Guverner Gërguri je predstavio Godiṡnji izveṡtaj CBK za 2010 god. pred Komisiju za budjet i finansije