Guvernatori Nurboja: Po vazhdon të rritet numri i bizneseve me pronare gra

26/04/2023

Ushtruesi i detyrës së Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bashkim Nurboja, ka thënë se kreditimi bankar vazhdon të jetë një burim shumë i rëndësishëm dhe i qëndrueshëm i financimit të sektorit privat në Kosovë, përfshirë edhe ato që udhëhiqen nga gratë.

Me rastin e ceremonisë së lancimit të dy dritareve të reja garantuese për “Gratë në biznes” dhe “Start Up”, nga Fondi Kosovar për Garanci Kreditore, Guvernatori Nurboja theksoi se këto dritare janë një mundësi e mirë për promovimin e barazisë gjinore, pasi barazia e mundësive ekonomike për gratë dhe burrat është një element kyç i një ekonomie tregu moderne, mirëfunksionale dhe është thelbësore për rritje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse.

Tutje para të pranishmëve, U.D i Guvernatorit, Nurboja, ka deklaruar se kreditimi bankar vazhdon të jetë një burim shumë i rëndësishëm dhe i qëndrueshëm i financimit të sektorit privat në Kosovë. Vlera e kredive të sektorit bankar deri në muajin shkurt 2023 ka arritur në 4.38 miliardë euro, duke shënuar një rritje vjetore prej 15.1%.

“Numri i llogarive të bizneseve me pronare gra në sektorin bankar është 21,247 krahasuar me 104,461 me pronarë burra, apo 17 përqind të gjithsej llogarive, vlera e depozitave të bizneseve me pronare gra është 112 milionë euro apo 7 përqind e gjithsej depozitave të bizneseve nga 1.7 miliardë euro. Numri i kredive të bizneseve me pronare gra është 8,185 apo 25 përqind e numrit të kredive të bizneseve, krahasuar me numrin e kredive prej 24,546 apo 74 përqind të bizneseve me pronarë burra. Ndërkohë që vlera e kredive të bizneseve me pronare gra është 643 milionë euro apo 29 përqind të totalit të kredive të bizneseve prej 2,2 miliardë euro. Sa i përket përfaqësimit të gjinisë në sektorin bankar, përfshirë edhe BQK-në, mesatarja e pjesëmarrjes së të punësuarave gra në raport me burrat është 56-44 përqind në favor të grave”, ka thënë Nurboja.

Megjithëse ekziston një trend i kënaqshëm i rritjes së kreditimit në vend, ai ka deklaruar se shkalla e ndërmjetësimit financiar në Kosovë duhet të rritet edhe më tej, dhe se në raport me madhësinë e ekonomisë, ekziston hapësirë e mëtejmë për zgjerim të aktivitetit të kredidhënies.

“Rol të rëndësishëm në shkallën e ndërmjetësimit financiar do të luajë edhe Dritarja për start up, përmes të cilës do të përkrahen ndërmarrës të rinj, që kanë qëllim nisjen e realizimit të një modeli biznesi, produkti apo inovacioni, me potencial të shpejtë të rritjes dhe zgjerimit. Duke pas parasysh ngurrimin e sektorit bankar për financimin e bizneseve start up për shkak të rrezikut të lartë që shoqërojnë këto biznese, dritarja e re garantuese për start up do të ndikojë në rritjen e përfshirjes financiare, e me këtë edhe të rritjes dhe zgjerimit të aktivitetit të tyre. Këto dy dritare garantuese për gratë në biznes dhe start up do të ndihmojnë në rritjen dhe zhvillimin e bizneseve, duke kontribuar në zhvillimin e gjithmbarshëm ekonomik të vendit”.

U.D i Guvernatorit, Bashkim Nurboja, ka deklaruar se Banka Qendrore e Republikës së Kosovës vazhdon të mbështesë dhe të shtyjë sektorin financiar në rritjen e mbështetjes ndaj ekonomisë së vendit.