Zatezna kamata u kreditnim instrumentima

Ova stranica se ažurira svakih šest meseci 1. februara i 1. avgusta kalendarske godine. U slučajevima kada CBK nije objavila referentnu stopu na snazi, treba koristiti referentnu stopu koju je CBK nedavno objavilo.

Na osnovu Uredbe o zateznoj kamati kreditnih instrumenata, CBK objavljuje redovno za šest meseci podatke o referentnoj stopi kao deo zatezne kamate.

Uredba o zateznim kamatama na kreditne instrumente ima za cilj da utvrdi postupak koji treba da sledi finansijskih institucija za pozajmljivanje za naplatu zatezne kamate, kao i da utvrdi način određivanja i izračunavanja iznosa zatezne kamate koja se naplaćuje prema kreditnim instrumentima koji su zaostali.

Poslednji put ažurirano: 01.februara 2024. godine

Referentna stopa – predstavlja tačku između efektivne kamatne stope na nove bankarske kredite i efektivne kamatne stope na nove bankarske depozite koje banke plaćaju. Referentna stopa izračunava se na osnovu prosečne kamatne stope na nove ugovore o kreditima i depozitima u poslednjih šest meseci (januar-juni ili jul-decembar), koju izračunava i objavljuje CBK.

Izračunavanje zatezne kamate biće godišnja stopa (Gs), koja se sastoji od referentne stope povećane za 8 procentnih poena fiksne stope. CBK će objavljivati referentnu stopu svakih šest meseci. Stopa zasnovana na proseku za period juli-decembar objavljuje se 1. februara i primenjuje se za naredni period od 10. februara do 9. avgusta; dok se 1. avgusta kalendarske godine objavljuje stopa zasnovana na proseku za period januar-juni i važi za naredni period od 10. avgusta do 9. februara.