Upustva za izveštavanje banaka MFI i NBFI

Na osnovu najbolje prakse zemalja Evropske unije i za dodatno poboljšanje funkcije bankarskog nadzora Centralne banke Republike Kosova, uz podršku Svetske banke je stvoren novi okvir izveštavanja o bankama , mikrofinansijskih institucija i nebankarske finansijske institucije sa kreditnu aktivnost . U tom smislu, su stvorene nove forme izveštavanja i softueri za izveštavanje “on-llajn”, kao i upustva za izveštavanje ovih institucija. Novi okvir izveštavanja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i pravnog i regulatornog okvira CBK. U cilju olakšanja izveštavanja , CBK je odobrila upustva za izveštavanje, po kojima finansijske institucije dostavljaju u Departamanu za nadzor banaka komplet formulare za izveštavanje o njihovom finansijskom stanju , adekvatnost kapitala i operativne aktivnosti . Novi okvir izveštavanja će olakšati funkciju pravilnog i efikasnog izveštavanja , omogućujući razvoj efikasnog pristupa na osnovu rizika koji stalno prati različite vrste rizika prema kojih su izložene finansijske institucije i procenjujući stepen u kojima su banke pogođene aktuelnim događajima. Osim toga, novi okvir izveštavanja će omogućiti poboljšanje sistema ranog upozorenja , koji odobrava CBK da preduzme aktivne mere kako bi se osigurala sigurnost i stabilnost finansijskog sektora.