Guverner Mehmeti predstavio je nalaze izveštaja Evropske komisije

28/05/2021

Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti predstavio je članovima Komisije za budžet, rad i transfere deo izveštaja Evropske komisije za 2020. godinu koji se odnosi na CBK.

Pred članovima, guverner Mehmeti je rekao da je finansijski sistem na Kosovu veoma održiv i stabilan, potvrđeno u izveštajima međunarodno priznatih institucija, uključujući i Evropsku komisiju, koja je pozitivno ocenila doprinos CBK u smislu konsolidacije makroekonomske stabilnosti, očuvanja finansijske stabilnosti, poboljšanja nadzornih praksi i poboljšanja platnog sistema u Republici Kosovo.

„Izveštaj navodi da je kretanje kapitala na Kosovu uglavnom u velikoj meri slobodno i da nema ograničenja u stranom vlasništvu ili u investicijama u finansijski sektor, dok na polju plaćanja izveštaj ocenjuje usvajanje uredbi od strane CBK-a, kao što su: nova Uredba o licenciranju i nadzoru operatora sistema plaćanja, kao i Uredba o elektronskim instrumentima plaćanja, čime se ukidaju dodatne naknade za vlasnike bankovnih kartica. Izveštaj takođe priznaje dalji napredak koji je postignut u primeni okvira Bazel III u oblasti zahteva o kapitalu, kao i upravljanja rizicima banaka. Komisija takođe ocenjuje stupanje na snagu Uredbe o adekvatnosti kapitala i uredbe o pokazatelju leveridža. Izveštaj napominje da su svi ovi akti u skladu sa okvirom Bazela III. Istovremeno se napominje da je CBK usvojila standard MSFI 9 i da su banke od januara 2020. godine započele primenu ovog standarda. Prema Evropskoj komisiji, nivo kapitalizacije banaka i dalje ostaje stabilan na 15,9% i znatno je iznad potrebnog nivoa adekvatnosti kapitala koji iznosi 12%“, rekao je guverner Mehmeti.

Izveštaj Evropske komisije posvetio je poseban prostor događajima povezanim sa uticajem pandemije na ekonomiju Kosova, ističući mere koje je CBK preduzela da pomogne zajmoprimcima da prevaziđu finansijske poteškoće nastale kao rezultat krize, kao i objavljivanje vodiča za restrukturiranje kredita.

EK je pozdravila inicijativu Centralne banke za povećanje transparentnosti cena potrošačkih kredita i primene solventnosti - Solvency I.

Izveštaj takođe ocenjuje usvajanje Uredbe o otkupu hartija od vrednosti sa Centralnom bankom (usvojena u aprilu 2019. godine), koja omogućava otkup hartija od vrednosti između komercijalnih banaka na sekundarnom tržištu.

Guverner Mehmeti je dodao da CBK ostaje jedna od institucija sa najvišim stepenom izvodljivosti zahteva EU tokom godina, a to na osnovu statističkih izveštaja same Vlade, dok je rekao da se intenzivno radi počev od liberalizacije tržišta pružanjem usluga elektronskog plaćanja od strane nebankarskih finansijskih institucija, uz podršku stručnjaka Svetske banke, razvijen je okvir Roadmap za primenu Solventnosti II.

Što se tiče obaveza koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, CBK je kontinuirano radila na usklađivanju zakonskog i regulatornog okvira sa okvirom Evropske unije.

„Već smo odobrili 3 pravila; Pravilo o penzijskim beneficijama, Pravilo o vođenju evidencije u penzijskim fondovima i osiguravačima penzija i Pravilo o transferima i plaćanjima penzijskih sredstava, koje su u skladu sa Evropskom direktivom 2003/41. Dok smo već finalizirali dve uredbe koje se odnose na zahteve za likvidnošću, kao što su Pakazatel pokrivenosti likvidnosti i Pokazatelj održivog neto finansiranja koje mora da odobri Odbor CBK-a. Ovi zahtevi su u potpunosti u skladu sa okvirom Bazel III. Takođe smo u procesu finalizacije dva pravila u oblasti penzija, gde Pravilo 24 propisuje zahteve u pismu o obavezivanju spoljnog revizora penzijskog fonda i davaoca penzija i Pravilo 25 o izmeni Pravila o određivanju korisnika penzija) za koje se očekuje da će uskoro biti odobrena“, izjavio je on.

Članovi Komisije su takođe informisani o radu koji se čini na daljem napretku u primeni okvira Bazel III, gde je Uredba o pokazatelju pokrivenosti likvidnosti i pokazatelju održivog neto finansiranja već finalizovana.

Guverner je rekao da se uz podršku Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE) razvija platforma za upoređivanje kamatnih stopa i finansijskih usluga koje pružaju finansijske institucije na Kosovu. Ova platforma će biti predstavljena na zvaničnoj veb stranici CBK-a i ima za cilj da obezbedi prostor koji će pomoći potrošačima u lakšem korišćenju informacija o kamatnim stopama i cenama finansijskih proizvoda i usluga u finansijskom sektoru na Kosovu.

Guverner Mehmeti takođe je predstavio rad i posvećenost CBK-a u liberalizaciji tržišta osiguranja, koje će se dogoditi u toku ove godine, istovremeno pominjući potrebu za rešavanjem pitanja neosiguranih vozila, kao i niz propisa i zakona koji su na čekanju za odobrenje, nakon što Skupština izabere članove Odbora CBK-a i usvoji zakone koji su na čekanju.