FSDK shënon fillimin e bashkëpunimit teknik me BERZH për zhvillim të sistemit për kompensim të depozitorëve

27/07/2016

Ky vit ka shënuar edhe rritjen e shumës së siguruar të depozitave në 4,000 euro nga shuma e mëhershme prej 3,000 eurove, e cila sipas planifikimeve dhe duke marr parasysh të arriturat e deritanishme, do të rritet në nivelin prej 5,000 eurove duke filluar nga viti 2018, që paraqet një mbulueshmëri të kënaqshme për Kosovën edhe nëse bazohemi në praktikat e mira ndërkombëtare. Për më shumë nga fjala e zëvëndësguvernatorit për mbikëqyrje financiare në BQK z.Fehmi Mehmeti, më shumë.

Ndërsa një përmbledhje të zgjeruar të folësve të panelit mund të lexoni në kumtesën e FSDK-së për publikun si në vijim, më shumë.