Finansijske statistike za druge finansijske institucije (nebankarske) i doznake za mesec april 2024. godine

27/05/2024

Prema kalendaru objavljivanja, Centralna banka Republike Kosova je objavila statistike za ostale finansijske institucije za mesec april 2024. godine, doznake za mart 2024. godine i one preliminarne za april 2024. godine.

Ostali finansijski posrednici

Imovina ostalih finansijskih posrednika na kraju aprila 2024. godine dostigla je vrednost od 572,25 miliona evra, što predstavlja povećanje od 7,65 miliona evra. U strukturi aktive mikrofinansijskog sektora dominiraju krediti, koji čine 66,97% ukupne imovine. Bruto krediti ostalih finansijskih posrednika u aprilu 2024. godine dostigli su vrednost od 383,23 miliona evra, što predstavlja povećanje od 6,24 miliona evra u odnosu na prethodni period. Po sektorima, krediti domaćinstava dominiraju sa 60,15% ukupnih kredita mikrofinansijskog sektora.

Vrednost novih kredita drugih finansijskih posrednika u aprilu 2024. godine iznosila je 36,31 milion evra.

Osiguravajuće kompanije

Imovina osiguravajućih kompanija na kraju meseca aprila 2024. godine dostigla je vrednost od 317,00 miliona evra, što predstavlja povećanje od 1,00 miliona evra u odnosu na prethodni mesec. Strukturu imovine u sektoru osiguranja čine stanje kod komercijalnih banaka koje čine 45,64%, hartije od vrednosti i ostala aktiva 28,14% i reosiguranje sa učešćem 14,99%.

Penzijski fondovi

Imovina penzionog fonda na kraju aprila 2024. godine dostigla je vrednost od 2,87 milijardi evra. U strukturi imovine penzijskog sektora dominiraju hartije od vrednosti u vrednosti kapitala, koje čine 75,70% ukupne imovine.


Doznake u martu 2024. godine dostigle su vrednost od 109,08 miliona evra. Dok su, prema preliminarnim procenama, doznake za mesec april 2024. godine bile oko 114,3 miliona evra, dostižući vrednost za prva četiri meseca 2024. godine od 395,34 miliona evra (preliminarne). Najveći tokovi tokom aprila bili su preko NBFI 64,23%, preko komercijalnih banaka 14,83%, dok su ostali kanali 20,94%.