Guverner Mehmeti sastao se sa randnom grupom o izmeni Zakona o bankama , mikrofinansijskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama

25/05/2018

Guverner Centralne banke Kosova Fehmi Mehmeti sastao se sa Radnom grupom Komisije za budžet i finansije o nadzoru primene Zakona br.04/L-093 o bankama , mikrofinansijskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama na Kosovu.
Guverner Mehmeti je rekao da CBK ima centralni registar i isti je dostupan javnosti na svojoj zvaničnoj internet stranici , u kojoj se nalaze finansijske institucije licencirane koje uključuju banke, mikrofinansijske institucije, kao i sve licencirane institucije i registrovane od strane CBK.
On je najavio da postojeći zakonski okvir zadovoljava potrebe za radom i nadzorom banaka i finansijskih institucija, s obzirom da zakonodavstvo EU je dinamičan proces koji konstantno prati izmene, /dopune, CBK-a u cilju izmene Zakona o bankama , MFI i NBFI je formirao radnu grupu koja je odgovorna za pregled zakonodavstva EU i dopunu postojećeg Zakona sa zakonodavstvom EU.
Na ovom sastanku , guverner je rekao da će CBK nastaviti da obavlja dužnosti postavljene zakonom, i posvećena je da zajednički sa drugim institucijama da doprinese rešavanju funkcionisanja mikrofinansijskih institucija i finansijskih institucija na Kosovu.
“Aktuelni Zakon o bankama , MFI i NBFI je usvojen 2012 godine i bio je u duhu zakonodavstva EU u trenutku njegovog usvajanja. S obzirom na to da je zakonodavstvo EU dinamičan proces , koji dosledno praćen izmenama/dopunama, CBK radi izmene /dopune Zakona o bankama, MFI i NBFI formirala radnu grupu , koja je odgovorna za pregled zakonodavstva EU i dopunu postojećeg Zakona EU”, izjavio je guverner Mehmeti.
Guverner je najavio da sve MFI i NBFI vode evidenciju, pripremaju i dostavljaju mesečne, kvartalne i godišnje finansijske izveštaje , u zavisnosti zahteva postavljeni od strane CBK-a.
“MFI i NBFI sa izuzetkom MFI sa aktivnostima razmene valuta izvrše godišnju reviziju u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i angažovanje tih revizora od strane ovih institucija vrši se uz predhodno odobrenje CBK-a. Iako do sada ne postoji MFI NBFI da je transformisan od MFI , MBFI u akcionarsko društvo ili druge oblike poslovne organizacije”.
Na ovim sastancima guverner Fehmi Mehmeti je najavio da bankarski sektor na Kosovu dosledno obeležava rast i razvoj, što dokazuje povećanje glavnih indikatora u uporednom periodu od 30.4.2018 do 30.4.2017godine.
“Postoji povećanje na kreditiranje 10.4%, na depozit 4.8% i povećanje aktive od 5.8%, dok s druge strane značajno smanjenje nekvalitetnih kredita od 2.9% sa 4.3% koliko je bilo u aprilu 2017 godine. Bankarski sektor predstavlja glavni stub u finansiranje ekonomije zemlje, kroz finansiranje preduzeća i domaćinstva. Kreditna situacija u bankarskom sektoru dana 30.4.2018 iznosi 2.55 miliardi evra. Bankarski sektor na Kosovu i dalje je siguran, stabilan, likvidan i dobro kapitalizovan, sa stalnim povećanjem”.