Guverner Mehmeti je učestvovao na prezentaciji „Izveštaja o tranziciji za 2019. godinu”

17/12/2019

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, je rekao da je CBK pokazala lideršip izvan svog mandata, pri čemu je, u ulozi regulatora i nadzornika finansijskih institucija u Republici Kosovo, unapredila zahteve za boljim korporativnim upravljanjem. 

Na prezentaciji „Izveštaja o tranziciji za 2019. godinu”, kojim se takođe obeležava 12. godišnjica članstva Republike Kosovo u Evropskoj banci za obnovu i razvoj, guverner Mehmeti je istakao posvećenost CBK-a nastavku izgradnje još održivijeg i stabilnijeg finansijskog okruženja, čiji su stub najbolji principi i standardi korporativnog upravljanja.

„Naša poruka finansijskom sektoru je bila veoma jasna, uporedo sa potrebom za većom jasnoćom u organizacionoj strukturi, podeli odgovornosti i povećanju stručne kompetentnosti, zahteva se novi način razmišljanja njihovih odbora sa posebnim osvrtom na: izgradnju kolektivnih kapaciteta za identifikaciju rizika, usredsređenost na dugoročnu ekonomsku održivost finansijskih institucija, usvajanje modela korporativnog upravljanja koji povećava vrednost izgrađenu na mehanizmima efikasne organizacije finansijske institucije (tj. kultura, poslovni model, obim, organizacione potrebe itd), a pre svega usvajanje modela koji obezbeđuje transparentnost, nepristrasnost i jednak tretman svih zainteresovanih strana (akcionara, klijenata i zaposlenih)”, izjavio je guverner. 

On je rekao da Centralna banka Republike Kosovo uživa funkcionalnu, finansijsku i operativnu nezavisnost i kao takva usvaja moderno korporativno upravljanje, ne samo u unutrašnjoj organizaciji, već i u regulatornim zahtevima koje imamo u odnosu na finansijske institucije koje nadgledamo. 

CBK ovu nezavisnost pokazuje snažnom odgovornošću i transparentnošću, kao mehanizam od posebnog značaja za pravilno korporativno upravljanje.

„U poslednje vreme ste bili svedoci nekih odluka koje je CBK donela u vezi sa finansijskim institucijama, koje su ugrozile stabilnost finansijskog sektora na Kosovu i nisu bile u skladu sa zakonskim zahtevima. To govori o odlučnosti Centralne banke da izvršava svoj ustavni mandat i da se rukovodi najboljim pravilima i standardima korporativnog upravljanja. Mi ćemo nastaviti da budemo nepokolebljivi u našim aktivnostima da kosovskoj ekonomiji ponudimo finansijske institucije i izvore finansiranja koji odgovaraju razvojnim potrebama i stabilnosti ekonomije. Centralna banka je takođe imala kritičnu ulogu u uspostavljanju modernih mehanizama korporativnog upravljanja u dve institucije od posebnog značaja za kosovsku ekonomiju; Kosovski fond za osiguranje depozita i Fond za garanciju kredita na Kosovu”, u rekao je guverner Mehmeti.

Guverner Mehmeti je na kraju rekao da je na ovom putu od dve decenije, Centralna banka i druge domaće institucije na Kosovu imale su privilegiju da dobiju podršku i savete od mnogih međunarodnih finansijskih institucija, uključujući MMF, USAID, američki Trezor, Svetsku banku, KfW , GIZ, EBRD i druge. 

Naročito, poseban doprinos u oblasti korporativnog upravljanja na Kosovu ima naš današnji domaćin, Evropska banka za obnovu i razvoj, ne samo što je aktivan investitor u privatnom i finansijskom sektoru, već takođe pruža pomoć zainteresovanim stranama u ova dva sektora i drugim institucijama tehničkom pomoći za unapređenje prakse korporativnog upravljanja na veoma kvalitativan način.