Fjalimi i Guvernatorit Gërguri me rastin e publikimit të numrit të dytë të Raportit të Stabilitetit Financiar të Kosovës, më 19 dhjetor 2011, BQK