Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 korrik 2014

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e tetëdhjeteshtatë të mbajtur më 31 korrik 2014, miratoi vendimet si në vijim:

• Miratoi Raportin Vjetor të Auditimit të Brendshëm për vitin 2013

Miratoi Raportin tremujor janar-mars 2014 të Departamentit të Auditimit të Brendshëm

Miratoi  i Pasqyrat financiare të BQK-së për tremujorin e dytë 2014

Miratoi i rialokimin e buxhetit të BQK-së 2014