Guverner Ismaili: CBK radi na unapređenju regulatornog okvira koji se odnosi na procenu nepokretne imovine od strane finansijskog sektora

27/10/2023

Centralna banka Republike Kosovo pridaje poseban značaj proceni nepokretne imovine od finansijskog sektora, rekao je guverner Ahmet Ismaili na forumu "Približna tržišna vrednost i kupoprodajne cene nepokretnih imovina".

Guverner Ismaili je u uvodnom govoru ovog foruma, u organizaciji USAID-a i Nadzornog saveta za licenciranje procenitelja nekretnina pri Ministarstvu finansija, rada i transfera, istakao da je CBK posvećena daljem unapređenju regulatornog okvira u Republici Kosova.

"Centralna banka Republike Kosovo pridaje poseban značaj proceni nepokretne imovine od finansijskog sektora, takođe kroz sveobuhvatan regulatorni okvir koji se odnosi na nekoliko aspekata ovog sektora. Stoga je CBK regulisala procenu nepokretne imovine kroz specifičnu regulativu koja se primenjuje na banke, druge kreditne institucije i osiguravače koji se oslanjaju na nekretnine kao kolateral za bilo koju svrhu“, naglasio je guverner Ismaili u uvodnom govoru ovog foruma.

"CBK je posvećena daljem unapređenju regulatornog i nadzornog okvira u vezi sa procenom vrednosti nekretnina. Očekujemo da ćemo kroz ovaj projekat koji podržava USAID moći unaprediti postojeći pravni i regulatorni okvir za procenu vrednosti nekretnina, uključujući uspostavljanje neophodnih mehanizama za kontrolu kvaliteta procena i adekvatno praćenje procenitelja“, dodao je guverner Ismaili.

Prema rečima guvernera Ismailija, procena nepokretne imovine ima značajan uticaj na predstavljanju stvarnog stanja finansijskih izveštaja, pokazatelja zdravlja finansijskih institucija, vrednosti izloženosti, pravilnog predstavljanja pitanja koja se odnose na oblast formalizacije ekonomije i sprečavanje pranja novca i pravilno prikazivanje poreskih obaveza.

Isto tako, guverner Ismaili je naglasio da će se razmotriti mogućnost da kolateral za komercijalne nekretnine bude manje ponderisan u rizikom ponderisanoj aktivi.

"Procena vrednosti imovine potencijalno utiče na alokaciju kapitala kroz rizikom ponderisanu aktivu, za kredite koji su obezbeđeni nekretninama. Kada uspemo da završimo ovaj proces, razmotrićemo mogućnost da razmotrimo i kolateral za komercijalne nekretnine, koji će se ponderisati manjim ponderom u rizikom ponderisanoj aktivi“, naglasio je guverner Ismaili.

Prvi čovek CBK, pokazao je da najviša finansijska institucija u Republici Kosovo blisko sarađuje sa Nadzornim savetom za licenciranje procenitelja nekretnina.

"Pored licenciranja od strane ovog Saveta jednog broja procenitelja nekretnina koji vrše procene za potrebe finansijskog sektora, CBK je licencirala i jedan broj svog osoblja angažovanog na ispitivanju finansijskih institucija, koji procenjuju pripremljene izveštaje od strane procenitelja angažovanih za finansijske institucije”, rekao je šef CBK-a.

Na ovom forumu, guverner Ismaili je rekao da CBK podržava program Međunarodnog monetarnog fonda za pripremu Indeksa cena stambenih nekretnina.

"Centralna banka Republike Kosovo, kroz svoje učešće u Međuinstitucionalnoj radnoj grupi, u okviru programa Međunarodnog monetarnog fonda, uključena je u pripremu Indeksa cena stambenih nekretnina, projekat koji vodi Kosovska agencija za statistiku“, rekao je guverner Ismaili.

Na kraju govora, guverner Ismaili je rekao da CBK očekuje da će procena nepokretne imovine biti obavljena u skladu sa važećim propisima i najboljim međunarodnim praksama.

"Očekujemo da će ove promene direktno uticati na banke i druge finansijske institucije da pravilno implementiraju važeće regulatorne zahteve, kao i da unaprede svoje politike i procedure vezane za procenu nekretnina, u skladu sa najboljom međunarodnom praksom i standardima Evropske unije, poznatim kao TEGOVA standardi“, zaključio je guverner Ismaili.