Guvernatori Bedri Hamza ndau certifikata për studentët që ndoqën praktikën në BQK