktivitetet: Pune bankiere
Llogari rrjedhëse, Llogari kursimi dhe Depozita të afatizuara, Kredi, Garancione Bankare / Letra të kredive, produkte tjera tregtare financiare,transfere të parave.

 

Banka për Biznes

Banka për Biznes
Rr. Ukshin Hoti, nr. 128, 
10000 Prishtinë

tel.381 (0) 38 60 60 10
fax.381 (0) 38 243 656, 657
Kosovë

http://www.bpbbank.com
informata@bpbbank.com

Bilanci i gjendjes dhe pasqyra e të ardhurave

Aktivitetet: Pune bankiere
Llogari rrjedhëse, Llogari kursimi dhe Depozita të afatizuar, Kredi, Garancione Bankare / Letra të Kredive, Produkte tjera tregtare financiare
Transferë të Parave

Banka Kombëtare Tregtare

Qyteza Pejton, Rr. Kosta Novakoviç Nr.9
10000 Prishtinë
Kosovë

tel.381 (0) 38 666 666
fax.381 (0) 38 222 906

http://bkt-ks.com

Bilanci i gjendjes dhe pasqyra e te ardhurave

Aktivitetet: Punë bankiere
Llogari rrjedhëse, Llogari kursimi dhe Depozita të afatizuar, Kredi, Garancione Bankare / Letra të Kredive, Produkte tjera tregtare financiare.
Transferë të Parave

Banka Kreditore e Prishtinës

Rr. Tirana Nr. 29, Prishtinë
10000 Prishtinë
tel.381 (0) 38 249 851
fax. 381 (0) 38 248 468
Kosovë
liman.beka@bkp-bank.com 

Aktivitetet: Pune bankiere
Llogari rrjedhëse, Llogari kursimi dhe Depozita të afatizuar, Kredi, Garancione Bankare / Letra të Kredive, Produkte tjera tregtare financiare
Transferë të Parave

Pursuant to United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) Regulation No. 1999/21, the Banking and Payments Authority of Kosovo (BPK), in its capacity of bank supervisory authority, by order dated March 13, 2006, revoked the license of Credit Bank of Pristina.  BPK appointed Mr. Michael Rouswell as Receiver for Credit Bank of Pristina and he took over the governing-managing operations of Credit Bank of Pristina at 8:00 AM on March 13, 2006".

Turkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi

Turkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi A.S. Dega në Kosovë
Rr. Pashko Vasa nr. 18,
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
tel.381 (0) 38 22 20 00
http://www.ziraatbank-kosova.com
info@ ziraatbank-kosova.com

Bilanci i gjendjes dhe pasqyra e të ardhurave
Aktivitetet: Punë bankiere
Llogari rrjedhëse, Llogari kursimi dhe depozita të afatizuar, kredi, garancione bankare/letra të kredive, produkte të tjera tregtare financiare,transfere të parave.
 

Banka Ekonomike

Sheshi Nënë Tereza p.n.
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: +381(0) 38 22 53 53
Fax: +381(0) 38 22 53 54

http://www.bekonomike.com
info@bekonomike.com
Bilanci i gjendjes dhe pasqyra e te ardhurave

Aktivitetet: Pune bankiere
Llogari rrjedhëse, Llogari kursimi dhe Depozita të afatizuar, Kredi, Garancione Bankare / Letra të Kredive, Produkte tjera tregtare financiare
Transferë të Parave

Raiffeisen Bank Kosovo

Rr. UÇK Nr. 51,
10000 Prishtine
tel.381 (0) 38 22 22 22 142
fax.381 (0) 38 20 30 11 30
Kosove

http://www.raiffeisen-kosovo.com
info@raiffeisen-kosovo.com

Bilanci i gjendjes dhe pasqyra e të ardhurave

Aktivitetet: Pune bankiere
Llogari rrjedhëse, Llogari kursimi dhe Depozita të afatizuar, Kredi, Garancione Bankare / Letra të Kredive, Produkte tjera tregtare financiare
Transferë të Parave

ProCredit Bank

Rr.Nëna Terezë no.16
10000 Prishtine
tel.381 (0) 38 555 777
fax.381 (0) 38 248 777
Kosove

http://www.procreditbank-kos.com
info@procreditbank-kos.com
Bilanci i gjendjes dhe pasqyra e te ardhurave

Aktivitetet: Pune bankiere
Llogari rrjedhëse, Llogari kursimi dhe Depozita të afatizuar, Kredi, Garancione Bankare / Letra të Kredive, Produkte tjera tregtare financiare
Transferë të Parave

TEB sh.a.

Rr. Agim Ramadani 15
10000 Prishtinë
Kosovë
tel.381 (0) 38 230 000
fax. 381 (0) 38 224 699

http://www.teb-kos.com
info@teb-kos.com

Bilanci i gjendjes dhe pasqyra e të ardhurave

Aktivitetet: Pune bankiere
Llogari rrjedhëse, Llogari kursimi dhe Depozita të afatizuar, Kredi, Garancione Bankare / Letra të Kredive, Produkte tjera tregtare financiare,
Transferë të Parave

Turkiye Is Bankasi

Dega në Kosovë
Rr. UÇK Nr. 43,
10000 Prishtine, Republika e Kosoves
tel.381 (0) 38 22 45 41
fax.381 (0) 38 22 45 42

http://www.isbankkosova.com/

Bilanci i gjendjes dhe pasqyra e te ardhurave

Aktivitetet: Pune bankiere
Llogari rrjedhëse, Llogari kursimi dhe Depozita të afatizuar, Kredi, Garancione Bankare / Letra të Kredive, Produkte tjera tregtare financiare
Transferë të Parave

Komercijalna Banka ad Beograd

Dega Mitrovicë
Rr. Kralja Petra Prvog 33
40000 Mitrovicë
Kosovë

tel.381 (0) 28 423 822
fax. 381 (0) 28 425 295
http://www.kombank.com
posta@kombank.com


Bilanci i gjendjes dhe pasqyra e të ardhurave

Aktivitetet: Pune bankiere
Llogari rrjedhëse, Llogari kursimi dhe Depozita të afatizuar, Kredi, Garancione Bankare / Letra të Kredive, Produkte tjera tregtare financiare
Transferë të Parave