Gjykata Kushtetuese hedh poshtë kërkesën e KS “Kosova e Re”

27/03/2023

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës ka vlerësuar të papranueshëm kërkesën e shoqërisë “Fitorja” sh.p.k., për kontestimin e kushtetushmërisë së Aktgjykimit të [ARJ.nr.134/2021] të 29 dhjetorit 2021 të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës në ndërlidhje me Aktvendimin [AA.nr.998/2021] të 16 nëntorit 2021 të Gjykatës së Apelit të Republikës së Kosovës.

Parashtruesi i kërkesës po ashtu ka kërkuar caktim të masës së përkohshme me qëllim të shmangies së dëmit të pariparueshëm dhe ''faktit se vendosja e masës së përkohshme rezulton së është dhe mbetet në interesin publik".

“Duke qenë se parashtruesi i kërkesës nuk ka paraqitur dëshmitë e nevojshme për vendosje të masës së përkohshme, si dhe bazuar në faktin se Gjykata veçse ka konstatuar se kërkesa e parashtruesit të kërkesës është qartazi e pabazuar, e njëjta konstaton se kërkesa për masë të përkohshme duhet të refuzohet”, thuhet në Aktvendim.

Në takimin e mbajtur më datë 24 shtator 2021, Bordi Ekzekutiv i BQK-së mori Vendim që Siguruesit “Kosova e Re”, t’i revokohej Licenca nr. 007 e datës 25 prill 2002, e lëshuar nga Autoriteti Bankar dhe i Pagesave të Kosovës (BPK), paraardhëse ligjore. Vendimi ishte marrë pasi siguruesi “Kosova e Re”, ka pasur vështirësi financiare në përmbushjen e kërkesave ligjore të BQK-së, sa i përket mjaftueshmërisë së kapitalit, aftësisë paguese - solvencës dhe aseteve në mbulim të provizioneve teknike.

Në funksion të përmirësimit të gjendjes financiare dhe përmbushjes së kërkesave ligjore dhe rregullative, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, përkatësisht Bordi Ekzekutiv i BQK-së në pajtim me legjislacionin në fuqi, në mënyrë të vazhdueshme kishte bërë përpjekje për sanimin e gjendjes financiare të Siguruesit “Kosova e Re”.

Megjithatë, përkundër gatishmërisë dhe përpjekjeve të BQK-së, Bordi dhe Menaxhmenti i Siguruesit nuk kishte arritur t’i përmbushë kërkesat ligjore dhe përmirësimin e gjendjes financiare të Kompanisë.

Në të njëjtën kohë, Aksionari i Siguruesit “Kosova e Re” nuk iu është përgjigjur kërkesave të BQK-së për rritjen e kapitalit dhe arritjes në pajtueshmëri me kërkesat ligjore në fuqi. Mungesa e gatishmërisë së Aksionarit për t’i plotësuar kërkesat e kapitalit vuri në rrezik serioz, kapacitetet e Siguruesit për të përmbushur detyrimet ndaj të siguruarve dhe kreditorëve të tjerë.

Vendimi të BQK-së i kishte dhënë të drejtë Gjykata e Apelit dhe Gjykata Supreme.