Guverner Mehmeti: Pozitivan razvoj finansijskog sektora u 2018. godini

24/12/2018

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, rekao da je u 2018. godini, realna stopa ekonomskog razvoja 4%, dok se u 2019. godini očekuje da ekonomski rast dostiže stopu od 4.2%. 

Na završnoj godišnjoj konferenciji, guverner Mehmeti je naveo aktivnosti bankarskog sektora koji su tokom ove godine karakterizovani povećanjem kreditiranja, poboljšanjem uslova za pristup kreditima od strane privatnog sektora, kao i daljem jačanju održivog stanja.  
„Krediti bankarskog sektora su dostigli iznos od 2.7 milijarde evra u oktobru 2018. godine, koji su beležili godišnji rast od 11.6%. Glavni izvor finansiranja aktivnosti bankarskog sektora nastavljaju da budu depoziti, čija je vrednost tokom ovog perioda dostigla na 3.2 milijarde evra, i predstavlja godišnji rast od 6.9%. Kreditne kamatne stope nastavile su sa trendom pada, smanjenjem na 6.6% od 6.8% kolike su bile u istom periodu prošle godine, i predstavlja kontinuirano olakšavanje pristupu bankarskom finansiranju. Pokazatelji finansijskog zdravlja nastavili su da pokazuju visok nivo održivosti ovog sektora u svim aspektima. Vredi napomenuti posebno veoma dobar kvalitet kreditnog portfolija sa stopom neperformansnih kredita od samo 2.7% u oktobru 2018. godine, što predstavlja stalni pad u odnosu na prošlu godinu kada je ova norma bila 3.6%“, izjavio je guverner Mehmeti.  

U okviru faktora sa najznačajnijim uticajem na finansiranje ekonomskog rasta, prema rečima guvernera, bili su ubrzavanje rasta kreditiranja za privatni sektor, rast javnih rashoda, kao i rast doznaka koje su do septembra meseca dostigle vrednost od 587.9 miliona evra, iznos koji je veći za 6.1% u odnosu na isti period u prošloj godini.  
„Povoljnim razvojem okarakterisani su i drugi sektori kod kojih se sastoji finansijski sistem. Vrednost sredstava penzijskog sektora u septembru 2018. godine dostigla je 1.76 milijardu vera, uz godišnji rast od 11.2%. Ukupna pismena vrednost premija od osiguravajućih društava u septembru bila je 69.1 miliona evra, uz godišnji rast od 4.8%. S druge strane, vrednost nadoknađene štete dostigla je 31.5 miliona evra, uz godišnji rast od 8.2%. Ukupan iznos kredita od strane mikrofinansijskih institucija do oktobra meseca 2018. godine dostigao je na 177.7 miliona evra, uz godišnji rast od 29.1%. Međutim, pad kamatne stope od trenutnog prosečnog nivoa od 23.1% učinio bi ovaj sektor još više konkurentnijim i sa većom ulogom u podršci ekonomije zemlje“.      
Guverner CBK-a, Fehmi Mehmeti, istakao je povećanje angažovanja CBK-a u funkciji zaštite prava potrošača finansijskih usluga, pružajući im tako na direktan način zaštitu interesa javnosti, koji će se povećati u narednim periodima kroz programe finansijske edukacije i korektivne mere prema finansijskim institucijama.  
U obraćanju pred medijima, guverner Mehmeti je naveo usklađivanje regulativnog okvira sa poslednjim međunarodnim dešavanjima u ovoj oblasti, konkretnije u Evropskoj uniji, izradu različitih uredbi, među kojima su i uredbe kojima se unapređuju različiti aspekti bankarske regulative kao što su Uredba o MSFI 9 Finansijski instrumenti i Uredba o neperformansnim kreditima i restrukturiranju. On je istakao i  angažovanja CBK-a na povećanju međunarodne saradnje, izdvajajući potpisivanje sporazuma o razumevanju sa Evropskom centralnom bankom, koji otvara put povećanju saradnje i obezbeđivanju međunarodnog koda LEI za Republiku Kosovo, koji omogućava Centralnoj banci Republike Kosovo ravnopravan tretman sa drugim centralnim bankama u realizaciji finansijskih transakcija.     
Na kraju konferencije proglašeni su tri najbolja radova, dobitnici nagrade „Novi ekonomista“, gde je Jeton Zogjani osvojio prvo mesto, sa radom „The Efficiency and Impact of Banking Electronic Services: Evidence for Kosovo“, Venera Ratkoceri je osvojila drugu nagradu, sa radom „The effect of Remittances and Foreign Direct Investments in Economic Growth: Evidence from Albania“, dok je treću nagradu osvojio Bedri Hasanaj sa radom „Karakteristike ekonomskog rasta Kosova u poslednjoj deceniji“.