Penzijski Fondovi

Regulisanje penzionog sistema
Na osnovu Zakona br. 04/L-101 o penzijskim fondovima na Kosovu, penzioni sistem na Kosovu je podeljen na tri stuba:
Prvi stub: Osnovna penzija je penzija koju Penzijska administracija (u okviru Ministarstva rada i socijalne zaštite) plaća svim stalnim stanovnicima Kosova koji su dostigli starosnu granicu za penzionisanje.
Drugi stub: Pojedinačne penzije štednje koje obezbeđuje Kosovski penzioni štedni fond. Penzioni štedni fond je osnovan sa jedinom i isključivom svrhom administriranja i upravljanja individualnim računima za penzije zasnovane na štednji.
Na osnovu sadašnjeg Zakona br. 04/L-101 o penzijskim fondovima Kosova, svaki poslodavac je dužan da doprinosi u ime svojih zaposlenih u KPŠF, kao i zaposleni je dužan da doprinese  u svoje ime.
Treći stub: Dopunski penzijski fondovi poslodavca, Pojedinačni dopunski fondovi
Prva dva stuba su obavezne penzije, Osnovne penzije koje obezbeđuje Ministarstvo rada i socijalne zaštite i Individualne penzije štednju obezbeđuje Kosovski penzioni štedni fond.
Treći stub, Dopunski penzijski fondovi poslodavca i Pojedinačni dopunski fondovi, su dobrovoljni fondovi u kojima poslodavci mogu obezbediti dodatne penzije za svoje zaposlene, ali i pojedinci takođe mogu obezbediti dopunske pojedinačne penzije putem dopunskih pojedinačnih penzija.
Sredstva se ne mogu povući do starosne granice za penzionisanje, a starosna granica za penzionisanje je 65 godina.